1. Par iepirkumu komisijas apstiprināšanu

 

3. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO” rallija “SARMA 2023” organizēšanai

4. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO” minirallija “GULBIS 2023” organizēšanai

 

5.Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes Buki”

 

6.Par būves  sakārtošanu “Stāķi 22”, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā

7.Par būves  sakārtošanu Dzelzceļa ielā 6A, Gulbenē, Gulbenes novadā

8. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2022.gada 29.septembra lēmumā “Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam”

9.Par grozījumu Gulbenes novada domes 2022.gada 29.septembra lēmumā “Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma un logopēdiskās grupas izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam”

10. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2022.gada 29.septembra lēmumā “Par mērķdotācijas sadali Sveķu pamatskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam”

11. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2022.gada 29.septembra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam”

12.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2022.gada 29.septembra lēmumā “Par interešu izglītības programmu mērķdotācijas un dabas resursu nodokļa līdzekļu sadali pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam”