Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Apstiprināts

2022.gada 24.novembra domes sēdē (protokols Nr.23; 82.p.)

I. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Tirzas pamatskola (turpmāk - Skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde.
 2. Skola darbojas saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, citiem ar izglītības jautājumiem saistītiem normatīvajiem aktiem, kā arī Skolas nolikumu.
 3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir noteikta parauga veidlapa, zīmogs, ko tā izmanto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Skolai ir sava simbolika: karogs, logo.
 4. Skolas juridiskā adrese: “Tirzas pamatskola”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424. 
 5. Dibinātāja juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
 6. Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas:
  1. “Tirzas pamatskola”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424;
  2. “Skoliņa”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424;
  3. Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

 

II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

 

 1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu,  nodrošinot valsts pamatizglītības standartā, valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu.
 2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība, kas veicina izglītojamo lietpratību, motivāciju un spēju mācīties visu mūžu, attīsta prasmes risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīsta dažādas personības īpašības, kas palīdz veidoties par harmonisku un atbildīgu personību.
 3. Skolas darbības uzdevumi ir:
  1. īstenot pamatizglītības, pirmsskolas izglītības programmas, nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību;
  2. izvēlēties tādas izglītošanas un audzināšanas darba metodes un formas, kas veicina izglītojamā personības vispusīgu attīstību un daudzveidīgu kompetenču apgūšanu;
  3. sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, vidi, Latvijas valsti;
  4. darbībā ievērot demokrātijas, humānisma, individuālas pieejas un sistēmiskuma principus;
  5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību (turpmāk – vecāki), valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām;
  6. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
  7. īstenot interešu izglītības programmas;
  8. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos, personāla resursus;
  9. sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos mūžizglītībā, Skolas resursu un infrastruktūras izmantošanu sabiedrībai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;
  10.  pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos Skolas uzdevumus.

 

III. Īstenojamās izglītības programmas

 

 1. Skola īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas vispārējās un speciālās izglītības programmas:
  1.  pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111;
  2.  speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;
  3.  speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;
  4.  vispārējā pirmsskolas izglītības programmu, programmas kods 01011111; 
  5.  speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611.
 2. Skola, saskaņojot ar Dibinātāju, īsteno interešu izglītības programmas.
 3. Skola, saskaņojot ar Dibinātāju, var īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas.

 

IV. Izglītības procesa organizācija

 

 1. Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izglītojamo uzņemšanai netiek rīkoti iestājpārbaudījumi.
 2. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestra sākumu un beigu laiku nosaka attiecīgie Ministru kabineta noteikumi.
 3. Papildus brīvdienas 1. klasei (1 nedēļu) nosaka Skolas direktors, saskaņojot ar Dibinātāju.
 4. Mācību nedēļas ilgums ir 5 dienas. Starpbrīžu ilgums 10 minūtes, pusdienu starpbrīžu ilgums 20 minūtes.
 5. Mācību darba pamatorganizācijas forma pamatizglītības programmās ir mācību stunda. Tās ilgums no 1. klases līdz 9. klasei ir 40 minūtes. Mācību stundas ilgums pirms svētku dienām ir 30 minūtes.
 6. Pirmsskolas izglītības programmās mācību saturu bērns apgūst integrētā mācību procesā – rotaļnodarbībā visas dienas garumā.
 7. Mācību stundu slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām un pirmsskolas dienas režīmu nosaka katra semestra sākumā Skolas direktora apstiprināts mācību priekšmetu un nodarbību saraksts. Izmaiņas mācību priekšmetu stundu un nodarbību sarakstā veic direktora vietnieks, par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā savlaicīgi informē pedagogus un izglītojamos.
 8. Līdz 15 mācību dienām mācību gadā Skola izmanto mācību ekskursijām, olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem un citu ar mācību un audzināšanas darbību saistīto pasākumu organizēšanai.
 9. Fakultatīvās nodarbības, pulciņu nodarbības, kā arī interešu programmu nodarbības tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu, pamatojoties uz izglītojamo vecāku iesnieguma pamata un nav iekļaujamas stundu sarakstā.
 10. Skola var piedāvāt izglītojamajiem mācību nodarbības ārpus obligātā mācību laika, kā arī iespējas brīvā laika pavadīšanai atbilstoši viņu interesēm.
 11. Skolā darbojas Skolas bibliotēka, kuras darbību nosaka Reglaments.
 12. Skolā var tikt organizētas pagarinātas darba dienas mācību grupas. Pagarinātās darba dienas grupa darbojas saskaņā ar Reglamentu.
 13. Skolā darbojas internāts, kura darbību nosaka Reglaments.
 14. Skolā darbojas pirmsskolas grupas, tās darbojas saskaņā ar Reglamentu.
 15. Valsts pamatizglītības standartos un mācību priekšmetu programmās, pirmsskolas izglītības vadlīnijās un pirmsskolas izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai Skolā darbojas metodiskās komisijas, to darbību regulē Reglaments.
 16. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības izglītojamajiem mācību satura apguvē.
 17. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzināšanas stunda. Klases audzināšanas stundās tiek ietvertas tēmas: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes kultūra, karjeras izglītība, valsts svētki, pilsoņa un iedzīvotāja tiesības un pienākumi.
 18. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti valsts pamatizglītības standartā, pirmsskolas izglītības vadlīnijās, izglītības programmās un Skolas normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.
 19. Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē un atstāšana otru gadu nosaka Ministru kabineta noteikumi. Pamatizglītības programmas apguvi apliecina liecība.
 20. Apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu izglītojamie saņem Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā.
 21. Skola regulāri informē izglītojamos un viņu vecākus par mācību darba rezultātiem un uzvedību saskaņā ar apstiprināto kārtību. Mācību gada beigās vecāki tiek informēti par mācību grāmatām un mācību līdzekļiem nākamajam gadam.
 22. Pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju nosaka Ministru kabinets. Ieraksti par izglītojamo mācību un audzināšanas darbu tiek veikti skolvadības sistēmas “e- klasē” elektroniskajā žurnālā.

