Stipendijas piešķiršanas noteikumi studējošiem

APSTIPRINĀTS 30.06.2020. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 13, 80.p.

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes  2020.gada 29.oktobra  sēdē, protokols Nr. 19, 118.p.

Gulbenes novada domes  2021.gada 29.jūlija sēdē, protokols Nr.11 , 81.p.

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir stipendiju studentam (turpmāk – stipendiāts), stipendijas piešķiršanas kritērijus, kā arī līguma ar stipendiātu noslēgšanas kārtību.

2. Noteikumu mērķis ir sekmēt kvalificētu speciālistu piesaisti Gulbenes novadam intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot pašvaldību un tās iestādes ar augsti kvalificētiem speciālistiem.

3. Gulbenes novada dome (turpmāk – dome) ar atsevišķu lēmumu līdz ar kārtējā gada budžeta apstiprināšanu nosaka stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē. Ja dome līdz ar kārtējā gada budžeta apstiprināšanu nav noteikusi atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes, tad atbalstītas tiek iepriekš noteiktās atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes.

4. Stipendiju piešķir Latvijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās programmās studējošiem neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju vai stipendiju no citiem avotiem.

5. Noteikumu paredzētās kārtības izpildei dome kārtējā gada budžetā plāno līdzekļus, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai.

6. Stipendiātam piešķir stipendiju 80% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

7. Pēc lēmuma pieņemšanas par stipendijas piešķiršanu pretendents slēdz līgumu ar pašvaldību.

8. Pašvaldība maksā stipendiātam stipendiju reizi mēnesī 10 mēnešus gadā – no septembra līdz jūnijam.

9. Pēc sekmīgas studiju pabeigšanas un attiecīgas specialitātes iegūšanas stipendiātam ir pienākums iegūtajā specialitātē pašvaldības iestādēs nostrādāt 5 gadus. Stipendiātam, kurš apguvis 1.līmeņa augstākās izglītības profesionālo studiju programmu medicīnas jomā, ir pienākums iegūtajā specialitātē pašvaldības iestādēs nostrādāt 3 gadus. Minētajos termiņos neieskaita grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.

II. Stipendiju piešķiršanas kārtība

10. Stipendiju piešķir atklāta konkursa kārtībā.

11. Pretendentu izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par stipendijas piešķiršanu dome izveido Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisiju (turpmāk – komisija).

12. Komisija nodrošina un uzrauga ar stipendiju piešķiršanu saistītos jautājumus, kā arī:

12.1. nodrošina stipendiju konkursa organizēšanu un izsludināšanu;

12.2. veic pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu un stipendiju kandidātu noteikšanu;

12.3. izskata stipendiātu iesniegto informāciju par studiju norisi;

12.4. uzrauga noslēgto līgumu par stipendiju piešķiršanu paredzēto saistību izpildi;

12.5. nodrošina priekšlikumu iesniegšanu par nākamā gada pašvaldības budžetā plānoto līdzekļu, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai, apmēru;

12.6. sagatavo priekšlikumus par tām studiju programmām, kurās studējošajiem nākamajā gadā būtu nepieciešams piešķirt stipendijas, kā arī iespējamo stipendiātu skaitu;

12.7. nepieciešamības gadījumā pieaicina pretendentu uz komisijas sēdi, kurā tiek izskatīts pretendenta iesniegtais pieteikums.

13. Pašvaldība konkursu izsludina no kārtējā gada 1.jūnija, paredzot konkursa norisei un pretendentu dokumentu iesniegšanai divu mēnešu termiņu.

14. Pretendents, kurš vēlas saņemt stipendiju, iesniedz komisijai šādus dokumentus:

14.1. pieteikumu stipendijas saņemšanai;

14.2. motivācijas vēstuli stipendijas saņemšanai;

14.3. izziņu no augstskolas par studiju faktu;

14.4. sekmju izrakstu par jau apgūto studiju periodu;

14.5. Svītros ar 29.10.2020. grozījumiem.

15. Komisija konkursam iesniegtos dokumentus pretendentam atpakaļ neizsniedz.

16. Mēneša laikā pēc konkursa dokumentu iesniegšanas termiņa izbeigšanās komisija izvērtē pretendenta iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, uzaicina pretendentu uz interviju nolūkā noskaidrot tā profesionālo vīziju un motivāciju (turpmāk – intervija), un pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju.

III. Stipendijas piešķiršanas kritēriji

17. Pretendentam ir tiesības pretendēt uz stipendijas piešķiršanu, ievērojot šādus kritērijus (turpmāk – stipendijas piešķiršanas kritēriji):

17.1. pretendents, sākot no 2.kursa, ir pilna laika 1.līmeņa augstākās izglītības profesionālo studiju programmas students medicīnas jomā vai 2.līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu students;

17.2. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

17.3. pretendentam ir izvēlētajai apgūstamajai specialitātei nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis.

18. Komisija kā papildus vērtēšanas kritēriju izmanto intervijas rezultātus. Ja intervijas rezultāts ir negatīvs, komisijai ir tiesības nepiešķirt stipendiju pretendentam.

19. Stipendiju piešķir pretendentam, kurš atbilst stipendijas piešķiršanas kritērijiem un studē kādā no atbalstāmām studiju specialitātēm.

IV. Līguma slēgšana par stipendijas izmaksu

20. Pēc pozitīva komisijas pieņemtā lēmuma pašvaldība ar stipendiātu slēdz līgumu, kurā paredz:

20.1. stipendijas apmēru un tās izmaksas kārtību;

20.2. līdzēju tiesības un pienākumus;

20.3. līdzēju atbildību;

20.4. līguma izbeigšanas kārtību;

20.5. citus jautājumus.

21. Pašvaldība stipendiju izmaksu pārtrauc, ja stipendiāts:

21.1. izbeidz studijas vai ir atskaitīts no izglītības iestādes nesekmības dēļ;

21.2. pārtrauc studijas uz noteiktu laiku (akadēmiskais atvaļinājums);

21.3. līgumā norādītajā termiņā nav iesniedzis izglītības iestādes sagatavotu informāciju par sekmīgu studiju turpināšanu izvēlētajā specialitātē;

21.4. sniedzis nepatiesas ziņas vai nav izpildījis studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības.

22. Pašvaldība izbeidz līgumu ar stipendiātu, ja stipendiāts nepilda līguma noteikumus. Ja stipendiāts nav izpildījis līgumā paredzētās saistības, stipendiāts veic pašvaldības izmaksāto līdzekļu atmaksu.

V. Noslēguma jautājumi

23. Pašvaldība konkursu stipendiju piešķiršanai 2020. un 2021.gadā izsludina no 1.septembra.

24. Stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē 2020.gadā nosaka dome ar atsevišķu lēmumu līdz 1.augustam, pamatojoties uz Izglītības pārvaldes sagatavotajiem priekšlikumiem.

24.1 Stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē 2021.gadā nosaka dome ar atsevišķu lēmumu līdz 1.septembrim.

25. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 3.augustā.