Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējā izglītības likuma 8., 9.pantu.

APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2009. gada 13.augusta sēdē (prot.Nr.6, 38. §)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2011. gada 24.februāra sēdē (prot.Nr.2, 13. §)

Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē Nr.12, 10.§

Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta sēdē Nr.19, 6.§

Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdē (prot.Nr 1, 11.§)

Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdē (prot.Nr 4, 6.§)

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Rankas pamatskola (turpmāk – Skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde.

2. Skola darbojas saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, citiem ar izglītības jautājumiem saistītiem normatīvajiem aktiem, kā arī Skolas nolikumu.

3. Skolai ir zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un zīmogs ar Gulbenes novada ģerboņa attēlu, un skolas pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapa. Skolai ir sava simbolika – karogs, logo. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.

4. Skolas juridiskā adrese: Skolas iela 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416.;

4.1 Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas:

4.11. Skolas iela 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416;;

4.12. Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

5. Skolas struktūrshēma noteikta Skolas nolikuma pielikumā.

DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

6. Skolas darbības mērķis ir :

6.1. organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;

6.2. sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi.

7. Skolas galvenie uzdevumi ir:

7.1. īstenot licencētās izglītības programmas;

7.2. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;

7.3. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas skolēniem;

7.4. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;

7.5. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

8. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.

9. Skola īsteno šādas licencētās izglītības programmas:

9.1. pamatizglītības programmu, kods 21011111;

9.2. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) neklātienes programmu, kods 23011113;

9.3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;

9.4. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811.

10. Skola var īstenot interešu vai neformālās izglītības programmas, saskaņojot tās ar Dibinātāju.

IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

11. Skolēnu uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

12. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestra sākumu un beigu laiku nosaka Ministru kabinets.

13. Papildu brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka Skolas direktors, saskaņojot ar Dibinātāju.

14. Maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.

15. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.

16. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka Skolas direktora apstiprināts stundu saraksts. Mācību stundu saraksts ir pastāvīgs visu semestri, operatīvas izmaiņas tajā var veikt Skolas direktors vai direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņām savlaicīgi informējot pedagogus un skolēnus.

17. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem.

18. Skolēnu papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības un citas nodarbības ārpus izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem un skolas iespējām.

19. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas.

20. Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, 1.- 4. klašu skolēniem tiek organizēta pagarinātās dienas grupa (turpmāk – grupa). Grupas darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums.

21. Skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta prasībām

22. Skolā darbojas Skolas bibliotēka, kuras darbību nosaka Skolas bibliotēkas reglaments.

23. Skolā darbojas internāts, tā darbību nosaka direktora apstiprināts Skolas internāta reglaments.

SKOLAS PADOMES, KOMISIJAS UN PAŠPĀRVALDE

24. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Skolas padomes reglamentā.

25. Skolas pedagoģiskā padome tiek izveidota dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors, tās sastāvā ietilpst visi Skolā strādājošie pedagogi. Tās uzdevumi un kompetence noteikta Skolas pedagoģiskās padomes reglamentā.

26. Metodiskās komisijas tiek izveidotas izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai. Atsevišķu mācību priekšmetu vai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās ar Skolas direktora rīkojumu. Detalizēti metodisko komisiju sastāvu, darba kārtību un uzdevumus nosaka attiecīgo komisiju reglamenti.

27. Skolēnu padome ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To ar Skolas vadības atbalstu veido skolēni pēc savas iniciatīvas. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Skolēnu pašpārvaldes reglamentā.

IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI, PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

28. Skolēnu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un detalizēti Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

29. Skolu vada direktors, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no tā Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

30. Detalizēti Skolas pedagogu (tai skaitā direktora, direktora vietnieku) tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Skolas darba kārtības noteikumi, darba līgumi un amatu apraksti.

31. Skolas tehnisko darbinieku, saimniecisko un citu darbinieku pienākumi un tiesības noteiktas Darba likumā, Skolas darba kārtības noteikumos, darba līgumos un amata aprakstos. Skolas tehniskajiem, saimnieciskajiem un citiem darbiniekiem ir tiesības izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai un iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.

SKOLAS IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU PIEŅEMŠANA KĀRTĪBA. SKOLAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA, ADMINISTRATĪVO AKTU UN FAKTISKĀS RĪCĪBAS APSTRĪDĒŠANA

32. Skola saskaņā ar Skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina Skolas direktors:

32.1. Skolas darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar Skolas padomi,

32.2. Skolas izglītības programmu, saskaņojot ar Dibinātāju un Izglītības un zinātnes ministriju,

32.3. Skolas attīstības plānu, saskaņojot ar Dibinātāju,

32.4. Skolas iekšējos darba kārtības noteikumus, saskaņojot ar Skolas padomi,

32.5. Skolas darba plānu, saskaņojot ar Skolas padomi.

33. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors (-e).

34. Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonu apstrīdēto Skolas darbinieku faktisko rīcību.

35. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Dibinātājam – Gulbenes novada domē.

SKOLAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

36. Skolas finanšu līdzekļus veido:

36.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai,

36.2. pašvaldības budžeta līdzekļi,

36.3. citi finanšu līdzekļi, kurus veido:

36.3.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

36.3.2. maksas pakalpojumi, t.sk. ēdināšanas pakalpojumi.

37. Par ziedojumiem, kas saņemti Skolā mantas veidā (dāvinājumi) sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā norāda dāvināto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē un reģistrē šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

38. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors atskaitās Skolas padomei.

39. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē direktors, Skolas padome.

SKOLAS REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA

40. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

SKOLAS NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

41. Skolas nolikumu izstrādā skolas direktors, apstiprina Dibinātājs.

42. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt:

42.1. pēc Dibinātāja ierosinājuma,

42.2. pēc Skolas padomes ierosinājuma.

43. Skolas nolikuma vai nolikuma grozījumu projekts uzskatāms par saskaņotu, ja mēneša laikā pēc Skolas nolikuma vai nolikuma grozījumu projekta nosūtīšanas no Dibinātāja nav saņemti rakstveida iebildumi.

CITI NOTEIKUMI

44. Skola, atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dibinātājam un Izglītības un zinātnes ministrijā.

45. Skolā lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

46. Skola savā darbībā ievēro Ministru kabineta noteiktās higiēnas normas izglītības iestādēm.

47. Ugunsdrošības ievērošana Skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” .