Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

2024. gada 25. aprīlī plkst. 10:00 notiks Gulbenes novada pašvaldības domes sēde. 

Darba kārtība:

0. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

1. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā

ZIŅO: Atis Jencītis

2. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” attīstības plāna 2024.-2026.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Atis Jencītis

3. Par nekustamā īpašuma “Asarupes iela 10A”, Gulbene, Gulbenes novads, sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Smilšu-14” sastāva grozīšanu un jaunu nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Grantiņi” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Vecvaivari” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Kamenes” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Pie Jāņkalniem” piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par Daukstu pagasta  nekustamā īpašuma nosaukuma “Gāršas mežs” piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Lināju mežs” piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Dzilnupes mežs” piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Dzenīšu mežs” piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Dunduru mežs” piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par Stradu pagasta  nekustamā īpašuma nosaukuma “Lauru mežs” piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

 

15. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma nosaukuma “Remas mežs” piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma O. Kalpaka iela 35 - 2 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

17. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k – 5 - 8 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

18. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Gaidas” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

19. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 1” - 8 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

20. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 18” - 30 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

21. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 82C, Gulbenē, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

22. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 97 – 4, Svelberģī, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

23. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 97 – 10, Svelberģī, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

24. Par nekustamā īpašuma Kļavu iela 22A, Gulbenē, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

25. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Strautmaļi” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

26. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Lira” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

27. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Ievukalns” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

28. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 2” – 14, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

29. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 17” – 8, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

30. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 1” – 10, Šķieneri, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

31. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 9” – 1, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

32. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Jaunzemīši” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

33. Par zemes vienības noteikšanu par starpgabalu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2022.-2024.gadam grozījumiem

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

35. Par projekta “Lejasciema un Lizuma pamatskolu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2024.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Gulbenes novadā”

ZIŅO: Guna Švika

37. Par Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada 25.aprīļa noteikumu  “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2023.gada 30.novembra noteikumos Nr.GND/IEK/2023/35 “Gulbenes novada pašvaldības darba reglaments”” izdošanu

ZIŅO: Guna Švika

38. Par Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada 25.aprīļa noteikumu “Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada konkursa “Te rodas!” nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

39. Par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu 2024.gadam (no maija līdz oktobrim)

ZIŅO: Guna Švika

40. Par Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

41. Par Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8“Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

42. Par Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada gada pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

43. Par aizņēmumu investīciju projektam “Divu autobusu piegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”

ZIŅO: Andis Caunītis

44. Par amatu savienošanas atļauju Irēnai Jansonei

ZIŅO: Andis Caunītis

45. Par amatu savienošanas atļauju Laumai Silauniecei

ZIŅO: Andis Caunītis

46. Par amatu savienošanas atļauju Vitai Baškerei

ZIŅO: Andis Caunītis

47. Par amatu savienošanas atļauju Sabīnei Jefimovai

ZIŅO: Andis Caunītis

48. Par amatu savienošanas atļauju Agnesei Zagorskai

ZIŅO: Andis Caunītis

49. Par amatu savienošanas atļauju Laimai Šmitei-Ūdrei

ZIŅO: Andis Caunītis

50. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu  Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andim Caunītim

ZIŅO: Guna Švika

51. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Priežukalni” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

ZIŅO: Guna Švika

52. Par deputāta iesnieguma izskatīšanu ( jautājums tiks izskatīts sēdes slēgtajā daļā)

ZIŅO: Intars Liepiņš

Pilns saturs lēmumprojektiem