Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 60.panta pirmo un trešo daļu un Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu

Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 32. un 35.punktu

APSTIPRINĀTI

31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 53.p)

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sadala valsts budžeta mērķdotācijas un Pašvaldības budžeta finansējumu (turpmāk – Finansējums) pedagogu un darbinieku darba samaksai Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, izņemot Sveķu pamatskolu.
 2. Finansējumu izglītības iestādēm aprēķina un sadala saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem pedagogu un darbinieku darba samaksu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
 3. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa nodrošina atskaišu par Finansējuma izlietojumu sagatavošanu un iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 4. Ja objektīvu apstākļu dēļ izglītības iestāde nespēj nodrošināt noteikumos noteikto, tad izglītības iestādes vadītājs rakstiski informē Gulbenes novada Izglītības pārvaldi, kura objektīvi izvērtē apstākļus un sniedz informāciju Pašvaldības izpilddirektoram tālākā lēmuma pieņemšanai.
 5. Finansējuma sadali izglītības iestādēm veic Pašvaldības izpilddirektora apstiprināta komisija.

II. Finansējuma izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku darba samaksas aprēķināšanai un sadalei izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības programmas

 1. Finansējumu mācību plāna īstenošanai vispārējās pamata izglītības programmās aprēķina katrai izglītības iestādei atsevišķi, ņemot vērā izglītojamo skaitu klasē, izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un šajā kārtībā noteikto ieteicamo pedagogu darba slodzes sadalījumu kontaktstundām un citu pienākumu veikšanai saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.
 2. Izglītojamo skaitu izglītības pakāpē nosaka pēc Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) datu bāzē reģistrētā izglītojamo skaita uz attiecīgā gada 1.septembri.
 3. Par kontaktstundām tiek uzskatītas stundas, kad pedagogs ir kontaktā vai attālināti ar izglītojamo mācību programmas apguvei (tai skaitā fakultatīvās nodarbības) un viena klases audzināšanas stunda nedēļā.
 4. Par citiem pienākumiem tiek uzskatīti šādi pedagogam veicamie darbi:
  1. gatavošanās darbam ar izglītojamajiem;
  2. konsultācijas izglītojamajiem;
  3. individuālais un grupu darbs ar izglītojamajiem;
  4. izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu vadīšana (kontaktstundas);
  5. audzināšanas stundas, audzināšanas darba īstenošanai ārpus klases un izglītības iestādes;
  6. pienākumi, kas saistīti ar obligāto dokumentāciju (elektroniskais klases žurnāls, kas ietver arī dienasgrāmatu);
  7. atgriezeniskās saites sagatavošana un sniegšana izglītojamajiem un vecākiem pēc izglītības iestādē noteiktās kārtības;
  8. rakstu darbu sagatavošana un labošana, mācību materiālu izveide;
  9. izglītojamo individuālo mācību plānu izstrāde, uzraudzība, analīze (ja nepieciešams);
  10. sadarbība starp jomas pedagogiem, mācību stundu vērošana, analīze, dalīšanās pieredzē, labās prakses ieviešana, popularizēšana u.c.;
  11. metodiskais darbs, metodisko materiālu veidošana un uzkrāšana pēc izglītības iestādē noteiktās kārtības;
  12. inovāciju ieviešana (mērķtiecīgai jaunu digitālo rīku izmantošanai, metodiskās pieejas utt.);
  13. mācību satura īstenošana ārpus klases un izglītības iestādes mācību priekšmetu pedagogiem, laiks darba izvērtēšanai un tālāko mērķu plānošanai u.c.;
  14. pašvērtējuma veikšana, dalība izglītības iestādes attīstībā, plānošanā u.c.
 5. Finansējumu papildu fakultatīvo stundu īstenošanai un izglītojamo dalīšanai grupās priekšmetos, kas nav iekļauti mācību plāna īstenošanai paredzētajā vispārējās pamata izglītības programmās, piešķir 5% apmērā no mācību plānam aprēķinātā finansējuma.
 6. Finansējumu izglītības kvalitātes pilnveides nodrošināšanai (metodiskā darba vadīšana, mācību jomu vadīšana, atbalsta sniegšana skolotājiem ar informācijas tehnoloģijām saistītos jautājumos) piešķir 5% apmērā no mācību plānam aprēķinātā finansējuma.
 7. Finansējumu atbalsta personāla (logopēds, psihologs, bibliotekārs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs) slodzēm piešķir atbilstoši pieprasījumam no izglītības iestādes, to iesniedzot līdz attiecīgā gada 21.jūnijam (precizējumu iespējams veikt līdz 3.septembrim), un atbilstoši izglītojamo skaitam, bet kopā nepārsniedzot šādas slodzes:
