karogs

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja A.Apinīša ziņojums par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam

 

Gulbenes novada pašvaldības budžets ir svarīgākais instruments pašvaldības ekonomisko, sociālo un finansiālo vajadzību sabalansēšanai, teritorijas ilgtermiņa attīstībai un autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai.

Gulbenes novada ekonomisko attīstību un finansiālo situāciju ietekmē kopīgā valsts attīstība un finanšu resursu sadale teritoriālajā un nozaru griezumā.

Gulbenes novada pašvaldības budžets 2016.gadam izstrādāts, pamatojoties uz 2015.gada 18.decembrī izsludināto likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.759 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016.gadā” un ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”, Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumiem Nr.9 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” un citiem normatīvajiem aktiem.

Gulbenes novada pašvaldības budžets ir dokuments, kurš noformēts un apstiprināts kā pašvaldības saistošie noteikumi.


Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžeta prioritātes:

  1. 1. Finansējuma saglabāšana iepriekšējos gados uzņemtajām brīvprātīgajām iniciatīvām;
  2. 2. Minimālās mēneša darba algas nodrošināšana;
  3. 3. Uzlabot izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru;
  4. 4. Rūpēties par iedzīvotāju sociālo aizsardzību un labklājību;
  5. 5. Uzlabot esošo inženierbūvju infrastruktūru;
  6. 6. Nodrošināt pašvaldībā īstenoto projektu līdzfinansējumu.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Budžetā ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. Budžets sastādīts vienam saimnieciskajam gadam, kas sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī. Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju ir atspoguļota Gulbenes novada domes saistošo noteikumu „Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 1., 2., 3.un 4.pielikumā.

Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžeta galvenie rādītāji

Rādītāji Pamatbudžets Speciālais budžets Kopbudžets
Resursi izdevumu segšanai (kopā) 21 954 022 1 159 817 23 113 839
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 436 200 380 546 1 816 746
Ieņēmumi 20 036 376 779 271 20 815 647
Saņemtie aizņēmumi 481 446 0 481 446

 

Kopbudžeta izdevumi, saistības, ieguldījumi (kopā)

 

21 954 022

 

1 159 817

 

23 113 839

Izdevumi 21 029 348 1 159 817 22 189 165
Aizņēmumi un līzinga maksājumi 924 674 0 924 674
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 0 0 0

 

Ieņēmumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 18.pants nosaka, ka pašvaldības šogad, tāpat kā iepriekšējā gadā, saņems 80 procentus no kopējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, bet valsts budžets – 20 procentus. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme - 23 procenti, nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums - 75 euro - paliek nemainīgs kā iepriekšējā gadā, bet iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošo personu 2016.gada palielinājās par 10 euro mēnesī un sastāda 175 euro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa, salīdzinot ar pagājušā gada sākotnējo budžetu, palielinājusies par 528 490 euro jeb par 5,24 procentiem. Nodokļa īpatsvars budžeta kopējos ieņēmumos ir 47,3 procenti – 9 486 381 euro.  

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, ēkām un būvēm, mājokli īpatsvars budžeta kopējos ieņēmumos ir 5,4 procenti jeb 1 076 301 euro. Ņemot vērā faktisko nekustamā īpašuma nodokļa izpildi 2015.gadā, kopējā nekustamā īpašuma nodokļa prognoze noteikta lielāka nekā aprēķinātā nodokļa bāze, kas ņemta vērā pie aprēķiniem nosakot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas nepieciešamību.

Sākot ar 2016.gada 1.janvāri Gulbenes novada pašvaldība ir noteikusi nodokļa maksātājam, attiecībā uz dzīvojamās mājām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, piemērot nodokļa atvieglojumu 80% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas vai ģimenes statusam.

Azartspēļu nodoklis plānots 98,1 procentu apmērā no iepriekšējā gadā saņemtā nodokļu ieņēmumiem un sastāda 53 400 euro.

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars budžeta ieņēmumu daļā ir neliels – 0,5 procenti no kopējiem ieņēmumiem jeb 101 748 euro. Šajā ieņēmumu sadaļā uzskaita – pašvaldības budžetā ieskaitītās valsts nodevas, pašvaldību nodevas, soda naudas, ieņēmumus no Gulbenes būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem un ieņēmumus no pašvaldības mantas realizācijas.

