28.04.2016. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināta Gulbenes novada pašvaldības 2015.gada pārskata konsolidētā bilance 65 707 962 EUR uz 2015.gada 31.decembri, ir sagatavots un apstiprināts Gulbenes novada pašvaldības vadības ziņojums par konsolidēto 2015.gada pārskatu.

Ziņojums saturā:

vispārīgs pašvaldības raksturojums,

pašvaldības struktūra, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes,

galvenie pārskata gada notikumi pašvaldības darbībā (saņemtās mērķdotācijas, būtiskākie transferti no valsts budžeta projektu īstenošanai),

būtiskākās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem,

paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē,

informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem pašvaldība darbībā,

pētniecības darbi un attīstības pasākumi,

finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi un politika.