  1. izglītības iestādēm ar izglītojamo skaitu pamatizglītības posmā līdz 100 izglītojamiem piešķir ne vairāk kā 1,5 slodzes;
  2. izglītības iestādēm ar izglītojamo skaitu pamatizglītības posmā no 100 līdz 150 izglītojamiem piešķir ne vairāk kā 2 slodzes;
  3. izglītības iestādēm ar izglītojamo skaitu pamatizglītības posmā no 150 līdz 250 izglītojamiem piešķir ne vairāk kā 3 slodzes;
  4. izglītības iestādēm ar izglītojamo skaitu pamatizglītības un vidusskolas posmā virs 1000 izglītojamiem piešķir ne vairāk kā 11 slodzes.
 8. Papildu Finansējumu atbalsta sniegšanai speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem piešķir šādi:
  1. par katru izglītojamo, kas apgūst speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem (ar kodu 21015511) vai speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (ar kodu 21015611) - 0,1 slodze;
  2. par katru izglītojamo, kas apgūst speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem (ar kodu 21015711) vai speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (ar kodu 21015811) – 0,2 slodzes.
 9. Finansējumu pagarinātās grupas nodrošināšanai katrai izglītības iestādei aprēķina, ņemot vērā izglītojamo skaitu 1.-6.klašu posmā, uz 120 izglītojamiem piešķirot vienu slodzi.
 10. Finansējumu internāta pedagoga slodzēm piešķir atbilstoši pieprasījumam no izglītības iestādes, to iesniedzot līdz attiecīgā gada 21.jūnijam (precizējumu iespējams veikt līdz 3.septembrim).
 11. Finansējumu vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai piešķir atbilstoši pieprasījumam no izglītības iestādes, saskaņojot ar Gulbenes novada Izglītības pārvaldes metodiķi un vadītāju. Izglītības iestāde pieprasījumu iesniedz līdz attiecīgā gada 21.jūnijam (precizējumu iespējams veikt līdz 3.septembrim).
 12. Gulbenes novada vidusskolas struktūrvienības “Tehniskās jaunrades centrs” darbības nodrošināšanai tiek piešķirta 1 metodiķa slodze.
 13. Izglītības iestādes vadītāja, vadītāja vietnieka, lietveža, personāla speciālista, datortīklu administratora/datortehniķa,  projektu asistenta, laboranta vispārējās izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas, un medmāsas slodžu skaitu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Finansējuma apmēru iestādes vadītāja vietnieka slodzei piešķir ne mazāk kā 80 % no iestādes vadītāja atlīdzības par pilnu slodzi, ņemot vērā, ka vadītāja vietnieka mēneša darba algas likme par 1 stundu nav zemāka par izglītības iestādes pedagogiem noteiktās mēneša darba algas likmi par 1 stundu. Finansējuma apmēru par noteikto darba slodzi lietvedim, personāla speciālistam, datortīklu administratoram/datortehniķim un laborantam vispārējās izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas, aprēķina atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam.
 14. Izglītības iestādes vadītājs, sadalot piešķirto Finansējumu, veido no 0,6 līdz 1,0 % rezerves fondu.
 15. Izglītības iestādes vadītāja mēnešalgas apmēru nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.tabulu un šo noteikumu  3.pielikumu.
 16. Nodrošinot šo noteikumu prasību ievērošanu, vispārējās izglītības iestādes vadītājs izglītības iestādei piešķirtā Finansējuma ietvaros saskaņā ar izglītības iestādē apstiprinātu kārtību un kritērijiem, izvērtējot vietnieka(-u), pedagogu, atbalsta personāla darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā Finansējuma ietvaros drīkst noteikt augstāku mēneša darba algas likmi par Ministru kabineta noteikumos minēto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi.
 17. Ja no valsts budžeta piešķirtā mērķdotācija, kas novirzāma vispārējās pamata izglītības programmu īstenošanai, ir lielāka nekā nepieciešams šajā kārtībā noteikto procesu īstenošanai, tā papildus tiek izdalīta izglītības iestādēm, ņemot vērā izglītības iestādes vidējo skolēnu skaitu klasē un ievērojot šādu sadales principu:

Vidējais skolēnu skaits klasē

līdz 10

10,01 līdz 12

12,01 līdz 15

15,01 līdz 19

19,01 un vairāk

Sadalījums izglītības iestādēm (% no neizdalītās valsts budžeta mērķdotācijas apjoma)

0 %

5 %

15 %

20 %

25 %

III. Finansējuma izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku darba samaksas aprēķināšanai un sadalei izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

