att

Būvniecības iecere: “Gulbīšu parka atjaunošana Rīgas ielā 46B, Gulbenē”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17. punktā noteikto, Gulbenes novada pašvaldības Vides aizsardzības jautājumu komisijas 05.01.2022. lēmumu Nr.GND/2.14.3/22/1, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Gulbīšu parkā, Rīgas ielā 46A, Gulbenē, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 50010010094; 50010010029.

Koku ciršanas ierosinātājs: Gulbenes novada pašvaldība

Projektētājs: SIA “DJA”

Publiskās apspriešanas norises laiks: 06.01.2022.-19.01.2022.

Publiskās apspriešanas laikā iepazīties ar koku ciršanas Gulbīšu parkā materiāliem un aizpildīt Aptaujas lapas var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.gulbene.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gulbenē, Ābeļu ielā 2, administrācijas darba laikā.

Ieceres prezentācija: Tiešsaistē 2022. gada 17. janvārī pulksten 17.30, pieslēgšanās saite sanāksmei:

https://gulbene.webex.com/gulbene/j.php?MTID=m7fc8d73a9f49a4bed38fbd7cff3f1b18

Informācija: Gulbenes novada pašvaldības ainavu arhitekte Laima Šmite-Ūdre, tālr. 64473243, e-pasts: laima.smite-udre@gulbene.lv

Pielikumi:

  1.  Koku ciršanas planšete https://drive.google.com/drive/folders/16ScTeDAqwjFf-goBHPqEyFUlM6V1jm3m?usp=sharing
  2. Aptaujas lapa:
    https://www.visidati.lv/aptauja/1816264228/