Projekti

Iepirkuma "Būvuzraudzība četru ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā" rezultātā Gulbenes novada dome noslēgusi līgumu ar SIA “Ceļu komforts” par būvuzraudzību četru ceļu posmu pārbūvei:

Mulcupes-Grimnauži Lejasciema pagastā,

Priednieki-Āboliņi-Staubernieki Stāmerienas pagastā,

Silalauzas-Kalniņi Jaungulbenes pagastā,

Krimi-Alsupes Tirzas pagastā.

Kopējā līgumcena ir 6800 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Atbilstoši līguma nosacījumiem izpildītājs darbu uzsāk 14 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.

Gulbenes novada domes izsludinātajā iepirkumā par ceļu pārbūvi piedāvājumu iesniegšanas termiņš jau beidzies. Iepirkuma komisija turpina izvērtēt pretendentu iesniegtos dokumentus, lai pieņemtu lēmumu.

Ceļu pārbūve notiks Lauku atbalsta programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Ikviens interesents var iesniegt pieteikumu grants ceļa pārbūvei: veidlapa ceļa pieteikšanai pārbūvei. Pieteikums tiks izvērtēts atbilstoši 2015. gada 29. oktobrī Gulbenes novada domes sēdē apstiprinātajiem kritērijiem.

attels2

V.Vilde