 

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

 

 1. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un Skolas iekšējos normatīvajos aktos.

 

VI. Direktora, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

 

 1. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 2. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
 3. Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu.
 4. Skolas direktors bez īpaša papildus pilnvarojuma pārstāv vadīto izglītības iestādi valsts un pašvaldību institūcijās.
 5. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Skolas direktors normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.
 6. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. Pedagogu amata aprakstus sagatavo un apstiprina direktors.
 7. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. Skolas citu darbinieku amata aprakstus sagatavo un apstiprina direktors.

 

VII. Skolas padomes izveidošanas kārtība un kompetence

 

 1. Skolas direktoram ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību.
 2. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes

darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.

 

VIII. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

 

 1. Skolas pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības

likums un citi normatīvie akti.

 1. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors.

 

IX. Skolas izglītojamo pašpārvalde

 

 1. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos Skolas darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Skolas padome ir tiesīga veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta Skolas direktors un pedagogi.
 2. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde.

 

X. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un Skola vai pārvaldes amatpersona,

kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu,

var apstrīdēt Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

 

 1. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Skolas iekšējos normatīvos aktus:
  1.  Darba kārtības noteikumus, saskaņojot ar Skolas darbinieku arodbiedrību;
  2.  Iekšējās kārtības noteikumus, saskaņojot ar Skolas padomi;
  3.  Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Dibinātāju;
  4.  Pedagoģiskās padomes darbības reglamentu, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;
  5.  Metodisko komisiju darbības reglamentu, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;
  6.  Bibliotēkas darbības reglamentu, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;
  7.  Internāta darbības reglamentu, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;
  8.  Pirmsskolas grupu darbības reglamentu, saskaņojot ar Skolas padomi;
  9.  Pagarinātās dienas grupas darbības reglamentu, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;
  10. Citus Skolas darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.
 2. Skolas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Skolas Dibinātajam – Gulbenes novada domei, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

 

XI. Skolas saimnieciskā darbība

 

 1. Skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām Dibinātāja noteikto pilnvaru ietvaros.
 2. Ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Dibinātāja izdotos noteikumus un rīkojumus, Skola var sniegt maksas pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu:
  1.  Skolas telpu un sporta objektu izmantošanas tiesību piešķiršanu citām personām;
  2.  inventāra un iekārtu izmantošanas tiesību piešķiršanu citām personām;
  3.  citus maksas pakalpojumus, kas apstiprināti ar Dibinātāju.
 3. Skola var saņemt dāvinājumus no fiziskām un juridiskām personām. Par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvinājumi), sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda dāvināto mantu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
 4. Skolas internāta darbību finansē Dibinātājs.

 

XII. Skolas finansēšanas avoti un kārtība

 

 1. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. Skolu finansē tās Dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās Skolas finansēšanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 2. Skola var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
  1.  ziedojumu un dāvinājumu veidā;
  2.  sniedzot maksas pakalpojumus Skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
  3.  no citiem ieņēmumiem.
 3. Skolas saņemtie saimnieciskās darbības līdzekļi, kā arī ziedojumi un dāvinājumi izmantojami tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:
  1.  Skolas attīstībai;
  2.  mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei;
  3.  pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai.
 4. Skola veic budžeta plānošanu, to apstiprina un kontrolē Dibinātājs.

 

XIII. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

 1. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.
 2. Skola par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš (objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).

 

XIV. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 

 1. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs.
 2. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, direktora vai Skolas padomes, pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
 3. Grozījumus nolikumā izstrādā Skola un apstiprina Dibinātājs.

 

XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu,

Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

 

 1. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Skola veic dokumentu un arhīvu pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.
 2. Skola savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.

 

XVI. Noslēguma jautājumi

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Tirzas pamatskolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdē (protokols Nr.9, 7.§).
 2. Nolikums stājas spēkā 2022.gada 1.decembrī.