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda sastāda 18,8 procentus no kopējiem ieņēmumiem. Atbilstoši 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 759 “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016.gadam” no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2016.gadā plānots saņemt izlīdzināto ieņēmumu dotāciju 100 procentu apmērā – 3 690 522 euro. 2016.gada ir pirmais gads, kad pašvaldību finanšu izlīdzināšana aprēķins veikts atbilstoši jaunajam “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam”. Līdz finanšu izlīdzināšanas aprēķinam, Gulbenes novadam vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir 442 euro, bet pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina 2016.gadam izlīdzinātie ieņēmumi ir 600 euro uz vienu iedzīvotāju (valstī vidēji ir 661 euro). Jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins nodrošina sabalansētu un līdzsvarotu resursu pieejamību visām pašvaldībām.

2016.gada dotācija no finanšu izlīdzināšanas kopā ar finanšu izlīdzināšanas dotācijas nesadalīto atlikumu pieaugusi par 321 337 euro pret 2015.gada sākotnējo plānu, ko sastādīja dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda un finanšu izlīdzināšanas dotācijas nesadalītais atlikums, dotācija novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī.

Ieņēmumi no valsts budžeta – īpatsvars ir 18,5 procenti jeb 3 707 515 euro. Lielākie ieņēmumi plānoti pašvaldību pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (8 mēnešiem) – 1 866 032 euro, pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem - 828 698 euro.

Ieņēmumi no citām pašvaldībām – plānots saņemt ieņēmumus no pašvaldībām, veicot savstarpējos norēķinus par Gulbenes novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citās pašvaldībās deklarētajiem audzēkņiem, par summu 180 000 euro.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem satāda 1 659 390 euro jeb 8,3 % no kopējiem ieņēmumiem. Lielākie ieņēmumi plānoti no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - 430 811 euro, ieņēmumi no pašvaldības īpašumā esošo telpu, zemes, infrastruktūras nomas – 344 654 euro. Šajā sadaļā plānoti ieņēmumi, pamatojoties uz domes pieņemtajiem lēmumiem, par maksas pakalpojumiem, kurus sniedz Gulbenes novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības.

Saņemtie aizņēmumi tiek plānoti 481 446 euro apmērā, kas paredzēti pašvaldības infrastruktūras attīstībai, lielākais aizņēmums 2016.gadā - 339 709 euro apmērā plānots projektam „Gulbenes pilsētas Baložu tranzīta ielas posma pārbūve”, pēc lēmuma pieņemšanas dokumenti tiks iesniegti Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizdevuma atļaujas saņemšanai.

Līdzekļu atlikums Gulbenes novada pašvaldības un iestāžu kontos un kasēs uz 2016.gada 1.janvāri. bija 1 436 200 EUR.

att

 

1.att. Gulbenes novada pašvaldības plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadam, (%)

 

Izdevumi

2016.gada plānotie pašvaldības budžeta ieņēmumi tiek novirzīti likumā “Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju izpildei. Kopējie 2016.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 21 029 348 euro. Izdevumi sadalīti atbilstoši funkcionālajām kategorijām un budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Ir ņemtas vērā visu nozaru un jomu intereses un plānotie finanšu resursi sabalansēti, lai nodrošinātu no pašvaldības budžeta finansēto institūciju – iestāžu un to struktūrvienību darbību, uzturētu infrastruktūru un plānotu tās attīstību, realizējot ES projektus.

Vispārējo valdības dienestu izdevumos, kas sastāda 2 152 748 euro jeb 10,2 procenti no kopējiem izdevumiem, ko veido izdevumi atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, 15 deputātiem, komisiju locekļiem, domes administrācijas darbiniekiem, pilsētas pārvaldes un 13 pagastu pārvalžu darbiniekiem, pakalpojumu, saimniecisko un kapitālo izdevumu apmaksai. Šajā sadaļā ietverti arī izdevumi aizdevumu procentu samaksai 50 000 euro apmērā, 10 000 euro izdevumiem neparedzētajiem gadījumiem. paredzēti.

Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi plānoti 0,7 procentu apmērā no kopējiem izdevumiem jeb 152 791 euro. Gulbenes novada pašvaldības policijai ir plānots finansējums 8 darbinieku atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, uzturēšanas izdevumiem, nodrošinot sabiedrisko kārtību pašvaldības autonomo funkciju izpildē.

