Pieteikties līdz 07.10.2022.
ID
GNP/2022/TI/50
Pieteikties līdz
10.10.2022.
Iepirkuma izpildes termiņš
28.10.2022.

Tirgus izpēte

ID Nr.:GNP/2022/TI/50

Nosaukums: “Stādu iegāde dendroloģisko stādījumu atjaunošanai dabas piemineklī “Emzes parks””, projekta ietvaros Nr. 1-08/4/2021 "Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā – 2.kārta"

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Stādu iegāde dendroloģisko stādījumu atjaunošanai dabas piemineklī “Emzes parks”

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

28.10.2022.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

Zemsliekšņa iepirkuma procedūra

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar stādu piegādi un   kvalitatīvu sagatavošanu dendroloģisko stādījumu atjaunošanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar abu pušu parakstītu preces  pieņemšanas-nodošanas aktu un pasūtītājam iesniegto rēķinu/pavadzīmi.

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Laima Šmite - Ūdre, Gulbenes novada pašvaldības

Īpašumu pārraudzības nodaļas, ainavu arhitekte, t.nr.: +371 64473243;

e-pasts: laima.smite-udre@gulbene.lv

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu saskaņā ar tehnisko specifikāciju

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.l.)

Stādi audzēti sertificētā stādaudzētavā, ir ar augu pasēm

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

2022.gada 7.oktobris

Laima Šmite - Ūdre, Gulbenes novada pašvaldības

Īpašumu pārraudzības nodaļas, ainavu arhitekte, t.nr.: +371 64473243;

e-pasts: laima.smite-udre@gulbene.lv

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

28.10.2022.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)