2014.gada 29.decembra Gulbenes novada domes sēdē deputāti apstiprināja Rīcības un investīciju plānu 2015.-2017.gadam, kas veidots, pamatojoties uz Gulbenes novada integrētās attīstības programmu 2011.-2017. gadam un aktuālo situāciju.

Grozījumi

 Izskatot SIA “Grantiņi” iesniegumu par ceļu infrastruktūras uzlabošanu uzņēmējdarbības attīstībai Gaujasrēveļos, Gulbenes novada dome 31.08.2017. sēdē (protokols Nr. 12, 28.§) nolemj:

IZDARĪT Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam Gulbenes novada aktualizētajā investīciju plānā 2015.-2017.gadam grozījumu un papildināt 3.daļu “Plānotie nākošajiem gadiem” ar 3.321.punktu šādā redakcijā:

att