Statuss:
Īstenošanā
ES_Sociālais fonds
ES_Sociālais fonds

 

 

 

Numurs: 8.3.3.0/15/I/001

Projekta nosaukums: PROTI un DARI!

Projekta īstenotājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Sadarbības partneris: Gulbenes novada dome

Īstenošanas laiks: 01.09.2014. – 31.12.2023.

Finansējums Gulbenes novadā īstenotajām aktivitātēm:

 • Kopējās izmaksas – EUR 100 818,47
 • Attiecināmās izmaksas – EUR 100 818,47
 • ESF finansējums (85% no attiecināmajām izmaksām) – EUR 85 695,70
 • Valsts budžeta finansējums (15 % no attiecināmajām izmaksām) – EUR 15 122,77
 • Projekta kopējais finansējums ir EUR 7 560 330 t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums EUR6 426 280 un valsts budžets – EUR 1 134 050.

Mērķis

Attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupa

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Apraksts

Projekta aktivitātēs plānots iesaistīt vismaz 30 Gulbenes novada jauniešus, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Projekta veiksmīgai īstenošanai piesaistīti stratēģiskie partneri, programmas vadītāji un mentori.

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:

 1. Veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
 2. Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma;
 3. Noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
 4.  Īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
  1.   regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī), kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  2.   formālās un ikdienas mācīšanās;
  3.   speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);
  4.   dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
  5.   brīvprātīgā darba aktivitātes;
  6.   iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
  7.   profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
  8.   iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
  9.   specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).
Vizuālis: Proti un Dari publikācija