25.01.2018. Gulbenes novada domes sēde Nr. 1

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5. Par Gulbenes novada domes 2012.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
 6. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra sēdes lēmuma “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.16, 2.§, 6.punkts) atcelšanu.
 7. Par Stāmerienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 8. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 25.janvāra noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
 9. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.6 „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.
 10. Par nekustamā īpašuma iegādi.
 11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 13. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 14. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 16. Par adresēm un nosaukumiem.
 17. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes izpilddirektoram.
 18. Par projekta “Litenes centra dīķa apkārtnes labiekārtošana, uzstādot bērnu rotaļu laukumu, āra trenažierus un strūklaku centra dīķī” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 19. Par projekta „Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 20. Par projekta „Veselīgas un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu paaudžu iedzīvotājiem Lizumā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 21. Par projekta „Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 22. Par projekta „Ēdināšanas bloka izveide” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 23. Par projekta „Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vides nodrošināšanai Stāķos” līdzfinansējuma palielināšanu.
 24. Par projekta „Multifunkcionāla sporta laukuma izveide Tirzā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 25. Par projekta “DabasZāle Galgauskā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 26. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 27. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 28. Par projekta “Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē „Publisko ūdeņu pārvaldība” un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu.
 29. Par projekta “Pededzes upes krasta nostiprināšana un infrastruktūras sakārtošana” pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 30. Par projekta “Gulbenes novada publisko ūdeņu dabas vides uzlabošana” pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 31. Par pirkuma līguma atcelšanu.
 32. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 33. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra sēdes lēmumā “Par zemes gabalu iznomāšanu” (protokols Nr.16, 11.§, 80.punkts).
 34. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 35. Par nekustamā īpašuma trešās izsoles rezultātu, ceturtās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 36. Par siltumapgādes sistēmas pārbūvi Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes ēkā, kadastra apzīmējums 5094 004 0255 001.
 37. Par centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūvi Beļavas pagastā, Gulbenes novadā.
 38. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 39. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas dzēšanu.
 40. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
 41. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2018.gadā.
 42. Par amatu savienošanas atļauju.
 43. Par K.Valdemāra sākumskolas direktora iecelšanu amatā.
 44. Par 2018.gada 25.janvāra noteikumu Nr.2 “Nolikums par Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu.
 2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Infrastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā” īstenošanai.
 3. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
 4. Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai.
 5. Par apbūves tiesību piešķiršanu uz zemes gabala Miera iela 12, Gulbene, kadastra numurs 5001 009 0235, daļu.
 6. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem.
 7. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu projektā Nr.9.2.2.1/15/I/003 “Vidzeme iekļauj”.
 8. Par atļauju dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanai.

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
 5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
 7. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā” izdošanu.
 8. Par Druvienas sākumskolas likvidāciju
 9. Par Litenes sākumskolas likvidāciju
 10. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.7 “Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” apstiprināšanu.
 11. Par grozījumu Gulbenes novada domes Sporta komisijas nolikumā
 12. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes kultūras centrs” likvidāciju.
 13. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
 14. Par adresēm un nosaukumiem.
 15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 16. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 17. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 18. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 19. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 20. Par servitūta ceļa noteikšanu.
 21. Par kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 22. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un apvienošanu.
 23. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības “Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks”” izveidi.
 24. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 25. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 26. Par jauna apkures katla iegādi un uzstādīšanu Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēkā.
 27. Par jauna apkures katla iegādi un uzstādīšanu Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā.
 28. Par projekta “Ceļa posma Elstu pienotava – Dzidrumi – Medņi – Odzenieši, Daukstu pagastā un ceļa posma Stari – Blektes – Audīle, Daukstu pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu.
 29. Par projekta “Ceļa posma Gāršnieki – Aizsili, Beļavas pagastā un ceļa posma Spalvas – Strautiņi, Beļavas pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu.
 30. Par projekta “Ceļa posma Aizvēji – Zvirgzdiņi, Druvienas pagastā un ceļa posma Ražotāji – Grūšļi – Censoņi – Kalniņi, Lizuma pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu.
 31. Par projekta “Ceļa posma Vīkšņi – Atvases – Voldemāri, Stradu pagastā, ceļa posma Stradu skola – Antani, Stradu pagastā un ceļa posma Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni, Stradu pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu.
 32. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 33. Par projekta “Effective learning” (“Efektīva mācīšanās”) atbalstīšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā.
 34. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Kaudzītes”, kadastra numurs 5068 006 0195, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 006 0195.
 35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 36. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 37. Par nekustamā īpašuma iegādi.
 38. Par projekta “Vides stāvokļa uzlabošana Dzirnavu dīķī un tā apkārtnē” pieteikuma iesniegšanu.
 39. Par nekustamā īpašuma trešās izsoles rezultātu, ceturtās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 40. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 41.  Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma un Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu.
 42. Par platības precizēšanu.
 43. Par nedzīvojamo telpu nomu no valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”.
 44. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 ”Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§).
 45. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kalēju ielas pārbūve” īstenošanai.
 46. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
 47. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas dzēšanu.
 48. Par grozījumiem 2018.gada 2.februāra Gulbenes novada domes lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem” (protokols Nr.2, 6.§).
 49. Par priekšlikumu izstrādi Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvalžu darbības optimizācijai.
 50. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beļavas pagastā” izmaksu un līdzfinansējuma summas precizēšanu.
 51. Par Gulbenes novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu.
 52. Par ikgadējā apmaksāta atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Bogdanam.
 53. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu projektā Nr.9.2.2.1/15/I/003 “Vidzeme iekļauj”.

  Darba kārtība:

  1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
  2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
  3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
  4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
  5. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 28.decembra lēmuma “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” atcelšanu (protokols Nr.17, 2.§, 7.punkts).
  6. Par personu uzturēšanās maksas un ēdināšanas maksas apstiprināšanu Gulbenes novada sociālās aprūpes iestādēs.
  7. Par Gulbenes novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma apstiprināšanu.
  8. Par Gulbenes novada jaunatnes politikas plāna 2018.-2024.gadam izstrādi.
  9. Par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2018.-2022.gadam izstrādi.
  10. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
  11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
  12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
  13. Par zemes gabalu iznomāšanu.
  14. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
  15. Par izmaiņām Vides aizsardzības jautājumu komisijas sastāvā.
  16. Par specializētā tūrisma transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu.
  17. Par projekta “Ready, steady, go” (Uzmanību, gatavību, starts!) priekšfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ Eiropas brīvprātīgā darba programmā.
  18. Par nedzīvojamo telpu nomu.
  19. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
  20. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
  21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
  22. Par dalību projektā „DigiDEE: Digitalization for District Heating and Energy Efficiency in the Baltic Sea Region” (DigiDEE: Centralizētas apkures sistēmas digitalizācija un energoefektivitāte Baltijas jūras reģionā).
  23. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
  24. Par adresēm un nosaukumiem.
  25. Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISE 315, atsavināšanu.
  26. Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu “ALBA”.
  27. Par pašvaldības mantas nodošanu nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALBA”.
  28. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes nami”.
  29. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  30. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
  31. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
  32. Par servitūta ceļa noteikšanu.
  33. Par Pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes nami”.
  34. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  35. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
  36. Par projekta „Mauriņu meža ekosistēmas noturības uzlabošana Lejasciema pagastā” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
  37. Par Valsts ieņēmumu dienesta iesnieguma izskatīšanu.
  38. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
  39. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§).
  40. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”.
  41. Par projekta „Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” līdzfinansējuma palielināšanu.
  42. Par finansējuma palielināšanu projektam “Dārza pērles”.
  43. Par aizņēmuma ņemšanu automašīnas iegādei.
  44. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beļavas pagastā” īstenošanai.
  45. Par amatu savienošanas atļauju.
  46. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 29.marta noteikumu Nr.8 “Gulbenes novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” izdošanu.
  47. Par papildus finansējuma nodrošināšanu projektā „Gaismas ceļš caur gadsimtiem”.
  48. Par līdzdalību biedrības “Nigestes amatniecības nams” projektā “Simtgades bērni”.
  49. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” īstenošanai.
  50. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
  51. Par projekta pieteikuma iesniegšanu konkursam “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
  52. Par Andra Vējiņa atbrīvošanu no ieņemamā amata.
  53. Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
  1. Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka Mārtiņa Bogdana atbrīvošanu no ieņemamā amata.
  2.  Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
  3.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam.
  4.  Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

  Darba kārtība:

  1. Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss”.
  2.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu Gulbenes novada sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami”.
  3.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Alba”.
  4.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes-Alūksnes bānītis”.
  5.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes”.
  6.  Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.
  7.  Par pārstāvja deleģēšanu biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”.
  8.  Par Gulbenes novada domes pārstāvja izvirzīšanu.
  9.  Par amatpersonu pilnvarojumu.
  10.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par Gulbenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu”(prot.Nr.17, 37.§)
  11.  Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam.
  12.  Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
  13.  Par dalību projektā „CityBIO: Smart and Sustainable Use for City Biomass in the Baltic Sea Region”.
  14.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.

