Gulbenes novada ģerbonis

Gulbenes novada būvvalde 2018.gada 7.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.BIS-BV-5.2-2018-23 (BV 2.7/18/209) par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei telekomunikāciju sakaru masta būvniecībai “Kalnsētās”, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā (kadastra numurs 50940040019).

Būvniecības iecere paredz 60 m augsta telekomunikāciju sakaru masta būvniecību Tirzas ciema teritorijas centrā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6.punktu, būvniecības ieceres publisko apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc lēmuma par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņemšanas.

Būvniecības ierosinātājs:  SIA “Tele 2“, reģistrācijas Nr.40003272854.