Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība

 

Noteikumi „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Gulbenes novada pagastu pārvaldēs”

Apstiprināti 2015.gada 27.augusta Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr. 18, 20.§)

1.            Tarifa aprēķināšanas vispārīgie noteikumi

1.1.         Tarifu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem aprēķina pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” noteiktajiem pamatprincipiem.

1.2.         Pagasta pārvalde aprēķina tikai ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, nenodalot atsevišķi ūdens ražošanas, piegādes izmaksas un notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas izmaksas. Tarifs ietver samaksu par:

1.2.1.ūdensapgādes pakalpojumiem - par viena kubikmetra ūdens ieguvi, uzkrāšanu, sagatavošanu lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā un padevi līdz pakalpojumu saņēmējam (ūdens padeve līdz ūdens skaitītājam (ievadam) lietotāja ēkā vai būvē);

1.2.2.kanalizācijas pakalpojumiem - par viena kubikmetra notekūdeņu savākšanu, novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē.

1.3. Pagasta pārvalde aprēķina ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus ūdensvada tīkliem un kanalizācijas tīkliem šādās Gulbenes novada apdzīvotās vietās saskaņā ar __ pielikumu:

1.3.1. Beļavas pagasts;

1.3.2.     Daukstu pagasts Daukstu ciems;

1.3.3.     Daukstu pagasta Staru ciems;

1.3.4.     Druvienas pagasts;

1.3.5.     Galgauskas pagasts;

1.3.6.     Jaungulbenes pagasts Jaungulbenes ciems un Gulbīša ciems;

1.3.7.     Jaungulbenes pagasta Agrumi;

1.3.8.     Lejasciema pagasts Lejasciema ciems;

1.3.9.     Lejasciema pagasta Sinoles ciems;

1.3.10.   Lejasciema pagasta Veri;

1.3.11.   Litenes pagasts;

1.3.12.   Lizuma pagasts;

1.3.13.   Līgo pagasts;

1.3.14.   Rankas pagasts;

1.3.15.   Stāmerienas pagasts;

1.3.16.   Stradu pagasts Stradu ciems;

1.3.17.   Tirzas pagasts.

2.            Tarifā iekļaujamās izmaksas

2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs nosaka izmaksas, kas rodas, lai iedzīvotājiem nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumus. Ūdensapgādes tarifā iekļauj izmaksas, kas saistītas ar ūdens saražošanu un tā piegādi. Kanalizācijas tarifā iekļauj izmaksas, kas veidojas notekūdeņu savākšanas un to attīrīšanas procesā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaksu daļas galvenie posteņi pa izmaksu grupām ir šādi:

2.1.1. Ar pakalpojuma sniegšanu tieši saistīto pamatlīdzekļu uzturēšanas un citas izmaksas:

-              ēku, būvju uzturēšana,

-              iekārtu un mehānismu uzturēšana,

-              materiāli un remontdarbu izmaksas,

-              pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības nolietojums, kuri nav radušies ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviešanas gaitā – aprēķina saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības Grāmatvedības politiku.

-              pamatlīdzekļiem, kas finansēti izmantojot Eiropas Savienības finanšu līdzekļus, pamatlīdzekļu nolietojumu tarifā neiekļauj.

2.1.2. Transporta uzturēšanas izdevumi:

-              degviela,

-              remonti,

-              apdrošināšana,

-              transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un tehniskā apskate.

2.1.3. Elektroenerģijas izmaksas iekārtu un mehānismu darbināšanai:

-              ūdens atdzelžošanas iekārtas,

-              bioloģiskās attīrīšanas iekārtas,

-              sūknētavas,

-              pārsūknēšanas stacijas,

-              ūdenstorņi,

-              artēziskās akas.

2.1.4. Darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darbiniekiem, kas tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, pamatlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu pēc nostrādātām stundām saskaņā ar darba laika uzskaites tabelēm.

2.1.5. Vides stāvokļa kontroles izdevumi:

2.1.5.1. Dzeramā ūdens profilaktiskā attīrīšana, dezinfekcija, atdzelžošanas stacijas apkope, ūdenstorņu dezinfekcija;

2.1.5.2. Analīzes (notekūdeņu izmeklēšana, dzeramā ūdens ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes).

2.1.6.     Asenizācijas pakalpojumi (kanalizācijas tīklu skalošana, asenizācijas mašīnas izmantošana).

2.1.7.     Vides stāvokļa kontroles izdevumi – ūdens un notekūdeņu analīžu veikšana saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dabas resursu nodoklis par iegūto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem.