  Darba kārtība

  1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
  2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
  3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
  4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
  5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
  6. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 “Par Gulbenes novada domes 2012.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.20 “Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
  7. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījums Gulbenes novada domes 2015.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Gulbenes novada pašvaldībā”” izdošanu.
  8. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos Nr.11 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.
  9. Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un vadītāja vietnieku/metodiķu darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta
  10. Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam izstrādi.
  11. Par Gulbenes novada jaunatnes politikas plāna 2018.-2024.gadam apstiprināšanu
  12. Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam investīciju plāna 2017.gadam grozījumiem.
  13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
  14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
  15. Par zemes gabalu iznomāšanu.
  16. Par nedzīvojamo telpu nomu.
  17. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes, Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes, Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes un Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu SIA “Gulbenes nami”.
  18. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes un Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu SIA “Gulbenes nami”.
  19. Par pārskata “Pārskats par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gadam ieviešanas gaitu 2014.-2017.gadā” apstiprināšanu.
  20. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 30.marta lēmumā “Par Gulbenes novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam  izstrādes uzsākšanu”.
  21. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
  22. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  23. Par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes Evaņģēliski luteriskās draudzes dalībai Rietumu bankas labdarības fonda izsludinātajā projektu konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”.
  24. Par komandējumu uz Temu (Dānija).
  25. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā ”Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes izpilddirektoram” (protokols Nr.1, 17.§).
  26. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
  27. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
  28. Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.
  29. Par adresēm un nosaukumiem.
  30. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  31. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  32. Par nedzīvojamo telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā.
  33. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
  34. Par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nosaukuma maiņu .
  35. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kļavkalnu ielas posmā no Kalna ielas līdz Saules ielai un Pļavu ielas atjaunošana ” īstenošanai.
  36. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Aizvēji – Zvirgzdiņi Druvienas pagastā un ceļa posma Ražotāji –Grūšļi – Censoņi – Kalniņi Lizuma pagastā” pārbūve īstenošanai.
  37. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Elstu pienotava – Dzidrumi – Medņi – Odzenieši Daukstu pagastā un ceļa posma Stari – Blektes – Audīle Daukstu pagastā ” pārbūve īstenošanai.
  38. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Gāršnieki – Aizsili Beļavas pagastā un ceļa posma Spalvas – Strautiņi Beļavas pagastā” pārbūve īstenošanai.
  39. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Vīkšņi – Atvases – Voldemāri Stradu pagastā, ceļa posma Stradu skola – Antani – Stradu pagastā un ceļa posma Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni Stradu pagastā” pārbūve īstenošanai.
  40. Par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Go Outside” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.
  41. Par maksas pakalpojumu par Gulbenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma izstāžu apmeklējumiem apstiprināšanu .
  42. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
  43. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
  44. Par grozījumiem 2018.gada 2.februāra Gulbenes novada domes lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem” (protokols Nr.2, 6.§).
  45. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada muzeju maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 42.§).
  46. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumu Nr. 9 „Par Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu.
  47. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu
  48. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu un medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.
  49. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījums Gulbenes novada 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums” apstiprināšanu
  50. Par grozījumiem Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes nolikumā.
  51. Par Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
  52. Par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu Dzīvnieku aizsardzības biedrība „Ķepaiņu draugu klubs”.
  53. Par izmaiņām Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas  sastāvā
  54. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu.
  55. Par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu  Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.
  56. Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā

  Darba kārtība

  1. Par SIA “ALBA” dalībniekiem piederošo kapitāla daļu iegādi
  2.  Par aizņēmuma ņemšanu SIA “ALBA” dalībniekiem piederošo kapitāla daļu iegādei

  Darba kārtība

  1. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Rankas arodvidusskolas telpu atjaunošanai Rankas pamatskolas vajadzībām”.

