Gulbenes novada ģerbonis

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2018.gada 15.novembra lēmumu (protokols Nr.23, 1.§) “Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma sestās redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, tiek uzsākta Gulbenes novada teritorijas plānojuma sestās redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 26.novembra līdz 2018.gada 16.decembrim.

Publiskā apspriešana notiek par veiktajām izmaiņām teritorijas plānojumā: mainīts funkcionālais zonējums Gulbenes pilsētā Jaunā ielā 10, no savrupmāju apbūves teritorijas uz publisko apbūvi un  Lejasciema un Beļavas pagastu teritorijā no lauksaimniecības teritorijas uz transporta infrastruktūras teritoriju, lai varētu īstenot ieceri lidlauka būvniecībai, kā arī papildināti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ar  nosacījumu, ka inženierkomunikāciju torņu un mastu būvniecība pilsētu un ciemu teritorijās ir pieļaujama tikai rūpnieciskās un tehniskās apbūves teritorijās. Vides pārskatā tika precizēti upju saraksti un grafiskajā daļā upju novietojums. Grafiskajā daļā tika precizēti arheoloģijas pieminekļi un tekstuālā daļā veikti redakcionāli labojumi atbilstoši saņemtajiem  atzinumiem.

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties šeit:

 

vai Gulbenes novada pašvaldībā, 326., 321 kabinetā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, administrācijas darba laikā, kā arī internetā https://geolatvija.lv/.

Viedokļus par Gulbenes novada teritorijas plānojuma 6.redakciju, Gulbenes novada iedzīvotāji, institūcijas, organizācijas un uzņēmumi var iesniegt Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļā no 2018.gada 26.novembra līdz 16.decembrim (Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV -4401) vai elektroniski nosūtot Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotājām:  Dacei Kuršai uz elektronisko pasta adresi dace.kursa@gulbene.lv un  Anitai Vaskai uz elektronisko pasta adresi anita.vaska@gulbene.lv.

Iesniedzot viedokļus, fiziskām personām jānorāda vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru un darbības vietas adresi.

Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksme notiks 2018.gada 17.decembrī plkst. 17.00 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, 2.stāva zālē.