 1. Finansējumu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai izglītības iestādēs aprēķina, ņemot vērā grupas darba laiku, grupu skaitu, bērnu skaitu pirmsskolas izglītības posmā un īstenotās izglītības programmas.
 2. Izglītojamo skaitu izglītības pakāpē nosaka pēc VIIS datu bāzē reģistrētā izglītojamo skaita uz attiecīgā gada 1.septembri.
 3. Pedagoga, skolotāja palīga un aukļa slodžu skaitu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā grupas darba laiku.
 4. Izglītības iestādes vadītāja pienākums, nosakot katra pirmsskolas izglītības skolotāja individuālo darba slodzi un tās plānojumu, ir ņemt vērā Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 32.4.apakšpunktā noteikto un ievērot šādu slodzes sabalansētības principu skolotājam pie 40 stundu darba slodzes nedēļā:
  1. katru dienu 6 līdz 7 stundas veltīt pedagoģiskā procesa īstenošanai grupā;
  2. katru dienu 1 līdz 2 stundas veltīt citu pienākumu pildīšanai:
   1. pilnvērtīgi gatavoties individualizēta, diferencēta un personalizēta mācību procesa īstenošanai grupā;
   2. iesaistīties iestādes metodiskajā darbā, veidot un uzkrāt metodiskos materiālus pēc izglītības iestādē noteiktās kārtības;
   3. iesaistīties iestādē noteikto pasākumu īstenošanā;
   4. atbildīgi veikt pienākumus, kas saistīti ar iestādē noteikto obligāto dokumentāciju un informācijas apriti;
   5. sagatavot un sniegt atgriezenisko saiti izglītojamajiem un vecākiem pēc izglītības iestādē noteiktās kārtības;
   6. izstrādāt, uzraudzīt un analizēt izglītojamo individuālos mācību plānus;
   7. sadarboties ar kolēģiem un citiem jomas speciālistiem, tai skaitā ietilpst mācību stundu vērošana, analīze, dalīšanās pieredzē, labās prakses ieviešana, popularizēšana u.c.;
   8. ieviest inovācijas, tai skaitā mērķtiecīgai jaunu digitālo rīku izmantošanai, metodiskās pieejas pilnveidei utt.;
   9. profesionāli pilnveidoties atbilstoši savām un iestādes vajadzībām;
   10. plānot savu darba laiku un tālākos mērķus, veikt pašvērtēšanu, piedalīties izglītības iestādēs attīstībā, plānošanā un pildīt citus uzdevumus, kas iestādē noteikti.
 5. Pedagogam strādājot nepilnu darba slodzi nedēļā, šo noteikumu 26.punktā minētais sabalansētības princips jāievēro proporcionāli pedagogam noteiktajai darba slodzei nedēļā.
 6. Mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, atbalsta personāla, atbalsta izglītības kvalitātes pilnveides nodrošināšanai un medmāsas, atbalsta personāla speciālo programmu bērniem, aukļa (dienas), nakts aukļa pirmsskolu nakts grupās  un individuālā asistenta bērnam ar speciālām vajadzībām slodžu skaitu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.
 7. Izglītības iestādes vadītāja, vadītāja vietnieka un lietveža slodžu skaitu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Finansējuma apmēru iestādes vadītāja vietnieka slodzei piešķir ne mazāk kā 80 % no iestādes vadītāja atlīdzības par pilnu slodzi, ņemot vērā, ka vadītāja vietnieka mēneša darba algas likme par 1 stundu nav zemāka par izglītības iestādes pedagogiem noteiktās mēneša darba algas likmi par 1 stundu. Finansējuma apmēru lietvedim par noteikto darba slodzi aprēķina atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam.
 8. Izglītības iestādes vadītāja mēnešalgas apmēru nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.tabulu un šo noteikumu  3.pielikumu.

IV. Finansējuma izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku darba samaksas aprēķināšanai un sadalei izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas

 1. Valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai kārtējam budžeta gadam piešķir saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Finansējumu mācību plāna īstenošanai un papildu pienākumu veikšanai aprēķina saskaņā ar akreditētajām programmām, mācību stundu plānu, atbilstoši  profesionālās ievirzes klašu/izglītojamo grupu skaitam. Trūkstošo finansējumu sedz no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 2. Pedagoga darba slodžu sadali veic profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājs, ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 32.2.apakšpunktā noteikto darba slodzes sadalījumu.
 3. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājs, pamatojoties uz profesionālās ievirzes izglītības iestādē apstiprinātiem kritērijiem, izvērtējot pedagoga darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā Finansējuma ietvaros pedagogiem drīkst noteikt augstāku mēneša darba algas likmi par Ministru kabineta noteikumos minēto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi.
 4. Izglītības iestādes vadītāja, vadītāja vietnieka, lietveža un medmāsas slodžu skaitu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Finansējuma apmēru iestādes vadītāja vietnieka slodzei piešķir ne mazāk kā 80 % no iestādes vadītāja atlīdzības par pilnu slodzi, ņemot vērā, ka vadītāja vietnieka mēneša darba algas likme par 1 stundu nav zemāka par izglītības iestādes pedagogiem noteiktās mēneša darba algas likmi par 1 stundu. Finansējuma apmēru par noteikto darba slodzi aprēķina atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam.
 5. Izglītības iestādes vadītāja mēnešalgas apmēru nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.tabulu un šo noteikumu  3.pielikumu.

V. Finansējuma sadales principi izglītības iestādēs

 1. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtā Finansējuma racionālu un efektīvu izlietojumu, nodrošina Finansējuma sadales atklātību un izglītības programmās paredzēto prasību un  procesu nodrošināšanu.
 2. Izglītības iestādes vadītājs atbild par pedagoga darba slodzes un likmes noteikšanu laikposmam no kārtējā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam.
 3. Izglītības iestādes vadītājs pedagoga darba slodzes plānošanā par laikposmu no kārtējā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam sadarbojas ar pedagogu, ievērojot spēkā esošos normatīvos regulējumus un izglītības iestādei piešķirto Finansējuma apjomu. Izglītības iestādes vadītājs ar pedagogu vienojas par darba slodzes sadalījumu. Vienošanās par darba slodzes sadalījumu starp izglītības iestādes vadītāju un pedagogu uzskatāma par noslēgtu, ja pedagogs ir iepazinies ar attiecīgā perioda tarifikāciju, to apstiprinot ar parakstu (paraugs šo noteikumu 4.pielikumā).
 4. Piemaksas un prēmijas pedagogiem piešķir un apmēru nosaka attiecīgās izglītības iestādes vadītājs izglītības iestādes darba samaksas fonda ietvaros saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestādē izstrādāto un Gulbenes novada Izglītības pārvaldē apstiprināto kārtību.
 5. Izglītības iestādei ir tiesības mainīt Finansējuma sadalījumu pozīcijās, nepārsniedzot kopējo izglītības iestādei piešķirto Finansējuma apjomu, izņemot attiecībā uz atbalsta personāla un papildu atbalsta sniegšanai speciālo programmu izglītojamiem. Izglītības iestāde nav tiesīga atbalsta personāla slodzēm un papildu atbalsta sniegšanai speciālo programmu izglītojamiem paredzēto Finansējumu izmantot citu ar izglītības procesu saistītu mērķu īstenošanai.

VI. Izglītības iestāžu tarifikācijas sagatavošana un iesniegšana

 1. Gulbenes novada Izglītības pārvalde nosaka pedagogu tarifikācijai iesniedzamo dokumentāciju, tarifikāciju sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas laikus un tarificēšanas kārtību.
 2. Izglītības iestādes vadītājs Gulbenes novada Izglītības pārvaldē iesniedz:
  1. rīkojumu par pedagogu algas likmēm, ja tās noteiktas augstākas, nekā Ministru kabineta noteikumos noteiktā zemākā algas likme;
  2. apstiprinātu un ar Izglītības pārvaldi saskaņotu darba algas likmes paaugstināšanas kārtību.
 3. Izglītības iestādes tarifikācijas iesniedz elektroniski VIIS sistēmā atbilstoši spēkā esošiem normatīviem regulējumiem.
 4. Izglītības iestādes pedagogu tarifikāciju VIIS sistēmā elektroniski apstiprina izglītības iestādes vadītājs, saskaņo Izglītības pārvaldes metodiķis, izdrukā no VIIS datu bāzes un saskaņo ar Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāju un Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas ekonomistu.
 5. Izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas un izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas gadījumā, ja izglītības iestādes vadītājs ir pedagogu skaitā, VIIS sistēmā elektroniski apstiprina izglītības iestādes vadītāja vietnieks, saskaņo Izglītības pārvaldes metodiķis, izdrukā no VIIS datu bāzes un saskaņo ar Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāju un Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas ekonomistu, izdrukāto tarifikāciju apstiprina Pašvaldības izpilddirektors.

VII. Noslēguma jautājumi

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2022.gada 31.augusta noteikumus Nr.GND/IEK/2022/24 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības budžeta finansējuma sadales kārtība Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”.
 2. Noteikumi stājas spēkā 2023.gada 1.septembrī.

                                       

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs                                                       A.Caunītis