  Darba kārtība

  1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
  2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
  3.  Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
  4.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
  5.  Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
  6.  Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
  7.  Par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2018.-2022.gadam apstiprināšanu.
  8.  Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
  9.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
  10.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
  11.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
  12.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
  13.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  14.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu.
  15.  Par kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  16.  Par kustamās mantas pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  17.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
  18.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  19.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  20.  Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona II kārtas būvniecības ieceres tālāko virzību.
  21.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
  22.  Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
  23.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
  24.  Par adresēm un nosaukumiem.
  25.  Par apbūves tiesības piešķiršanu un izbeigšanu.
  26.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
  27.  Par Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu un Gulbenes novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu pilnveidošanai.
  28.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.
  29.  Par Gulbenes novada domes 2018.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” izdošanu.
  30.  Par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Sporta klubs „Lejasciems””.
  31.  Par projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Dēms”.
  32.  Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§).
  33.  Par Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
  34.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
  35.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā”.
  36.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.

  Darba kārtība

  1.  Par Gulbenes novada domes 2018.gada 5.jūnija saistošo noteikumu Nr. 10  “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Gulbenes novada pašvaldības teritorijā” izdošanu.
  2.  Par Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes juridiskās adreses maiņu un grozījumu Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes nolikumā.
  3.  Par zemes robežu shēmas un platības apstiprināšanu.
  4.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes pilsētā” īstenošanai.

  Darba kārtība

  1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
  2.  Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.
  3.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
  4.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
  5.  Par pilnvarojumu veikt Gulbenes novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu.
  6.  Par Sveķu internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
  7.  Par Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
  8.  Par Stāķu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
  9.  Par Gulbenes 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
  10.  Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu nolikumos.
  11.  Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedrības līdzdalības organizēšanai.
  12.  Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  13.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
  14.  Par zemes vienības platības precizēšanu.
  15.  Par zemes gabalu iznomāšanu.
  16.  Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  17.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
  18.  Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
  19.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.
  20.  Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  21.  Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  22.  Par atļauju zemes gabala daļu nodot apakšnomā.
  23.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
  24.  Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
  25.  Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
  26.  Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.
  27.  Par nedzīvojamo telpu nomu.
  28.  Par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  29.  Par Druvienas pagasta pārvaldes struktūrvienību izveidošanu.
  30.  Par Druvienas sākumskolas maksas pakalpojumiem.
  31.  Par Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
  32.  Par Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
  33.  Par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
  34.  Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
  35.  Par SIA “Gulbenes nami” sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.
  36.  Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projektā „Sound of youth” (“Jauniešu balss”) .
  37.  Par pabalsta piešķiršanu ….
  38.  Par nekustamā īpašuma iegādi.
  39.  Par dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietojumu.
  40.  Par priekšlikumu vēlēšanu iecirkņa adreses maiņai.
  41.  Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.2 “Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”.

  Darba kārtība

  1.  Par zemes gabala lietošanas mērķi.

   

  Darba kārtība

  1.  Par dalību nekustamā īpašuma izsolē.

   

