Rankas pamatskolas attīstības plāns 2023.-2025.gadam apstiprināts 2023.gada 30.marta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.4; 67.p.).

Izglītības iestādes stratēģiskais mērķisVeidot izglītības iestādi kā mācīšanās organizāciju, kas piedāvā daudzveidīgas iespējas personības izaugsmei, atbilstoši nākotnes vajadzībām.

Izglītības iestādes attīstības plāna 2023.-2025.gadam izstrādē ņemti vērā nacionāla un reģionāla mēroga un novada attīstības plānošanas dokumenti, tajos noteiktie mērķi un prioritātes izglītības jomā un skolas darba analīze (1.- 4.pielikums).