Attēls: ģimenes atbalsta centra "Saule" kolektīvs atvēršanas svētkos

No šā gada 1.februāra Stradu pagasta ēkā Stāķi 11 tiks uzsākta ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšana bērniem vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot).

Ģimenes atbalsta centrā “Saule” ir divi labiekārtoti dzīvokļi – katrs no tiem ir  paredzēts 5 bērniem, kopumā uzņemot desmit cilvēkus. 1.februārī šeit tiks uzņemts pirmais iemītnieks. Centra vadītājas Aijas Ūdres vadībā pakalpojumu nodrošinās četri  sociālie audzinātāji, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs un  psihologs pēc nepieciešamības.

Centra atvēršanā gan Gulbenes novada domes priekšsēdētājs  Andis Caunītis, priekšsēdētāja vietniece Guna Švika, Stradu pagasta pārvaldes vadītājs Juris Duļbisnkis, gan Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs, dienesta Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva, dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Sarmīte Ozoliņa un Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Krastiņa “Saules” kolektīvam vēlēja daudz sirds mīlestības, gaišuma, pacietības un nesavtīguma, ko dot centra iemītniekiem.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ir pakalpojuma forma, kas paredz bērna aprūpes organizēšanu mazās grupās, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju, ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas.