APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2018. gada 28. jūnija sēdē (prot.Nr.12, 6. §)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes  2019.gada 31.janvāra  sēdē (prot.Nr 1, 11.§)

Gulbenes novada domes  2019.gada 28.marta  sēdē (prot.Nr 4, 6.§)

Gulbenes novada domes  2019.gada 29.augusta  sēdē (prot.Nr 14, 17.§)

Gulbenes novada domes  2020.gada 30.aprīļa sēdē (prot.Nr 9, 143.§)

Sveķu pamatskolas

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sveķu pamatskola (turpmāk – iestāde) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – dibinātājs) dibināta izglītības iestāde, kuras pamatuzdevums ir vispārējās un profesionālās pamatizglītības, un pirmsskolas izglītības programmu īstenošana.

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs, simbolika (karogs un logo) un konts bankā.

4. Iestādes juridiskā adrese: „Aduliena”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

5. Dibinātāja juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas:

6.1. “Aduliena”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420;

6.2. Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501;

6.3. “Pansionāts”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405.

II. Izglītības iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

7. Iestādes darbības mērķi ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas un vispārējās izglītības un valsts arodizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas.

9. Iestādes galvenie uzdevumi ir:

9.1. radīt apstākļus un iespējas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iegūt viņu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību;

9.2. sagatavot izglītojamos dzīvei sabiedrībā un piemērota darba veikšanai;

9.3. veikt izglītojamo izpēti, ārstēšanu, korekciju un rehabilitāciju iestādē, integrāciju vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs;

9.4. veicināt individuālo dotumu attīstību, vienlaikus kompensējot garīgās un fiziskās attīstības traucējumus;

9.5. nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai un sociālajai integrācijai;

9.6. izvēlēties optimālas izglītošanas darba metodes un formas;

9.7. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

9.8. īstenot vispārējās un profesionālās pamatizglītības programmas;

9.9. sniegt metodiskas un praktiskas konsultācijas vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm pēc attiecīga pieprasījuma

III. Izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno šādas izglītības programmas:

10.1. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods – 21015811);

10.2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem (programmas kods – 21015911);

10.3. profesionālās pamatizglītības programmu „Komerczinības", (programmas kods – 22341021) I. profesionālās kvalifikācijas līmenī „Pārdevēja palīgs";

10.4. profesionālās pamatizglītības programmu „Būvdarbi", (programmas kods – 22582011) I. profesionālās kvalifikācijas līmenī „Remontstrādnieks" un "Būvstrādnieks";

10.5. profesionālās pamatizglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi", (programmas kods – 22811021) I. profesionālās kvalifikācijas līmenī „Pavāra palīgs" un "Virtuves darbinieks";

10.6. profesionālās pamatizglītības programmu „Mājturība", (programmas kods – 22814011) I. profesionālās kvalifikācijas līmenī „Mājkalpotājs";

10.7. profesionālās pamatizglītības programmu „Mājturība", (programmas kods – 22814011) I. profesionālās kvalifikācijas līmenī „Mājstrādnieks";

10.8. vispārējās pirmskolas izglītības programmu, (programmas kods – 01011111);

10.9. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, (programmas kods- 01015911);

10.10. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, (programmas kods – 01015611);

10.11. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, (programmas kods – 01015811);

10.12. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, (programmas kods – 10105511).

11. Iestāde var īstenot interešu izglītības programmas, saskaņojot ar dibinātāju.

IV. Izglītības procesa organizācija

12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.

13. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabineta noteikumi.

14. Iestāde organizē mācību procesu un īsteno licencētās un akreditētās izglītības programmas atbilstoši katra izglītojamā attīstības traucējuma veidam, līmenim, veselības stāvoklim un individuālās korekcijas rezultātiem.

15. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. 1.klasē un klasēs bērniem ar smagu garīgo atpalicību vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem mācību stundas ilgums ir 30 minūtes. Pārējās klasēs mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.

16. Mācību slodzes sadalījumu nedēļas dienās, iekļaujot stundu sākuma un beigu laiku, pārtraukumu ilgumu, nosaka iestādes direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts.

17. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto izglītības programmu mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus.

18. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

19. Izglītojamo uzņemšana un atskaitīšana notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

20. Speciālās pamatizglītības programmās uzņem izglītojamos ar garīgās attīstības traucējumiem, ja izglītojamam ir atzinums no Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas:

20.1. F - 70 viegla garīgā atpalicība;

20.2. F - 71 vidēji smaga garīgā atpalicība;

20.3. F - 72 smaga garīgā atpalicība;

20.4. F - 79 neprecizēta garīgā atpalicība.

21. Vispārējās pirmskolas izglītības programmā uzņem izglītojamos ar vecāku (aizbildņu vai audžuvecāku) iesniegumiem.

22. Speciālās pirmsskolas izglītības programmās uzņem izglītojamos, ja izglītojamajiem ir atzinums no Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas.

23. Iestādes profesionālās pamatizglītības programmās uzņem personas ar garīga rakstura traucējumiem pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas bez vecuma ierobežojuma.

24. Ārstnieciski profilaktisko darbu iestādē, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veic medicīniskais personāls.

25. Mācību, audzināšanas un ārstnieciskais process psihiskās attīstības korekcijai ietver medicīnisko korekciju un tās uzdevums ir nodrošināt katra izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu speciālo korekciju.

26. Iestādes darbā tiek izmantoti pedagoģiski psiholoģiskās korekcijas vispārīgie principi:

26.1. konsekventa pedagoģiski psiholoģiskās korekcijas ievērošana mācību un audzināšanas procesa laikā, ņemot vērā noteiktos uzdevumus katra skolā esošā bērna attīstības veicināšanai;

26.2. īpašu rotaļu izmantošana izglītojamo uzmanības, atmiņas un citu psihisko procesu attīstīšanai;

26.3. dažādu pasākumu organizēšana izglītojamo veselības nostiprināšanai, organisma norūdīšanai, kustību koordinācijas veicināšanai;

26.4. optimāla un izglītojamo psihiskās attīstības īpašībām atbilstoša darba un atpūtas organizēšana;

26.5. labvēlīgas iestādes sociālās vides nostiprināšana, vienlaikus veidojot lietišķu attieksmi pret izglītojamiem intelektuālo un emocionālo procesu norises līdzsvarošanai;

26.6. iestādes medicīnas personāla prasību izpilde, sekojot katra izglītojamā maksimālās garīgās piepūles atbilstībai viņa spējām;

26.7. individuālā pieeja katram izglītojamam, lai sekmētu un veicinātu viņa intelektuālai darbībai nepieciešamo psihisko procesu koordinējošā mehānisma attīstību;

26.8. logopēda patstāvīga sadarbība ar iestādes pedagogiem, medicīnisko personālu, izglītības psihologu.

27. Pamatojoties uz Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, iestāde veic mācības mājās / mājas apmācību.

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

28. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

29. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

30. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

31. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

32. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu.

33. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

34. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

35. Atbilstoši Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā noteiktajam, iestādes direktors nodrošina Iestādes padomes izveidošanu. Tās kompetenci nosaka Iestādes padomes reglaments, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod Iestādes padome.

36. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Iestādes padome ir tiesīga veidot Izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvalde ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To ar iestādes direktora un pedagogu atbalstu veido izglītojamie. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Izglītojamo pašpārvaldes reglamentā.

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

37. Iestādes Pedagoģiskā padome tiek izveidota dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors, tās sastāvā ietilpst visi iestādē strādājošie pedagogi, izglītības psihologs, sociālais pedagogs un medicīnas darbinieki. Tās uzdevumi un kompetence noteikta Pedagoģiskās padomes reglamentā. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

IX. Metodisko komisiju un Metodiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

38. Iestādes Metodiskās komisijas tiek izveidotas izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai. Atsevišķu mācību priekšmetu vai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās ar direktora rīkojumu. Detalizēti metodisko komisiju sastāvu, darba kārtību un uzdevumus nosaka attiecīgo komisiju reglamenti. Iestādes Metodiskā padome tiek izveidota metodiskā darba koordinēšanai. Tās sastāvs, uzdevumi un kompetence noteikta Metodiskās padomes reglamentā.

X. Atbalsts komandas izveidošanas kārtība un kompetence

39. Pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanai un nodrošināšanai izglītojamajiem tiek izveidota Atbalsta komanda. Tās sastāvs, uzdevumi un kompetence noteikta Atbalsta komandas reglamentā.

XI. Iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība

40. Iestāde, saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto, patstāvīgi izstrādā un izdod iekšējos normatīvos aktus:

40.1. Iestādes Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar iestādes darbinieku kopsapulci;

40.2. Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi un Izglītojamo pašpārvaldi;

40.3. Iestādes Padomes reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Iestādes padomi;

40.4. Iestādes Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;

40.5. Izglītojamo Pašpārvaldes reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;

40.6. Metodiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;

40.7. Metodisko komisiju reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Metodisko padomi;

40.8. Iestādes bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;

40.9. Iestādes attīstības plānu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi un dibinātāju;

40.10. Iestādes internāta darba kārtības noteikumus, saskaņojot ar Iestādes Pedagoģisko padomi.

40.11. Atbalsta komandas reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Iestādes Pedagoģisko padomi.

XII. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana, administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

41. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina direktors.

42. Iestādes direktors pieņem lēmumu par privātpersonu apstrīdēto iestādes darbinieku faktisko rīcību.

43. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam

XIII. Izglītības iestādes saimnieciskā darbība

44. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.

45. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām iestādes direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

46. Iestāde sniedz ēdināšanas pakalpojumus izglītojamajiem un iestādes personālam.

47. Iestāde sniedz izglītojamajiem internāta pakalpojumus. Internāta darbību nosaka Iestādes internāta darba kārtības noteikumi.

48. Iestāde sniedz izglītojamajiem pārvadājuma pakalpojumu un transporta izdevumu segšanu, atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai.

49. Skolas maksas pakalpojumi un saimnieciskā darbība tiek saskaņota ar dibinātāju.

XIV. Izglītības iestādes finansēšanas avoti un kārtība

50. Finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi ārējie normatīvie akti.

51. Iestādes izglītības programmu īstenošana tiek finansēta no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka ar iestādes direktora rīkojumu.

52. Iestādes finansēšanas avoti:

52.1. valsts budžeta mērķdotācija saskaņā ar gadskārtējo likumu „Par valsts budžetu";

52.2. papildus finanšu līdzekļi.

53. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildus finansu līdzekļus:

53.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu vai dāvinājuma veidā;

53.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;

53.3. no citiem ieņēmumiem.

54. Papildus finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors, saskaņojot ar dibinātāju.

55. Par ziedojumiem, kas saņemti Skolā mantas veidā (dāvinājumi) sastāda pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā norāda dāvināto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē un reģistrē šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

56. Finanšu līdzekļu uzskaite un atskaite tiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

XV. Izglītības iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

57. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XVI. Izglītības iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

58. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.

59. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt:

59.1. pēc dibinātāja iniciatīvas;

59.2. pēc Iestādes Pedagoģiskās padomes priekšlikuma;

59.3. pēc iestādes direktora vai Iestādes Padomes priekšlikuma.

60. Grozījumus nolikumā apstiprina iestādes dibinātājs.

XVI. Noslēguma jautājumi

61. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

62. Iestāde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, pašvērtējuma ziņojumu, kā arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informatizācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai.

63. Ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu ievērošanu iestādē nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem.

64. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

65. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.

66. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus / speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

67. Atzīt par spēku zaudējušu Sveķu internātpamatskolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2014.gada 28.augusta sēdē (protokols Nr.17, 5.§).

68. Nolikums stājās spēkā 2018.gada 1.jūlijā.