  1.  Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
  2.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
  3.  Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu. ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
  4.  Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra. ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
  5.  Par Velgas Černoglazovas atbrīvošanu no Druvienas sākumskolas direktores amata. ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
  6.  Par Elitas Trupavnieces atbrīvošanu no Litenes sākumskolas direktores amata. ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
  7.  Par izmaiņām Tūrisma komisijas sastāvā. ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
  8.  Par nekustamā īpašuma atsavināšanu. ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
  9.  Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
  10.  Par zemes nomas līguma izbeigšanu. ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
  11.  Par platības precizēšanu. ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
  12.  Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu. ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
  13.  Par valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” iesnieguma izskatīšanu. ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
  14.  Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam apstiprināšanu. ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
  15.  Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu un medību tiesību nomas izsoles rīkošanu. ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
  16.  Par struktūrvienības izveidošanu Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē. ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  17.  Par dalību Interreg Europe programmas projektā “Cult-CreaTE” (Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā). ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  18.  Par dalību Interreg Europe programmas projektā “DESTI-SMART” (Efektīva, ilgtspējīga tūrisma nodrošināšana ar transporta inovācijām ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni: ilgtspējīga mobilitāte, pieejamība un atbildīga ceļošana). ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  19.  Par nekustamā īpašuma iznomāšanu. ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
  20.  Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
  21.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
  22.  Par Gulbenes novada domes 2018.gada 5.jūnija saistošo noteikumu Nr.10 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Gulbenes novada pašvaldības teritorijā” precizēšanu.  ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
  23.  Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.11 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.  ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  24.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai. ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  25.  Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta Nr.9.2.2.1/15/I/003 “Vidzeme iekļauj” īstenošanai. ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  26.  Par Gulbenes sākumskolas maksas pakalpojumiem. ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  27.  Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā. ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  28.  Par grozījumiem Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  29.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā. ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  30.  Par izmaiņām Gulbenes novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā. ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  31.  Par konfiscētās mantas vērtības atlīdzināšanu nepamatoti represēto personu mantiniekiem. ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  32.  Par projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Lizuma muižas pils kāpņu (margu) restaurācija” līdzfinansējuma nodrošināšanu. ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  33.  Par projekta „Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes” priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes sākumskolai. ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  34.  Par projekta „Radām prieku!” priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes sākumskolai. ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  35.  Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas valsts ceļi” un līguma izpildes finansējuma nodrošināšanu. ZIŅO: J.Barinskis – novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs
  36. Par projekta iesniegšanu Satiksmes ministrijai un finansējuma nodrošināšanu. ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs
  1.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā”.
  2.  Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes „Biedrības nams” ēkā”.
  1.  Par komandējumu uz Dņepropetrovsku (Ukraina).
  1.  Par iesniegumu izskatīšanu
  1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
  2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
  3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.
  4. Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
  5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
  6. Par Rankas pamatskolas juridiskās adreses maiņu un grozījumu Rankas pamatskolas nolikumā.
  7. Par grozījumu Gulbenes Mākslas skolas nolikumā.
  8. Par grozījumu Gulbenes Mūzikas skolas nolikumā.
  9. Par grozījumu 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.3 „Gulbenes novada pašvaldības sportistu un komandu dalības starptautiskā, valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība” (protokols Nr.6, 50.§).
  10. Par grozījumiem Sporta komisijas nolikumā.
  11. Par grozījumiem 2018.gada 25.janvāra noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” (protokols Nr.1, 8.§).
  12. Par grozījumiem 2018.gada 22.februāra noteikumos Nr.7 „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” (protokols Nr.3, 10.§).
  13. Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam apstiprināšanu.
  14. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta noteikumu Nr.11 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs” apstiprināšanu
  15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
  16. Par grozījumiem Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
  17. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā.
  18. Par izmaiņām Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā.
  19. Par izmaiņām Gulbenes novada latvāņu izplatības ierobežošanas darba grupas sastāvā.
  20. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā.
  21. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Gulbenes autobuss”.
  22. Par projekta “My Community 2020” (“Mana kopiena 2020”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības inovāciju sektorā.
  23. Par projekta “POP UP EUROPE – Delivering Europe to its Citizens” (“Eiropa, Parādies! – Eiropas Pilsoņiem”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības labās prakses sektorā.
  24. Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.
  25. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
  26. Par projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā” pieteikuma iesniegšanu.
  27. Par projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu.
  28. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
  29. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
  30. Par zemes gabalu iznomāšanu.
  31. Par Gulbenes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
  32. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
  33. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu SIA “Bite Latvija”.
  34. Par servitūta ceļa noteikšanu.
  35. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  36. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
  37. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
  38. Par līguma par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu.
  39. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma 5.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
  40. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  41. Par projekta “DROP IN” (“Ienākt/Iepilināt”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības skolu inovāciju sektorā.
  42. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
  43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
  44. Par Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
  45. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
  46. Par dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietojumu.
