Vieta
Lizuma pag
Veids
Pašvaldības izsole

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nomas objekta nomas tiesību izsole Nekustamajā īpašumā Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pinkas”:

  • izbūvējamai ražošanas/noliktavas ēkas daļai 1800,34 m2 platībā, tai skaitā biroja/atpūtas telpām un palīgtelpām (turpmāk – Ēka);
  • ar Ēku neatdalāmi saistītām, izbūvējamām būvēm, kas paredzētas Ēkas nomnieku koplietošanai, un kas nav nodotas atsevišķā lietošanā citām personām, tai skaitā brauktuvēm un stāvvietām (bruģa laukums ar 18 velonovietnēm un 49 stāvvietām) un teritorijas nožogojumam (turpmāk – Inženierbūves);
  • Ēkai un Inženierbūvēm piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 5072 006 0238, daļas 3,00 ha platībā 6419/30000 domājamai daļai.

Izsole notiks 2022.gada 25.oktobrī plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 3.stāva zālē.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv. Nomas tiesību pretendenti no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv līdz 2022.gada 20.oktobrim ir tiesīgi iepazīties ar Nomas objektu dabā (tai skaitā būvniecības dokumentāciju), vismaz divas darba dienas iepriekš, piesakoties un saskaņojot to ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāja padomnieku attīstības, projektu un būvniecības jautājumos Jāni Barinski, janis.barinskis@gulbene.lv">e-pasts:janis.barinskis@gulbene.lv, tālrunis 26467459.

Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē var sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2022.gada 21.oktobra plkst.15.00.