Kontakti

aija.udre [at] gulbene.lv

Atrašanās vieta

Stāķi - 11, Stāķi, Stradu pagasts

Darbinieki

Aija Ūdre

Vadītāja
aija.udre [at] gulbene.lv

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums paredz bērna aprūpes organizēšanu mazās grupās, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju, ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem būs iespēja augt un dzīvot pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Uzsāktais  process norāda apņemšanos jau tuvākā laikā attīstīt alternatīvas institucionālai aprūpei, kas būtu saskaņā ar bērnu tiesību normām un bērnu vajadzībām. Jaunajā aprūpes un atbalsta sistēmā tiks respektētas katras personas un tās ģimenes tiesības, cieņa, vajadzības un vēlmes.

Ikdienā kopā ar bērniem darbosies audzinātājas (aprūpētājas) vai sociālās audzinātājas, kuras nodrošinās bērnu aprūpi, palīdzēs un atbalstīs bērnus, kā arī visos ar ikdienas dzīvi saistītos jautājumos iesaistīs bērnus, atkarībā pēc viņu spējām un vecumposma, palielinot atbildību par ikdienas dzīves organizēšanu ģimeniskā vidē, kā arī veicinot bērnu spējas un gatavību patstāvīgai dzīvei.     

Maksa par pakalpojumu, pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2023.gada 23.februāra lēmumu Nr. GND/2023/197, ir noteikta EUR 1783,65 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit trīs euro un  65 centi) mēnesī.