  47. Par SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos.
  48. Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
  49. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.
  50. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījums Gulbenes novada domes 2018.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.
  51. Par komandējumu uz Londonu un Skantorpu (Lielbritānija).
  52. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
  53. Par nedzīvojamo telpu nomu.
  54. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Druvienas Latviskās dzīves ziņas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
  55. Par ēkas nojaukšanu.
  56. Par komandējumu uz Hemel Hempstead (Lielbritānija).
  57.  Par komandējumu uz Jonesuu (Somija).
  1. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
  1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
  2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
  3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.
  4. Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
  5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
  6. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Jaungulbenes Alejas” izveidi.
  7. Par nekustamā īpašuma iegādi.
  8. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
  9. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.
  10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
  11. Par biedrības “Sporta klubs “Tors”” iesnieguma izskatīšanu.
  12. Par adresēm un nosaukumiem.
  13. Par projekta „Aktīvās atpūtas kompleksa izveide Gulbenē” ieceres atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.
  14. Par zemes gabalu iznomāšanu.
  15. Par Gulbenes pilsētas Nākotnes ielas būvniecības 3.kārtas uzsākšanu un finansējuma nodrošināšanu.
  16. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
  17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
  18. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
  19. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
  20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
  21. Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
  22. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosacītās cenas noteikšanu.
  23. Par Pārvaldības plāna 2018.-2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā atbalstīšanu un rīcības programmas īstenošanu.
  24. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
  25. Par nedzīvojamo telpu nomu.
  26. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
  27. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
  29. Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” izdošanu.
  30. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2018.-2020. gadam apstiprināšanu.
  31. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādī.
  32. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
  33. Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķiem no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam.
  34. Par projekta “Globālie mērķi vietējā kopienā” priekšfinansējuma nodrošināšanu.
  35. Par īres maksas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojamām telpām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Stāķi 4”, Stradu pagasts, Gulbenes novads.
  36. Par amatu savienošanas atļauju
  37. Par komandējumu uz Rietavu (Lietuva)
  38. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.2 “Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”
  39. Par dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietojumu.
  40. Par komandējumu uz Pafos (Kipra).
  41. Par projekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” pieteikuma iesniegšanu.
  42. Par Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” vadītāja apstiprināšanu.
  43. Par projekta Nr. 2018-1-TR01-KA229-059927_5 “Heritage of us” realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA 2 sektorā.
  44. Par projekta Nr.2018-1-LV01-KA229-046958_1 “Save The Earth,We Have Nowhere To Go” realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA 2 sektorā.
  45. Par projekta Nr. 2016-1-UK01-KA201-024318 “Culture of Learning” realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA 2 sektorā.
  46. Par projekta Nr.2018-1-IT02-KA229-048616_2 “MEET: Motivation Enhanced through Educational Technology” realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA 2 sektorā.
  47. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema ūdenstorņa un attīrīšanas iekārtu nomas maksu.
  48. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas sastāvā.
  49. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
  50. Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam.
  51. Par interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadali pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam .
  52. Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam.
  53. Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam.
  1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
  2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
  3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.
  4. Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
  5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
  6. Par projekta “Go Rural” (“Iet uz laukiem”) iesniegšanu Eiropas Savienības programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”.
  7. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai”
  8. Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”” izdošanu.
  9. Par grozījumiem Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā.
  10. Par grozījumiem Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” nolikumā.
  11. Par balvas “Gulbenes novada GODS” piešķiršanu.
  12. Par valsts budžeta līdzekļu sadali naudas balvu izmaksai Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem.
  13. Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta, Rankas pagasta un Stradu pagasta pārvalžu un Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” reorganizāciju.
  14. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
  15. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
  16. Par zemes gabalu iznomāšanu.
  17. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
  18. Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
  19. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
  20. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
  21. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosacītās cenas noteikšanu.
  22. Par kustamās mantas izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  23. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  24. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
  25. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Druvienas pagastā no īpašuma „Ozoli-2” līdz īpašumam „Silieši”” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
  26. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Rankas pagastā no īpašuma „Brūklenes” līdz īpašumam „Rankas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
  27. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma piektās redakcijas projekta pilnveidošanu.
  28. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.
  29. Par adresēm un nosaukumiem.
  30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
  31. Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu termiņa pagarināšanu.
  32. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību” izdošanu.
  33. Par Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas apstiprināšanu.
  34. Par grozījumiem 2018.gada 30.augusta domes sēdes Nr.19, 26. § “Par projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā” pieteikuma iesniegšanu”.
  35. Par grozījumiem 2018.gada 27.septembra domes sēdes Nr.21, 41. § Par projekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” pieteikuma iesniegšanu.
  36. Par grozījumiem 2018.gada 30.augusta domes sēdes Nr.19, 27. § “Par projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu”.
  37. Par dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietojumu.
  38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistīto nokavējuma naudu dzēšanu no Komercreģistra izslēgtām juridiskām personām.
  39. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
  40. Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu.
  41. Par izmaiņām Apbalvošanas komisijas sastāvā.
  42. Par ievēlēšanu Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sastāvā.
  43. Par Marikas Andževas iecelšanu Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” vadītāja amatā.
  44. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  45. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

