Gulbenes novada domes Sabiedriskā transporta komisijas nolikums

Apstiprināts 2010.gada 27.maija Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.7, 4.§)

1. Vispārīgie jautājumi

Gulbenes novada domes Sabiedriskā transporta komisija izveidota pamatojoties uz  Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums”.

 

2. Komisijas uzdevumi ir:

2.1. izvērtēt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieprasījumu un vajadzības Gulbenes novada reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos;

2.2. izskatīt fizisko un juridisko personu priekšlikumus grozījumu veikšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, saskaņot tos ar ieinteresētajām pagastu/pilsētas pārvaldēm;

2.3. izskatīt nepieciešamību un ekonomisko lietderību atvērt jaunus maršrutus;

2.4. atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavot iesniegumu  Vidzemes plānošanas reģionam par nepieciešamajiem maršrutu tīkla grozījumiem;

2.5. izskatīt Vidzemes plānošanas reģiona priekšlikumus par grozījumiem Gulbenes novada reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā;

2.6. izskatīt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” priekšlikumus par būtiskiem grozījumiem Gulbenes novadu šķērsojošo starppilsētu nozīmes autobusu maršrutu tīklā, sadarbojoties ar SIA "Gulbenes autobuss" un ieinteresētajām pagastu/pilsētas pārvaldēm;

2.7. izskatīt citus komisijas kompetencei atbilstošus jautājumus.

3. Komisijas tiesības

Lai veiktu savus uzdevumus, komisijai ir tiesības uzaicināt uz sēdi novada pašvaldības un pārvadātāja pārstāvjus.

4. Komisijas sastāvs

4.1. Komisijas sastāvu nosaka novada dome.

4.2. Komisiju vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas sēdē ievēlēts priekšsēdētāja vietnieks.

4.3. Komisijas lietvedības jautājumus kārto un pārskatus sagatavo komisijas sekretārs.

5. Komisijas darbība

5.1. Komisijas darbs notiek sēdēs.

5.2. Komisijas sēdes sasauc un darba kārtību apstiprina komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

5.3. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem un komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

5.4. Ja uz komisijas sēdi ierodas mazāk nekā puse no komisijas locekļu skaita, 10 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota sēde.

5.5. Komisijas lēmumus pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojis vairākums no klātesošajiem komisijas locekļiem.

5.6. Komisijas sēdes gaitu protokolē komisijas sekretārs.

5.7. Komisijas sēdes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

5.8. Komisijas sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs. Uzaicinātās personas var pieprasīt, lai viņu viedoklis būtu ierakstīts protokolā.

5.9. Par darbu komisijas sēdēs komisijas locekļiem ir tiesības uz atlīdzību novada domes padomes noteiktajā kārtībā.

5.10. Komisija savu darbību izbeidz, ja par to ir pieņemts attiecīgs novada domes lēmums.