Ekonomiskās darbības izdevumi plānoti 6,2 procentu apmērā no kopējiem izdevumiem, kas sastāda 1 320 412 euro. Lielākie izdevumi paredzēti projektam „Gulbenes pilsētas Baložu tranzīta ielas posma pārbūve” 819 580 euro apmērā, Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” plānoti izdevumi 176 390 euro.

Vides aizsardzības izdevumi 155 615 euro apmērā plānoti pārvalžu notekūdeņu apsaimniekošanai.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 2 918 756 euro jeb 13,9 procenti no kopējiem izdevumiem. Šajā izdevumu sadaļa paredzēti izdevumi – ielu apgaismošanai, ūdensapgādei, siltumapgādei, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un uzturēšanai, kā arī 48 518 euro infrastruktūras attīstības projektiem ūdensapgādes pakalpojumu uzlabošanai.

Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai Gulbenes novada pašvaldībā plānots izlietot 91 772 euro jeb 0,4 procentus no kopējiem izdevumiem.

Atpūtas un kultūras izdevumi plānoti 11,8 procenti no kopējiem izdevumiem jeb 2 475 678 euro.

Gulbenes novada pašvaldības sporta zāļu darbības nodrošināšanai, sporta pasākumu organizēšanai, izdevumi sportistu un sporta pasākumu atbalstam, apbalvošanai par sasniegumiem sportā, izglītībā un kultūrā plānoti 503 415 euro.

Gulbenes novada bibliotēkas darbības nodrošināšanai paredzēti 691 014 euro.

13 kultūras/ tautas namu, divu brīvā laika pavadīšanas centru un Gulbenes kultūras centra uzturēšanai un pasākumu organizēšanai plānoti 765 276 euro.

Gulbenes novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru darba samaksai plānoti 141 896 euro.

2016.gadā Gulbenes novada pašvaldības budžetā pasākumam „Latvija līgo Druvienas Silmačos” plānoti 51 938 euro un Gulbenes novada svētkiem Jaungulbenes pagastā – 21 000 euro.

Izglītības izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā nemainīgi ir lielākais – 46,5 procenti no kopējiem izdevumiem jeb 9 773 104 euro.

Gulbenes novada astoņas pirmsskolas izglītības iestādes pēc datiem uz 2016.gada 4.janvāri apmeklē 759 bērni. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai kopumā no pašvaldības budžeta plānots izlietot 2 353 256 euro jeb 11,2% no kopējiem izdevumiem. 2016.gadā plānoti izdevumi pirmsskolas izglītības iestāžu obligātās izglītības vecuma audzēkņu un trūcīgo audzēkņu brīvpusdienu nodrošināšanai, kā arī atvieglojumi pusdienu izdevumu segšanai bērniem no daudzbērnu ģimenēm un bērniem invalīdiem, pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes Nr.16, 43.§.

Plānoti izdevumi darba samaksai sakarā ar iespējamo jauna pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu valstī sākot ar 2016.gada 1.septembri.

18 vispārizglītojošajās skolās Gulbenes novada pašvaldībā skolēnu un pirmsskolas grupu audzēkņu skaits pēc datiem uz 2016gada 4.janvāri - 2 343. Vispārizglītojošo skolu uzturēšanai kopumā no pašvaldības budžeta plānots izlietot 4 809 481 euro jeb 22,9 % no kopējiem izdevumiem. Tāpat kā 2015.gadā, pirmo četru klašu skolēniem pusdienu izdevumi tiks segti no valsts budžeta līdzekļiem un Gulbenes novada pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas visiem skolēniem līdz 9.klasei, vidējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes skolēniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī ārpus Gulbenes novada esošo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kuri mācās profesionālās izglītības programmā, kuru nepiedāvā Gulbenes novadā esošās profesionālās izglītības iestādes. Precīzākai pusdienu izdevumu un skolu apmeklējuma uzskaitei Gulbenes novada pašvaldības budžetā plānoti 15 500 euro elektronisko karšu ieviešanai Gulbenes pilsētas vispārējās izglītība iestādēs.

Sakarā ar Daukstu pamatskolas likvidāciju 2016.gadā, budžetā plānots finansējums darbinieku kompensācijām par neizmantotajiem atvaļinājumiem un atlaišanas pabalstiem.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītībai plānoti finanšu līdzekļi 828 791 euro apmērā darbinieku atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iestāžu uzturēšanas izdevumiem. Kopējais audzēkņu skaits Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs pēc datiem uz 2016.gada 4. janvāri – 919.

