Gulbenes novada būvvalde 2022.gada 22.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.BIS-BV-5.2-2022-5 par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei - ražošanas ēkas būvniecībai Zaļajā ielā 3, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Būvniecības iecere paredz 1037 kv.m. lielas ražošanas ēkas būvniecību uz neapbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 5001 007 0270 Zaļajā ielā 3, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6.punktu, publisku apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc lēmuma par publiskas apspriešanas nepieciešamību pieņemšanas.

Būvniecības ierosinātājs: Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116327.