ID
GNP/2022/TI/42
Pieteikties līdz
25.08.2022.
Iepirkuma izpildes termiņš
No būvniecības līguma noslēgšanas brīža līdz pieņemšanai ekspluatācijā

Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2022/TI/42

Nosaukums: Būvuzraudzība estrādes būvniecībai Jaungulbenes pagasta Rijas kalnā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība estrādes būvniecībai Jaungulbenes pagasta Rijas kalnā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No būvniecības līguma noslēgšanas brīža līdz pieņemšanai ekspluatācijā

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

“TP2111 Pienenīte”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai, tajā skaitā transports, dokumentu sagatavošana, objektu apsekošana, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības,

Attīstības un iepirkumu nodaļas

Projektu vadītāja Zane Pūcīte

zane.pucite@gulbene.lv;  t. +371 25468337

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

  • Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.
  • pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150euro.
  • Pretendentam jānodrošina sertificēta persona attiecīgā jomā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

  • Finanšu piedāvājums.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: zane.pucite@gulbene.lv līdz 2022. gada 25.augustam ar norādi: Būvuzraudzība estrādes būvniecībai Jaungulbenes pagasta Rijas kalnā.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par realizējamiem būvdarbiem, piedāvājuma sagatavošanai;

Pienākumi:

  • Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;
  • Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83043