Gerbonis mazsLai turpinātu kvalificētu speciālistu piesaisti Gulbenes novadam un nodrošinātu pašvaldību un tās iestādes ar augsti kvalificētiem speciālistiem nākotnē, Gulbenes novada pašvaldība jau trešo gadu sniedz atbalstu atsevišķu profesionālo studiju specialitāšu studējošajiem, piešķirot ikmēneša stipendiju 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Izvērtējot esošo darba tirgus situāciju novadā, 2022./2023. mācību gadā uz atbalstu var pretendēt šādās specialitātes studējošie:

 • sociālais darbinieks – 1 vieta;
 • sporta skolotājs/sporta treneris – 1 vieta;
 • pirmskolas izglītības skolotājs – 1 vieta;
 • svešvalodu skolotājs – 1 vieta;
 • latviešu valodas un literatūras skolotājs – 1 vieta;
 • vēstures un sociālo zinību skolotājs – 1 vieta;
 • sākumskolas skolotājs – 1 vieta.

Lai pretendētu uz stipendiju, studentam jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • pretendents ir 2.kursa 2.līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu students;
 • sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
 • pretendentam ir izvēlētajai apgūstamajai specialitātei nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis.

Konkursā iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikumu stipendijas saņemšanai;
 • motivācijas vēstuli stipendijas saņemšanai;
 • izziņu no augstskolas par studiju faktu;
 • sekmju izrakstu par jau apgūto studiju periodu;

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2022.gada 31.augustam pulksten 17.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotus slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada stipendiju konkursam” Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi parakstītu ar elektronisko parakstu: ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada stipendiju konkursam”;
 • iesniedzot personīgi Gulbenes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV – 4401 (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00), ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada stipendiju konkursam”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Pieteikuma veidlapa_2022

Vairāk informācijas: “Stipendijas piešķiršanas noteikumi studējošiem”.

Pieteikums stipendijas saņemšanai pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv .