Paziņojums par līdzdalības iespējām Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam grozījumu izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokuments – politikas plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Gulbenes novada sporta attīstības plānā 2018.-2022.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Sports

4.

Dokumenta mērķgrupas

Var skart visu sabiedrības mērķgrupu intereses

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Aktualizēt Gulbenes novada sporta attīstības plānu 2018.-2022.gadam (t.sk. ņemot vērā veikto reorganizācijas procesu sportā Gulbenes novada pašvaldībā)

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Gulbenes novada domes jūlija sēdē plānots apstiprināt Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam grozījumu projekta gala redakciju

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam grozījumu projekta pirmo redakciju.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji rakstisku viedokli par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam grozījumu projekta pirmo redakciju var iesniegt līdz 2020.gada 6.jūlija plkst.10.00 Gulbenes novada Sporta pārvaldē (adrese: Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) vai elektroniski nosūtot uz Gulbenes novada Sporta pārvaldes e-pastu: sporta.parvalde@gulbene.lv. Iesniedzot viedokli, lūgums norādīt kontaktinformāciju: vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers, tālr. +371 28606972, e-pasts: lauris.kremers@gulbene.lv