APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2018. gada 28.jūnija sēdē (prot.Nr.12, 8. §)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes  2019.gada 31.janvāra  sēdē (prot.Nr 1, 11.§)

Gulbenes novada domes  2019.gada 31.oktobrasēdē (prot.Nr 17, 13.§)

31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 107.p) 

 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējā izglītības likuma 8., 9.pantu.

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Stāķu pamatskola (turpmāk - Skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde.

2. Skola darbojas saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, citiem ar izglītības jautājumiem saistītiem normatīvajiem aktiem, kā arī Skolas nolikumu.

3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir noteikta parauga veidlapa, zīmogs. Skolai ir sava simbolika – karogs.

4. Skolas juridiskā adrese: „Stāķi 7”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417.

5. Dibinātāja juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

6. Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas:

6.1. “Stāķi 7”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417;

6.2. Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

6.3. Stāķi 7 A”, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417

6.4. “Stāķi 26”, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417.

II. DARBĪBAS PAMATVIRZIENS, MĒRĶIS UN UZDEVUMI

7. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas process.

8. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu.

9. Skolas uzdevumi:

9.1. Realizēt licencētās izglītības programmas;

9.2. Dot iespējas izglītojamo pašizpausmei, realizējot interešu izglītības programmas;

9.3. Pilnveidot materiālo bāzi kvalitatīvas izglītības ieguvei;

9.4. Audzināt ētiskās un estētiskās vērtības.

III. ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

10. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.

11. Skola īsteno licencētu vispārējās pamatizglītības programmu, kods 21011111. Skola var īstenot speciālās izglītības un pedagoģiskās korekcijas programmas.

12. Skola var īstenot interešu izglītības programmas, saskaņojot tās ar Dibinātāju.

IV. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

13. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

14. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu laiku nosaka Ministru kabinets.

15. Papildus brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka Skolas direktors, saskaņojot ar Dibinātāju.

16. Maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.

17. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.

18. Mācību stundu slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām nosaka Skolas direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir patstāvīgs visu semestri, operatīvas izmaiņas tajā var veikt direktora vietnieks izglītības jomā, par izmaiņām savlaicīgi informējot pedagogus un izglītojamos.

19. Starpbrīžu ilgums 10 minūtes, pusdienu starpbrīži 20 minūtes.

20. Mācību nedēļas ilgums ir 5 dienas.

21. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, ievērojot vecāku aptauju vairākuma principu un nav iekļaujamas mācību priekšmetu stundu sarakstā.

22. Līdz 5 mācību dienām mācību gadā Skola var izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumu un citu ar mācību un audzināšanas darbību saistīto pasākumu organizēšanai.

23. Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, Skolā 1.–4.klasēm var organizēt pagarinātās dienas grupas. Grupas darbību nosaka Skolas pagarinātās dienas grupas reglaments.

24. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta prasībām un kārtību par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu Skolā.

25. Skolā darbojas Skolas bibliotēka, tās darbību nosaka Skolas bibliotēkas reglaments.

26. Svītrots 31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 107.p) 

27. Skolā darbojas sporta halle, tās darbību nosaka Sporta halles reglaments.

V. IZGLĪTOJAMO, PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

28. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un Skolas iekšējos normatīvajos aktos.

29. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

30. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

31. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Skolas direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

32. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

33. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VI. SKOLAS PADOME, KOMISIJAS UN PAŠPĀRVALDE

34. Skolas padome tiek izveidota sabiedrības, Skolas un vecāku sadarbības nodrošināšanai, Skolas darbības vispārīgo virzienu izstrādāšanai. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu.

35. Skolas pedagoģiskā padome tiek izveidota dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai. Tās sastāvā ir visi Skolā strādājošie pedagogi. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās lēmumi stājas spēkā ar direktora rīkojumu. Tā darbojas saskaņā ar Skolas pedagoģiskās padomes reglamentu.

36. Metodiskās komisijas tiek izveidotas izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai. Atsevišķu mācību priekšmetu vai radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās ar direktora rīkojumu. Tās darbojas pamatojoties uz Skolas metodisko komisiju reglamentu.

37. Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To ar Skolas vadības atbalstu veido izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Skolas skolēnu pašpārvaldes reglamentā.

VII. SKOLAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

38. Skolas finanšu līdzekļus veido:

38.1.Valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un daļējai mācību līdzekļu iegādei;

38.2.Dibinātāja budžeta līdzekļi;

38.3.Papildu finanšu līdzekļi, kurus Skola var saņemt no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu veidā, kas tiek ieskaitīti Dibinātāja speciālajā kontā.

39. Ziedotie finanšu līdzekļi izmantojami Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei. Par ziedoto līdzekļu izmantošanu lemj Skolas padome, par to informējot vecākus informācijas lapiņā, kopsapulcē.

40. Skola var saņemt dāvinājumus no fiziskām un juridiskām personām. Par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvinājumi), sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda dāvināto mantu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

41. Pulciņu skolotāju darba samaksa tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un Dibinātāja budžeta.

42. Svītrots 31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 107.p) 

43. Skolas finanšu un grāmatvedības operācijas veic Dibinātāja grāmatvedība.

44. Atbilstoši normatīvajiem aktiem Skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu.

45. Skola var iznomāt telpas, slēdzot līgumu ar iznomātāju, ja tas netraucē pamatizglītības, interešu izglītības programmu īstenošanā, skolas pasākumu organizēšanā.

VIII. SKOLAS IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, SKOLAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA, ADMINISTRATĪVO AKTU UN FAKTISKĀS RĪCĪBAS APSTRĪDĒŠANA

46. Skola saskaņā ar Skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā Skolas iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina Skolas direktors:

46.1. Skolas izglītības programmas, saskaņojot ar Dibinātāju;

46.2.Skolas darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar Skolas darbinieku arodbiedrību;

46.3. Skolas iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar Skolas padomi;

46.4. Skolas padomes reglamentu, saskaņojot ar Skolas padomi;

46.5. Skolas skolēnu pašpārvaldes reglamentu un grozījumus tajos, saskaņojot ar Skolas skolēnu pašpārvaldi;

46.6. Skolas pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;

46.7. Skolas bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;

46.8. Skolas metodisko komisiju reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

46.9. Skolas pagarinātās dienas grupas reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;

46.10. Svītrots 31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 107.p) 

46.11. Kārtību par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu Skolā un grozījumus tajos, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;

46.12. Skolas pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas kārtību un grozījumus tajā, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;

46.13. Skolas pedagogu darba algas piemaksu noteikšanas kārtību un grozījumus tajā;

46.14. Skolas arhīva reglamentu un grozījumus tajā;

46.15. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā, apstiprina Dibinātājs, saskaņojot ar Skolas padomi.

47. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.

48. Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonu apstrīdēto Skolas darbinieku faktisko rīcību.

49. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Dibinātājam.

IX. SKOLAS REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA

50. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

X. SKOLAS NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

51. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs.

52. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, direktora vai Skolas padomes, Skolas pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

53. Grozījumus nolikumā izstrādā Skola un apstiprina Dibinātājs.

XI. CITI BŪTISKI NOTEIKUMI, KAS NAV PRETRUNĀ AR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS LIKUMU, IZGLĪTĪBAS LIKUMU UN CITIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM

54. Skola atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz Dibinātājam un Izglītības un zinātnes ministrijai.

55. Skola savā darbībā ievēro darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošību un higiēnas normas, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

XII. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušu Stāķu pamatskolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2009.gada 13.augusta sēdē (protokols Nr.6, 38.§).

57. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.jūlijā.

Grozījumi 31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 107.p) stājas spēkā 2023.gada 1.septembrī.