att

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17. punktā noteikto, Gulbenes novada pašvaldības Vides aizsardzības jautājumu komisijas Nr.GND/2.14.3/22/13 (protokols Nr.4;3.p.), publiskai apspriešanai tiek nodota 15 koku ciršana Rīgas ielā, Rīgas ielas 66 pieguļošā teritorijā, Gulbenē, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 50010070250.

Koku ciršanas ierosinātājs: Gulbenes novada pašvaldība, pēc Rīgas ielas 66 iedzīvotājas Ārijas Castrovas (mājas iedzīvotāju iesniegums) vairākkārtēja ierosinājuma.

Publiskās apspriešanas norises laiks: 07.03.2022.-18.03.2022.

Publiskās apspriešanas laikā iepazīties ar koku ciršanas Rīgas ielas 66 pieguļošā teritorijā, Gulbenē, materiāliem un aizpildīt Aptaujas lapas var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.gulbene.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gulbenē, Ābeļu ielā 2, administrācijas darba laikā.

Informācija: Gulbenes novada pašvaldības ainavu arhitekte Laima Šmite-Ūdre, tālr. 64473243, e-pasts: laima.smite-udre@gulbene.lv

Pielikumi: