Apstiprināts
2018. gada 31. maija Gulbenes novada domes sēdē, 33.§

Grozījumi
2019. gada 25.jūlija Gulbenes novada domes sēdē, 36.§

2022.gada 31.marta Gulbenes novada domes  sēdē, lēmums Nr. GND/2022/346 (protokols Nr.6; 120.p)

Gulbenes novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis ar 2022.gada 1.aprīli

           

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi dzimtsarakstu nodaļas telpās:

1.1.

Laulības noslēgšanas fakta reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas telpās

1 ceremonija

bez maksas

-

bez maksas*

1.2.

Bērna dzimšanas reģistrācija

1 reģistrācija

bez maksas

-

bez maksas

1.3.

Personas miršanas reģistrācija

1 reģistrācija

bez maksas

-

bez maksas

1.4.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija dzimtsarakstu nodaļas zālē ar laulības slēdzējiem un laulības lieciniekiem

1 ceremonija

20,66

4,34

25,00*

1.5.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija dzimtsarakstu nodaļas zālē ar laulības slēdzējiem, laulības lieciniekiem un viesiem

1 ceremonija

53,72

11,28

65,00*

1.6.

Svinīga kāzu jubilejas ceremonija dzimtsarakstu nodaļas telpās

1 ceremonija

37,19

7,81

45,00

1.7.

Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija, kūmu svētki – krustvecāku iecelšana dzimtsarakstu nodaļas telpās

1 ceremonija

49,59

10,41

60,00

2.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām:

2.1.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

1 ceremonija

70,25

14,75

85,00*

2.2.

Svinīga kāzu jubilejas ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

1 ceremonija

70,25

14,75

85,00

2.3.

Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija, kūmu svētki – krustvecāku iecelšana ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

1 ceremonija

49,59

10,41

60,00

2.4.

Citi pakalpojumi ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

1 izbraukums

24,79

5,21

30,00

3.

Dzimtsarakstu nodaļas arhīva pakalpojumi:

3.1.

Arhīva izziņa par civilstāvokļa aktu reģistrāciju

1 izziņa

5,79

1,21

7,00

3.2.

Arhīva pakalpojumi dzimtas koka apzināšanā, cita veida informācijas sniegšana - par viena arhīva vienības apzināšanu Gulbenes novadā deklarētai personai

1 arhīva vienība

1,65

0,35

2,00

3.3.

Arhīva pakalpojumi dzimtas koka apzināšanā, cita veida informācijas sniegšana - par viena arhīva vienības apzināšanu Gulbenes novadā nedeklarētai personai

1 arhīva vienība

4,13

0,87

5,00

4.

Citi dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi:

4.1.

Dokumentu nosūtīšana fiziskai personai ierakstītā pasta sūtījumā

1 pasta sūtījums

6,61

1,39

8,00

4.2.

Daudzvalodu standarta veidlapa izmantošanai citā ES dalībvalstī - pielikums CAR apliecībai vai izziņai

1 izziņa

5,79

1,21

7,00

  • *Pakalpojuma maksā nav iekļauta Ministru kabineta noteikumu Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” noteiktā valsts nodeva.

Transportu ārpus dzimtsarakstu nodaļas uz laulības reģistrācijas vietu un atpakaļ nodrošina laulības slēdzēji.

Atlaides arhīva pakalpojumiem:

50 % atlaide:

  1. Pensionāriem, uzrādot apliecību.
  2. Skolēniem un studentiem, uzrādot skolēnu vai studentu apliecību.

Atbrīvot no maksas par arhīva pakalpojumiem:

  1. ja dokuments pieprasīts uzturlīdzekļu, valsts pabalstu, adopcijas, paternitātes atzīšanas vai noteikšanas, aizbildnības, aizgādības, politiski represēto personu (ja prasītājs ir politiski represētais) reabilitācijas lietās, notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās;
  2. invalīdus, uzrādot apliecinošu dokumentu;
  3. bezdarbniekus un personas, kam piešķirts trūcīgās personas statuss, ko apliecina attiecīgi dokumenti.

Atbrīvot no maksas:

  1. laulības slēdzējus gada pirmajā jūnija sestdienā, ja vismaz vienam no laulības slēdzējiem un viņu nepilngadīgajam bērnam (bērniem) dzīvesvieta deklarēta Gulbenes novadā;
  2. ja prasītājam piederošajā dokumentā dzimtsarakstu iestāde pieļāvusi kļūdu.