ID
GNP/2022/TI/34
Pieteikties līdz
01.07.2022.
Iepirkuma izpildes termiņš
150 (viens simts piecdesmit) dienas no būves vietas nodošanas dienas

Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2022/TI/34

Nosaukums: Šautuves teritorijas labiekārtošanas būvuzraudzība

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

2.

Iepirkuma priekšmets

Šautuves teritorijas labiekārtošanas būvuzraudzība

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

150 (viens simts piecdesmit) dienas no būves vietas nodošanas dienas

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Dzirnavu ielā 3, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai, tajā skaitā transports, dokumentu sagatavošana, objekta apsekošana, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja Monika Prokofjeva monika.prokofjeva@gulbene.lv

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.tml.)

  • Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts;
  • pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • pretendentam jānodrošina sertificēta persona attiecīgā jomā.

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā)

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: monika.prokofjeva@gulbene.lv līdz 2022.gada 1.jūlijam ar norādi: “Šautuves teritorijas labiekārtošanas būvuzraudzība”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par realizējamiem būvdarbiem, piedāvājuma sagatavošanai;

Pienākumi:

  • Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;
  • Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83916