Gulbenes novada ģerbonis

 

Gulbenes novada pašvaldība līdz 2018.gada 13.jūlijam aicina izteikt viedokli par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam pirmo redakciju.

 

 

 

1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokuments - politikas plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Gulbenes novada sporta attīstības plāns 2018.-2022.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Sports

4.

Dokumenta mērķgrupas

Var skart visu sabiedrības mērķgrupu intereses

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ir nepieciešams izstrādāt vidēja termiņa plānošanas dokumentu sporta nozarē – Gulbenes novada sporta attīstības plānu 2018.-2022.gadam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Gulbenes novada domes jūlija vai augusta sēdē plānots apstiprināt Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam gala redakciju.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam pirmo redakciju.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji rakstisku viedokli par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam pirmo redakciju var iesniegt līdz 2018.gada _13. jūlija__ plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļā (Gulbenes novada pašvaldība, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) vai elektroniski nosūtot uz Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas e-pastu: skvalde@gulbene.lv. Iesniedzot viedokli, lūgums norādīt kontaktinformāciju: vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls, tālr. 64497722 e-pasts: arnis.skels@gulbene.lv