2.1.8.     Pārējās saimnieciskās izmaksas:

- iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai iepērk ūdeni no cita komersanta tīkla;

- attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja savākto notekūdeņus novada cita komersanta tīklā;

-              administratīvo un apkalpojošo darbinieku darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nav iekļautas citur;

-              pasta un sakaru izdevumi;

-              kancelejas preču iegāde;

-              personāla apmācības;

-              apsardzes izdevumi;

-              apdrošināšanas izdevumi;

-              juridiskie pakalpojumi;

-              komandējumu un dienesta braucienu izdevumi;

-              pārējie izdevumi;

-              citi būtiskie izdevumi, mainīgās un fiksētās izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, un nav iekļautas citās izmaksu pozīcijās.

2.2. Aprēķinos iekļauj izmaksas, kas tieši attiecas uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un ir pamatotas.

2.3. Remontdarbus, instrumentu, inventāra, autotransporta uzturēšanas u.c. attiecināmos izdevumus sadala proporcionāli komunālā dienesta darbinieku darba laika patēriņam, kas saistīts ar ūdenssaimniecības darbības nodrošināšanu pret kopējo viņu darba laika patēriņu;

2.4. Tarifā neiekļauj tās izmaksas, kas saistītas ar atsevišķu lietus ūdeņu savākšanai paredzēto tīklu uzturēšanu.

2.5.         Tarifu aprēķina, balsoties uz prognozētajām pakalpojumu sniegšanas izmaksām viena kalendārā gada laikā.

2.6.         Tarifā iekļauj ilgtermiņa aizdevuma (5 gadi un ilgāk) pamatsummas atmaksu, ja ilgtermiņa aizņēmums izmantots jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai un iegādei ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai un tarifa projektā netiek iekļauts iegādāto pamatlīdzekļu nolietojums visā pamatlīdzekļa lietošanas laikā..

2.7.         Tarifā iekļauj ilgtermiņa aizdevuma (5 gadi un ilgāk) procentu maksājumus, ja ilgtermiņa aizdevums izmantots jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.

2.8.         Ja par 15% mainās spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma rādītāji vai mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās pamatizmaksas, tiek izstrādāts jauns ūdenssaimniecības tarifs, kas aprēķināts, pamatojoties uz koriģētiem ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem un izmaksām.

2.9.         Tarifu nemaina biežāk kā 1 reizi gadā – to pārskata katru gadu līdz nākamā gada 1.septembrim

3.            Aprēķinā iekļautais ūdens un notekūdeņu daudzums

3.1.         Tarifa aprēķināšanai izmanto šādus ūdens un notekūdeņu daudzumus, kurus nosaka, pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajiem rādītājiem un kārtējā gada prognozi:

3.1.1. lietotājiem piegādātā ūdens daudzumus;

3.1.2. savākto un attīrīto notekūdeņu daudzumus.

3.2. Ja nav zināms savākto notekūdeņu daudzums, pieņemt, ka lietotājiem piegādātā ūdens un savākto notekūdeņu daudzuma attiecība ir 1:1.

3.3. Prognozējot kārtējā gada ūdens un notekūdeņu daudzumus, ņem vērā kārtējā gadā plānoto atslēgumu un jauno pieslēgumu ūdensvada vai notekūdeņu savākšanas tīklam skaitu.

4.            Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšana

4.1.         Ūdensapgādes pakalpojuma tarifu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

ŪA = ŪI / ŪQ ,kur

ŪA – ūdensapgādes pakalpojuma tarifs (EUR/m3);

ŪI – ūdens ražošanas un piegādes pilnās izmaksas (EUR);

ŪQ – lietotājiem piegādātais ūdens daudzums (m3).

4.2.         Kanalizācijas pakalpojuma tarifu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

KP = KI / KQ ,kur

KP – kanalizācijas pakalpojuma tarifs (EUR/m3);

KI – notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojuma tarifā iekļaujamās pilnās izmaksas (EUR);

KQ – savāktais notekūdeņu daudzums (m3).