1.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā

2. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” attīstības plāna 2024.-2026.gadam apstiprināšanu

3. Par nekustamā īpašuma “Asarupes iela 10A”, Gulbene, Gulbenes novads, sastāva grozīšanu

4. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Smilšu-14” sastāva grozīšanu un jaunu nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu

5. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Grantiņi” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

6. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Vecvaivari” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

7. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Kamenes” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

8. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Pie Jāņkalniem” piešķiršanu

9. Par Daukstu pagasta  nekustamā īpašuma nosaukuma “Gāršas mežs” piešķiršanu

10. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Lināju mežs” piešķiršanu

11. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Dzilnupes mežs” piešķiršanu

12. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Dzenīšu mežs” piešķiršanu

13. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Dunduru mežs” piešķiršanu

14. Par Stradu pagasta  nekustamā īpašuma nosaukuma “Lauru mežs” piešķiršanu

15. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Remas mežs” piešķiršanu

16.Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma O. Kalpaka iela 35 - 2 atsavināšanu

17. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k – 5 - 8 atsavināšanu

18. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Gaidas” atsavināšanu

19. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 1” - 8 atsavināšanu

20. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 18” - 30 atsavināšanu

21.Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 82C, Gulbenē, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

22. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 97 – 4, Svelberģī, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

23. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 97 – 10, Svelberģī, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma Kļavu iela 22A, Gulbenē, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Strautmaļi” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

26. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Lira” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

27. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Ievukalns” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

28. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 2” – 14, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

29. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 17” – 8, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

30. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 1” – 10, Šķieneri, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

31. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 9” – 1, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

32.Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Jaunzemīši” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

33. Par zemes vienības noteikšanu par starpgabalu

34. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2022.-2024.gadam grozījumiem

35. Par projekta “Lejasciema un Lizuma pamatskolu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

36. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2024.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Gulbenes novadā”

37.Par Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada 25.aprīļa noteikumu  “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2023.gada 30.novembra noteikumos Nr.GND/IEK/2023/35 “Gulbenes novada pašvaldības darba reglaments”” izdošanu

38. Par Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada 25.aprīļa noteikumu “Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada konkursa “Te rodas!” nolikums” apstiprināšanu

39. Par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu 2024.gadam (no maija līdz oktobrim)

40. Par Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā” izdošanu

41. Par Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8“Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”” izdošanu

43. Par aizņēmumu investīciju projektam “Divu autobusu piegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”

44. Par amatu savienošanas atļauju Irēnai Jansonei

45.Par amatu savienošanas atļauju Laumai Silauniecei

46. Par amatu savienošanas atļauju Vitai Baškerei

47. Par amatu savienošanas atļauju Sabīnei Jefimovai

48. Par amatu savienošanas atļauju Agnesei Zagorskai

49. Par amatu savienošanas atļauju Laimai Šmitei-Ūdrei

50. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu  Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andim Caunītim

51. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Priežukalni” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu