Apstiprināts
2018. gada 31. maija Gulbenes novada domes sēdē, 33.§

Grozījumi
2019. gada 25.jūlija Gulbenes novada domes sēdē, 36.§

2022.gada 31.marta Gulbenes novada domes  sēdē, lēmums Nr. GND/2022/346 (protokols Nr.6; 120.p)

Gulbenes novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis ar 2022.gada 1.aprīli

           

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi dzimtsarakstu nodaļas telpās:

1.1.

Laulības noslēgšanas fakta reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas telpās

1 ceremonija

bez maksas

-

bez maksas*

1.2.

Bērna dzimšanas reģistrācija

1 reģistrācija

bez maksas

-

bez maksas

1.3.

Personas miršanas reģistrācija

1 reģistrācija

bez maksas

-

bez maksas

1.4.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija dzimtsarakstu nodaļas zālē ar laulības slēdzējiem un laulības lieciniekiem

1 ceremonija

20,66

4,34

25,00*

1.5.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija dzimtsarakstu nodaļas zālē ar laulības slēdzējiem, laulības lieciniekiem un viesiem

1 ceremonija

53,72

11,28

65,00*

1.6.

Svinīga kāzu jubilejas ceremonija dzimtsarakstu nodaļas telpās

1 ceremonija

37,19

7,81

45,00

1.7.

Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija, kūmu svētki – krustvecāku iecelšana dzimtsarakstu nodaļas telpās

1 ceremonija

49,59

10,41

60,00

2.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām:

2.1.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

1 ceremonija

70,25

14,75

85,00*

2.2.

Svinīga kāzu jubilejas ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

1 ceremonija

70,25

14,75

85,00

2.3.

Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija, kūmu svētki – krustvecāku iecelšana ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

1 ceremonija

49,59

10,41

60,00

2.4.

Citi pakalpojumi ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

1 izbraukums

24,79

5,21

30,00

3.

Dzimtsarakstu nodaļas arhīva pakalpojumi:

3.1.

Arhīva izziņa par civilstāvokļa aktu reģistrāciju

1 izziņa

5,79

1,21

7,00

3.2.

Arhīva pakalpojumi dzimtas koka apzināšanā, cita veida informācijas sniegšana - par viena arhīva vienības apzināšanu Gulbenes novadā deklarētai personai

1 arhīva vienība

1,65

0,35

2,00

3.3.

Arhīva pakalpojumi dzimtas koka apzināšanā, cita veida informācijas sniegšana - par viena arhīva vienības apzināšanu Gulbenes novadā nedeklarētai personai

1 arhīva vienība

4,13

0,87

5,00

4.

Citi dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi:

4.1.

Dokumentu nosūtīšana fiziskai personai ierakstītā pasta sūtījumā

1 pasta sūtījums

6,61

1,39

8,00

4.2.

Daudzvalodu standarta veidlapa izmantošanai citā ES dalībvalstī - pielikums CAR apliecībai vai izziņai

1 izziņa

5,79

1,21

7,00

 • *Pakalpojuma maksā nav iekļauta Ministru kabineta noteikumu Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” noteiktā valsts nodeva.

 1. NOTEIKT 50% atlaidi par Cenrāža 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu:
  1. pensionāriem;
  2. studentiem.
 2. ATBRĪVOT no maksas par Cenrāža 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu:
  1. ja dokuments pieprasīts uzturlīdzekļu, valsts pabalstu, adopcijas, paternitātes atzīšanas vai noteikšanas, aizbildnības, aizgādības, politiski represēto personu (ja prasītājs ir politiski represētais) reabilitācijas lietās, notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās;
  2. personu ar invaliditāti (I vai II invaliditātes grupa);
  3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
  4. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
  5. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  6. personu, kura aprūpē bērnu ar invaliditāti (I vai II invaliditātes grupa) vai aizgādnībā esošu personu;
  7. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
 3. NOTEIKT 50% atlaidi par Cenrāža 1.4. un 1.5.apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu:
  1. personai ar invaliditāti (I vai II invaliditātes grupa);
  2. personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
  3. personai, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
  4. bārenim vai bez vecāku gādības palikušu bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  5. personai, kura aprūpē bērnu ar invaliditāti  (I vai II invaliditātes grupa) vai aizgādnībā esošu personu;
  6. daudzbērnu ģimenei, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
 4. ATBRĪVOT no maksas par Cenrāža 1.4. un 1.5.apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem personas, kas laulības reģistrācijas ceremoniju plānojušas gada pirmajā jūnija sestdienā, ja vismaz vienam no laulības slēdzējiem un viņu nepilngadīgajam bērnam (bērniem) dzīvesvieta deklarēta Gulbenes novadā.
 5. ATBRĪVOT no Cenrādī noteiktajiem maksas pakalpojumiem personas gadījumos, kad prasītājam piederošajā dokumentā dzimtsarakstu iestāde pieļāvusi kļūdu.
 6. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.

Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.aprīlī un ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Gulbenes novada domes 2018.gada 31.maija lēmums (protokols Nr.10, 33.§) “Par Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”.