Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu

Nr.p.k.

Iebilduma/priekšlikuma iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma/ priekšlikuma būtība

Ņemts vērā/nav ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/ priekšlikums nav ņemts vērā

1.

Jana Kalniņa

Kopīgas apmācības JD ar jauniešiem

Ņemts vērā

 

2.

Jana Kalniņa

Pašpārvalžu vadītājus vairāk iesaistīt JD darbā

Ņemts vērā

 

3.

Jana Kalniņa

JD jākļūst par ZPD vadītājiem

Ņemts vērā

 

4.

Jana Kalniņa

Biežāk organizēt apmācības, tikšanās un pieredzes apmaiņas

Nav ņemts vērā

Jau iestrādāts rīcības plānā

5.

Jana Kalniņa

Jauniešu informēšanai vairāk izmantot skolas

Nav ņemts vērā

Vienotas jauniešu informēšanas sistēmas izveidošanas rezultātā informācija tiks izplatīta jaunietim pieejamā un ērtā veidā.

6.

Jana Kalniņa

Samazināt informācijas plūsmas apjomu

Ņemts vērā

 

7.

Ilze Vanaga

Jauniešu iniciatīvu konkursus atbalstīt ar resursiem, konsultācijām un mentoringu.

Nav ņemts vērā

Šobrīd jauniešu iniciatīvu realizēšanā jaunieši izmanto JC resursus, konsultācijas un citas JC iespējas.

8.

Evija Maļiņina

Jauniešu apmaiņas projektos iekļaut sociālā riska jauniešus vai jauniešus ar ierobežotām iespējām

Ņemts vērā

 

9.

Evija Maļiņina

JD piedalās uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrādāšanā u n realizēšanā

Ņemts vērā

 

10.

Evija Maļiņina

Nodrošināt regulāru informācijas izplatīšanu par aktualitātēm jaunatnes jomā visām ar jauniešiem saistītajām institūcijām.

Ņemts vērā

 

11.

Liena Kazāka

Uzlabot informācijas pieejamību jauniešiem

Nav ņemts vērā

Vienotas jauniešu informēšanas sistēmas izveidošanas rezultātā informācija tiks izplatīta jaunietim pieejamā un ērtā veidā.

12.

Liena Kazāka

Reizi ceturksnī organizēt skolu sadarbības veicinošas aktivitātes

Nav ņemts vērā

Ir pamatotas šaubas, vai skolas šī brīža ritma varēs tik bieži sapulcēties.

13.

Liena Kazāka

Izveidot atbalsta instrumentus prakses vietu piedāvājuma paplašināšanai

Ņemts vērā

 

14.

Arnolds Apsītis

Nodrošināt transportu uz JC un no JC

Ņemts vērā

 

15.

Arnis Šķēls

Katru gadu jauniešu iniciatīvas projektos iekļaut tēmu – aktīva brīvā laika pavadīšana

Ņemts vērā

 

16.

Arnis Šķēls

JD līdzdarbojas pusgada darba plānu izstrādāšanā ar sporta un kultūras organizatoriem

Ņemts vērā

 

Datums

_________13.04.2018.___________

 

(dd/mm/gggg)

Atbildīgā amatpersona

_________Lauris Šķenders_____________

 

(vārds, uzvārds, paraksts)