Statuss:
Īstenošanā
logo

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (līdz 31.12.2023.)

SAM 8.3.4.0. "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS)

Projekta numurs: Nr.8.3.4.0/16/I/001
Projekta mērķissamazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, un veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mērķa grupa:

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei
  • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar novadu pašvaldībām (vismaz 80%), vispārējām un valsts profesionālās izglītības iestādēm (vismaz 614)

Īstenošanas laiks: 01.03.2017. – 31.12.2023.

Projekta finansējums:

Kopējais finansējums: 39,81 milj. EUR

ES fondu līdzfinansējums: 33,8 milj. EUR

Galvenās darbības:

  1. Individuāls atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamiem, kas var ietvert:
  • Sabiedriskā transporta pakalpojuma izdevumu kompensāciju;
  • Naktsmītnes nodrošināšanu dienesta viesnīcā vai internātā;
  • Ēdināšanu, izņemot gadījumu, ja to nodrošina no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
  • Individuālās lietošanas priekšmetus (apģērbu, apavus, higiēnas preces) izglītojamiem no maznodrošinātām ģimenēm;
  • Konsultatīvo atbalstu (pedagoga, psihologa, sociālā pedagoga, pedagoga palīga, speciālās izglītības pedagoga, logopēda konsultācijas) izglītojamiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) risku mazināšanai.
  1. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas izveidei (metodisko atbalsta līdzekļu izstrāde, pedagogu un jaunatnes lietu speciālistu izglītošana
  2. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo iesaistei jauniešu aktivitātē un iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības.

Projektā ir iesaistītas visas vispārizglītojošās izglītības iestādes Gulbenes novadā.

Projekta mājaslapa: www.pumpurs.lv
Informāciju par projektu sagatavo un apkopo G. Krevica,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

att
pumpurs-logo.png