  Darba kārtība

  1. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma sestās redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
  2. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam rīcības plāna 2018.-2020.gadam un investīcijas plāna 2018.-2020.gadam grozījumiem.

  Darba kārtība

  1. Par reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
  2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
  3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.
  4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
  5. Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu.
  6. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 27.septembra lēmuma “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” atcelšanu (protokols Nr.21, 2.§, 1.punkts).
  7. Par īrēto dzīvojamo telpu savstarpēju maiņu.
  8. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā” izdošanu.
  9. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 29.novembra noteikumu Nr.14 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu.
  10. Par projekta „Culture of Learning” („Mācīšanās kultūra”) priekšfinansējuma nodrošināšanu Lizuma vidusskolai.
  11. Par Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” nolikuma apstiprināšanu.
  12. Par grozījumiem Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā.
  13. Par grozījumu Gulbenes 2.vidusskolas nolikumā.
  14. Par grozījumiem Galgauskas pamatskolas nolikumā.
  15. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
  16. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu.
  17. Par nomas līgumu izbeigšanu.
  18. Par zemes gabalu iznomāšanu.
  19. Par nedzīvojamo telpu nomu.
  20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
  21. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
  22. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
  23. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
  24. Par projekta “Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” pieteikuma iesniegšanu un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu.
  25. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikšanu un sākumcenas apstiprināšanu.
  26. Par servitūta ceļa noteikšanu.
  27. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
  28. Par platības precizēšanu.
  29. Par adresēm un nosaukumiem.
  30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
  31. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  32. Par zemes vienības lietošanas mērķi.
  33. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
  34. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
  35. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2018.-2020.gadam grozījumiem.
  36. Par nekustamā īpašuma iegādi.
  37. Par Gulbenes novada domes 2013.gada 29.augusta lēmuma „Par Gulbenes novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem komunālās saimniecības jomā” (protokols Nr.12, 28.§) atzīšanu par spēku zaudējušu.
  38. Par finansējuma piešķiršanu no finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
  39. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā „Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§).
  40. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
  41. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
  42. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā un grozījumiem Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
  43. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas sastāvā.
  44. Par izmaiņām Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā.
  45. Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas VW Sharan atsavināšanu.
  46. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību” precizēšanu un publicēšanu.
  47. Par kustamās mantas izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
  48. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam.
  49. Par finansējuma nodrošināšanu Stāķu pirmsskolas iestādes apkārtnes labiekārtošanai.
  50. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.

  Darba kārtība

  1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
  2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
  3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.
  4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
  5. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu
  6. Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu
  7. Par grozījumu Gulbenes 2.vidusskolas nolikumā.
  8. Par grozījumiem Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā
  9. Par projekta Nr. 2018-1—LV01-KA229-046953_1 “Together Everyone Achieves More”/TEAM (“Kopā visi sasniedz vairāk”/ KOMANDA) realizēšanu.
  10. Par projekta Nr. 2017-1-ES01-KA2019-038033_4 “Don’t forget what really matters” (Neaizmirsti pašu svarīgāko) realizēšanu.
  11. Par projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046892 “Starptautiska pedagogu sadarbība iekļaujošās izglītības kvalitātes uzlabošanai” realizēšanu.
  12. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta noteikumos Nr.1 “Gulbenes novada Gada balva kultūrā un balva Gulbenes novada GODS” (protokols Nr.6, 8.§)
  13. Par Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” nolikuma apstiprināšanu.
  14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
  15. Par nedzīvojamo telpu nomu.
  16. Par zemes gabalu iznomāšanu.
  17. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
  18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
  19. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2019.gadam.
  20. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.
  21. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.19 “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” izdošanu.
  22. Par grozījumiem Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes nolikumā.
  23. Par zemes vienības platības precizēšanu.
  24. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
  25. Par kustamās mantas atsavināšanu un ieguldīšanu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
  26. Par 2018.gada 1.aprīļa Pilnvarojuma līguma grozīšanu.
  27. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
  28. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
  29. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma un Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.20 “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu.
  30. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
  31. Par adresēm un nosaukumiem.
  32. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu.
  33. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
  34. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
  35. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Opel Astra atsavināšanu.
  36. Par nedzīvojamo telpu nomāšanu.
  37. Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu.
  38. Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” izdošanu.
  39. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§).
  40. Par Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu.
  41. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības policijas nolikumā.
  42. Par grozījumiem Gulbenes novada bāriņtiesas nolikumā.
  43. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
  44. Par grozījumiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes nolikumā.
  45. Par grozījumiem Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikumā.
  46. Par grozījumiem Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes nolikumā.
  47. Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu.
  48. Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingas Dukures un priekšsēdētājas vietnieces Ineses Pērkones ikgadējo novērtēšanu.
  49. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.