Tirzas pamatskolas nolikums

                                                                                  APSTIPRINĀTS 2017.gada 29.jūnija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 9, 7.§)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē (prot.Nr.12, 10.§)

Gulbenes novada domes  2019.gada 31.janvāra  sēdē (prot.Nr 1, 11.§)

Gulbenes novada domes  2020.gada 27.augusta  sēdē (prot.Nr 15, 94.p.)

Gulbenes novada domes  2020.gada 29.oktobra  sēdē (prot.Nr 19, 117.p.)

Gulbenes novada domes  2020.gada 26.novembra  sēdē (prot.Nr 21, 59.p.)

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Tirzas pamatskola (turpmāk – Skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk - Dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde.
2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Dibinātāja izdotie normatīvie akti un šis nolikums.
3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir noteikta parauga veidlapa, savs zīmogs, ko tā izmanto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Skolai ir sava simbolika – karogs.
4. Skolas juridiskā adrese: „Tirzas pamatskola”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424.
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

6. Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas:

6.1. “Tirzas pamatskola”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424;

6.2. Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

6.3. “Skoliņa”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424.

II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

7. Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un valsts pamatizglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
8. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
9. Skolas galvenie uzdevumi ir:

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
9.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
9.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;
9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

III. Skolā īstenojamās izglītības programmas

10. Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

10.1. pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111;
10.2. ar 27.08.2020. grozījumiem;
10.3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;
10.4. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;
10.5. pirmsskolas izglītības programmu, programmas kods 0101 11 11;
10.6. ar 27.08.2020. grozījumiem.

11. Skola var patstāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas programmas, saskaņojot tās ar Dibinātāju.

IV. Izglītības procesa organizācija

12. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi un citi Skolas iekšējie normatīvie akti.
13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts. Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai.
14. Mācību gada laikā klase var izmantot ne vairāk kā 15 dienas mācību ekskursijām, pārgājieniem, olimpiādēm, sporta pasākumiem un citu pasākumu organizēšanu, uzskaitot šo laiku kā mācību darba organizācijas alternatīvās formas.
15. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta, pamatojoties uz izglītojamo vajadzībām, vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām.
16. Izglītojamo papildus izglītošanu (interešu izglītības nodarbības un citas ārpusstundu nodarbības) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz izglītojamo interesēm, vecāku iesniegumiem. Skola veido interešu izglītības nodarbību sarakstu.
17. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
18. Skola nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā priekšmeta pedagogs.
19. Pedagoģiskā padome var ieteikt Skolas direktoram izglītojamos apbalvošanai par labiem mācību sasniegumiem un aktīvu sabiedrisko darbību.
20. Skolā darbojas Skolas bibliotēka, kuras darbību nosaka reglaments.
21. Skolā darbojas internāts, kura darbību nosaka reglaments.
22. Skolā darbojas pirmsskolas grupas, tās darbojas saskaņā ar reglamentu.
23. Skolā var būt pagarinātās dienas grupas, kuras darbojas saskaņā ar reglamentu.
24. Metodiskās komisijas tiek izveidotas izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, tās darbojas saskaņā ar reglamentu.
25. Pamatizglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajiem izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās.

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

26. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un Skolas iekšējos normatīvajos aktos.
27. Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

VI. Skolas vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

28. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
29. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
30. Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu.
31. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Skolas direktors normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.
32. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
33. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VII. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

34. Skolas direktoram ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību.
35. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod pati padome.

VIII. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

36. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
37. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors.

IX. Skolas izglītojamo pašpārvalde

38. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Skolā, un līdzdarbotos Skolas darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Skolas padome ir tiesīga veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta Skolas direktors un pedagogi.
39. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglaments, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde.

X. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt skolas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību

40. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod šādus Skolas iekšējos normatīvos aktus:

40.1. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Dibinātāju;
40.2. Darba kārtības noteikumus, saskaņojot ar Skolas darbinieku arodbiedrību;
40.3. Iekšējās kārtības noteikumus, saskaņojot ar Skolas padomi;
40.4. Pedagoģiskās padomes darbības reglamentu, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;
40.5. Skolas padomes darbības reglamentu, sadarbojoties ar Skolas padomi;
40.6. Skolas izglītojamo pašpārvaldes darbības reglamentu, sadarbojoties ar Skolas padomi;
40.7. Metodisko komisiju darbības reglamentu, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;
40.8. Bibliotēkas darbības reglamentu, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;
40.9. Internāta darbības reglamentu, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;
40.10. Pirmsskolas grupu darbības reglamentu, saskaņojot ar Skolas padomi;
40.11. Pagarinātās dienas grupas darbības reglamentu, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;
40.12. Citus Skolas darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.

41. Skolas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Skolas Dibinātajam – Gulbenes novada domei, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

XI. Skolas saimnieciskā darbība

42. Skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto.
43. Atbilstoši normatīvajiem aktiem Skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

XII. Skolas finansēšanas avoti un kārtība

44. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
45. Skolu finansē tās Dibinātājs. Valsts piedalās Skolas finansēšanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
46. Skola var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

46.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
46.2. sniedzot maksas pakalpojumus Skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
46.3. no citiem ieņēmumiem.

47. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai:

47.1. Skolas attīstībai;
47.2. mācību līdzekļu iegādei;
47.3. Skolas aprīkojuma iegādei;
47.4. pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai.

XIII. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

48. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XIV. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

49. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs.
50. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, direktora vai Skolas padomes, pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
51. Grozījumus nolikumā izstrādā Skola un apstiprina Dibinātājs.

XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

52. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Skola veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.
53. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.
54. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.
55. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.
56. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību Skolā.
57. Skola sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Skolā un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:
57.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;
57.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

XVI. Noslēguma jautājumi

58. Atzīt par spēku zaudējušu Tirzas pamatskolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2011.gada 21.aprīļa sēdē (protokols Nr.6, 39.§).
59. Nolikums stājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā.