APSTIPRINĀTA

30.07.2020. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 136.p.

Vija Medne – Gulbenes novada izglītības pārvaldes metodiķe;

Edīte Kanaviņa – Gulbenes novada izglītības pārvaldes vadītāja;

Anatolijs Savickis – Gulbenes novada domes deputāts;

Valtis Krauklis – Gulbenes novada domes deputāts;

Sandra Dikmane – Gulbenes Mākslas skolas direktore;

Ineta Maltavniece – Lejasciema vidusskolas direktore;

Inese Lesiņa - Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs „Siltais" vadītāja.