12.decembrī kopā sanāca Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālisti un karjeras izglītības  īstenotāji no novada izglītības iestādēm, lai izvērtētu karjeras atbalsta projekta ietvaros veiktās aktivitātes.

karj kons

Savā pieredzē un ieguvumos dalījās pedagogi karjeras konsultanti - Raisa Raga, Jolanta Zirne, Sandra Resne, Daiga Bleikša, Inta Ceriņa, savukārt Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls sniedza izvērtējumu karjeras izglītības īstenošanā novada kontekstā 2018.gadā. J.Zirne aprobēšanai pasākuma laikā piedāvāja arī karjeras atbalsta metodiskās spēles.

Izglītības iestāžu pārstāvji strādāja darba grupās un izvērtēja paveikto iepriekšējā karjeras izglītības realizēšanas periodā.

Izglītības iestāžu darba grupu secinājumi

Ieguvumi, plusi karjeras izglītības īstenošanas procesā

  1. Nopietnāka pieeja karjeras jautājumiem no skolēnu puses
  2. Iespējas skolēniem karjeras attīstības atbalstam, ko novērtē arī vecāki
  3. Vienots skatījums karjeras izglītības aspektā novada kontekstā
  4. Vērtīgi pasākumi, t.sk., reālas uzņēmējdarbības vides iepazīšana

Izaicinājumi, pilnveidojamie aspekti karjeras izglītības īstenošanas procesā

  1. Nepieciešama projektu apvienošana un sasaiste karjeras izglītības mērķu īstenošanai
  2. Lielāks akcents skolēnu izpētei, spēju attīstīšanai
  3. Uzņemtspējas veicināšana skolēniem
  4. Vecāku un ģimenes izglītošana karjeras izglītības jautājumos
  5. Sadarbības veicināšana ar uzņēmējiem izglītības procesā
  6. Veicināma skolu pārstāvju dalīšanās pieredzē par vērtīgiem karjeras izglītības pasākumiem

Pasākuma noslēgumā tika pārrunāti 2019. gadā veicamie darbi un uzdevumi karjeras izglītības jomā.

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Attēls

Jolanta Zirne,
pedagogs karjeras konsultants