Vieta
Jaungulbenes pagasts
Veids
Pašvaldības izsole
Datums
05.03.2024.

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Gulbīts”, kadastra numurs 5060 005 0073, sastāvā ietilpstošajā ēkā ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 ietilpstošās nedzīvojamās telpas Nr.23. 17,7 m2 platībā, nomas tiesību izsole. Telpu izmantošanas veids – saimnieciskās darbības veikšana.

Sīkāka informācija par nomas objektu Jaungulbenes pagasta pārvaldē, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2024.gada 5.martā plkst.8:30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 3.stāva zālē.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē var sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2024.gada 29.februārim, plkst.15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.