Gulbenes novada ģerbonis

26.10.2017. Gulbenes novada dome (protokols Nr.14, 19.§) nolēma nodot publiskai apspriešanai Gulbenes novada teritorijas plānojuma trešo redakciju un Vides pārskata projektu.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 30.oktobra līdz 2017.gada 21. novembrim.

Viedokļus par Gulbenes novada teritorijas plānojumu 3.redakciju un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 3.redakciju Gulbenes novada iedzīvotāji, institūcijas, organizācijas un uzņēmumi var iesniegt Gulbenes novada domes attīstības un projektu nodaļā no 2017.gada 30.oktobra līdz  21. novembrim (Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV -4401) vai elektroniski nosūtot attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotājiem: 

  • Dacei Kuršai uz elektronisko pasta adresi dace.kursa@gulbene.lv par vides pārskatu un paskaidrojuma rakstu;
  • Anitai Vaskai uz elektronisko pasta adresi anita.vaska@gulbenesdome.lv par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu.

Iesniedzot viedokļus, fiziskām personām jānorāda vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru un darbības vietas adresi.

Teritorijas plānojuma materiāli

 

Materiāli publicēti arī https://geolatvija.lv/ .

Klātienē ar teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Gulbenes novada domē, 326., 327 kabinetā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, administrācijas darba laikā.