Saskaņā ar 1999.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” ir plānoti izdevumi savstarpējiem norēķiniem 255 000 euro apmērā. Lielākie izdevumi savstarpējiem norēķiniem plānoti ar Jaunpiebalgas novadu (aptuveni 63 000 euro) un Rīgas pašvaldību (aptuveni 23 000 euro).

Gulbenes novadā darbojas vairāki jauniešu centri - Lejasciema pagastā jauniešu centrs „Pulss”, Rankas pagastā jauniešu centrs „B.U.M.S”, Gulbenes pilsētā jauniešu centrs „Bāze”. Jaunatnes darbam, aktivitātēm un jauniešu projektu realizācijai Gulbenes pašvaldības budžetā 2016.gadā plānoti izdevumi 178 296 euro.

Sociālajai aizsardzībai plānoti 1 988 472 euro jeb 9,5 procenti no kopējiem izdevumiem. Pabalstiem plānoti 433 438 euro. Gulbenes novada pašvaldības pabalsti paredzēti garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstam, pabalstam bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā, pabalsti sodu izcietušajai personai, ar tuberkulozi slimojošajiem ārstēšanas periodā, audžuģimenēm, apbedīšanas pabalsts, bērna sagatavošanai skolai, vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu un vienreizējs pabalsts personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai.

Gulbenes novada pašvaldības budžetā 2016.gadā plānoti pašvaldības materiālās un sociālās palīdzības pabalsti dažādām iedzīvotāju kategorijām – materiālā palīdzība 80 un vairāk gadu sasniegušajām personām jubilejās, politiski represētajām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā iesaistītajām personām, pabalsti pieciem bijušajiem pašvaldības domes vai padomes priekšsēdētājiem vai viņu vietniekiem.

Pārējie izdevumi sociālās aizsardzības jomā paredzēti sešu bāriņtiesu, Gulbenes Sociālā dienesta, ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu – Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais”, Tirzas sociālās aprūpes centra „Tirza”, Gulbenes novada Litenes bērnu patversmes darbības nodrošināšanai.

Gulbenes novada pašvaldības budžetā 2016.gadā plānoti Gulbenes novada iedzīvotāju uzturēšanās izdevumi citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs.

att

2.att. Gulbenes novada pašvaldības plānotie pamatbudžeta izdevumi 2016.gadam, (%)

Saskaņā ar 104 noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un to atmaksas grafikiem, 2016.gadā paredzēti 924 674 EUR aizdevumu pamatsummu atmaksai.

 

Speciālais budžets

Pašvaldības speciālo budžetu veido ieņēmumi no dabas resursu nodokļa un dotācija no autoceļu (ielu) fonda. Dabas resursu nodokļa sadale pa pārvaldēm noteikta 2014.gada domes sēdes Nr.24, 16.§ “Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”, autoceļu (ielu) uzturēšanai finanšu līdzekļu sadali pa pārvaldēm veic autoceļu (ielu) fonda komisija.

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados paredzēts turpināt Gulbenes novada infrastruktūras attīstību, nesamazinot sociālās un izglītības jomu nozīmīgumu. Plānots darbs pie izglītības iestāžu tīkla optimizācijas, komunālo saimniecību, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sakārtošanas. 2016.gada budžeta ieņēmumi ir nepietiekamie kapitālieguldījumiem un infrastruktūras straujākai attīstībai, sākoties Eiropas Savienības jaunajam struktūrfondu periodam, nepieciešams sagatavot konkurētspējīgus projektus ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.  

Saskaņā ar grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas stāsies spēkā ar 2017.gada 1.janvāri, tiek noteikts: ja aprēķinātais obligāto iemaksu objekts ir mazāks par minimālo mēneša darba algu, obligātās iemaksas no starpības starp minimālās mēneša darba algas apmēru un no faktiski aprēķinātās darba algas aprēķina, no saviem līdzekļiem veic darba devējs. 2016.gads ir noteikts kā pārejas periods, kad Gulbenes novada pašvaldībai ir jāizvērtē darbinieku, kas nodarbināti uz nepilnu darba laiku, lietderība un iespējamā amatu savienošana, lai nodrošinātu darbu pilnam darba laikam, kā arī nepieciešamais finanšu līdzekļu apjoms, lai spētu izpildīt grozījumu likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto.

 

2016.gada 28.janvārī ir apstiprināti Gulbenes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam".