Mēnešalga:
1751 līdz 1936 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Akācijas, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116327, aicina darbā Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastu apvienības pārvaldes”, apvienības pārvaldes vadītāju (profesijas klasifikatora kods 1112 36) no 2024.gada 1.oktobra.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot amata prasmes;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • sociālos un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem pašvaldības noteiktā kārtībā;
 • darbu valsts amatpersonas statusā;
 • mēnešalgu sākot no 1751,00 EUR (3.saime, VII līmenis, 12.mēnešalgu grupa, 2.kategorija, 1.pakāpe)  pirms nodokļu nomaksas līdz 1936,00 EUR (3.saime, VII līmenis, 12.mēnešalgu grupa, 2.kategorija, 7.pakāpe)  pirms nodokļu nomaksas.

Apvienības pārvaldes vadītāja galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt, plānot, organizēt un nodrošināt Pārvaldes darbu, atbildēt par Pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi un  reglamentējošo dokumentu izstrādi, kā arī par Pārvaldē ietilpstošo pašvaldības speciālistu (darbinieku) darba organizēšanu un to kontroli;
 • Sniegt priekšlikumus un piedalīties Pārvaldes teritorijas attīstības plānošanā un pilnveidošanā;
 • Pieņemt darbā un atbrīvot no darba Pārvaldes darbiniekus, nodrošināt darbinieku iepazīstināšanu ar normatīvajiem aktiem, dokumentiem, darba pienākumiem, tiesībām, materiālo atbildību;
 • Plānot Pārvaldes darbinieku noslogotību, noteikt atbildības zonas, pienākumus un tiesības, plānot un nodrošināt darbinieku aizvietošanu viņu prombūtnes laikā;
 • Atbildēt par Pārvaldē sniegto Pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti, kā arī organizēt iedzīvotāju pieņemšanu katrā pagasta teritorijā;
 • Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un sagatavot atbildes iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savas kompetences ietvaros;
 • Nodrošināt vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanu Pašvaldības autonomo funkciju un jautājumu risināšanā Pārvaldes teritorijā, sniegt iedzīvotājiem informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem, nodrošināt pieejamību informācijai par Pašvaldības domes (turpmāk – domes) pieņemtajiem lēmumiem, organizējot sanāksmes par Pašvaldībai un iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem;
 • Sagatavot un iesniegt Gulbenes novada Centrālās pārvaldes (turpmāk – Centrālā pārvalde) Finanšu nodaļai Pārvaldes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevuma tāmi, plānot un rīkoties ar budžeta līdzekļiem saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi, nodrošināt materiālo un finanšu vērtību saglabāšanu;
 • Organizēt un nodrošināt Pārvaldes pārziņā nodotā kustamā un nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu.;
 • Sniegt atzinumus par Pārvaldes teritorijā esošās zemes izmantošanu, tās piešķiršanu lietošanā un apbūves iespējām, par nekustamo īpašumu izmantošanu vai atsavināšanu. Piedalīties robežu ierādīšanā dabā;
 • Veikt Pārvaldes teritorijā esošo mežistrādes darbu saskaņošanu, Pašvaldības mežu īpašumu un apstādījumu uzraudzību, apsaimniekošanu, sadarbojoties ar Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļu atbilstoši mežu apsaimniekošanas plānam;
 • Slēgt Pašvaldības vārdā nekustamā īpašuma (nedzīvojamā fonda) nomas un īres līgumus Pašvaldības noteiktajā kārtībā un kontrolēt noslēgto līgumu saistību ievērošanu un izpildi;
 • Slēgt dzīvojamās telpas īres un apsaimniekošanas (ja apsaimniekotājs ir pati Pārvalde) līgumus attiecīgajā teritorijā, līgumus par komunālajiem pakalpojumiem, ko nodrošina Pašvaldība un kontrolēt noslēgto līgumu saistību ievērošanu, izpildi;
 • Nodrošināt nepieciešamo atbalstu Pašvaldības Dzīvokļu komisijas darbībai.
 • Slēgt līgumus teritorijas labiekārtošanas un ceļu uzturēšanas nodrošināšanai un kontrolēt noslēgto līgumu saistību ievērošanu un izpildi;
 • Slēgt līgumus saimnieciskos jautājumos Pašvaldības noteiktajā kārtībā un kontrolēt noslēgto līgumu saistību ievērošanu un izpildi;
 • Ievērot un veikt Pašvaldības noteikto tirgus izpētes, iepirkumu plānošanas, organizēšanas un veikšanas kārtību.

Apvienības pārvaldes vadītāja amata pretendentam tiek izvirzītas šādas izglītības un profesionālās pieredzes prasības:

Apvienības pārvaldes amata pretendentam jāpiemīt šādām kompetencēm:

 • orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
 • konceptuāla, analītiska un stratēģiska domāšana;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • komandas vadīšana un darbinieku motivēšana;
 • organizācijas vērtību apzināšanās;
 • pārmaiņu vadība.

Konkursa pieteikums satur šādus dokumentus:

Ar atklāta Konkursa nolikumu uz Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastu apvienības pārvaldes” apvienības pārvaldes vadītāja amatu var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv sadaļā vakances.

Pretendentam Konkursa pieteikums iesniedzams līdz 2024.gada 21.jūnijam pulksten 16.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums atklātā Konkursā uz Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastu apvienības pārvalde” apvienības pārvaldes vadītāja amata vakanci” Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Gulbenes novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi: personals@gulbene.lv;
  iesniegt Gulbenes novada pašvaldībā klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā personīgi, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00) ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums atklātā Konkursā uz Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastu apvienības pārvalde” apvienības pārvaldes vadītāja amata vakanci”.

Amata pretendents nodrošina, ka līdz 2024.gada 21.jūnijam plkst.16.00 tiek iesniegts vai iesūtīts Konkursa pieteikums. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie Konkursa pieteikumi netiks vērtēti.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
 • Papildus informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnē http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64472216


Pretendentiem jāpiesakās līdz