Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt pilsētas un ciema teritorijā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi un tās aizsargjoslā, parkā, kapsētā, alejā, gar valsts un pašvaldību ceļiem, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā un kad koku 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 1. pielikumam .
Šis ir bezmaksas pakalpojums, izņemot gadījumus, kad ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā. Gadījumi, kad zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ir uzskaitīti minēto noteikumu 25. punktā. Visos pārējos gadījumos zaudējumu atlīdzība tiek noteikta.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu koku ciršanas atļauju, Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz Vides aizsardzības jautājumu komisijai adresēts motivēts iesniegums koku ciršanai ārpus meža, pievienojot situācijas plānu, kurā iezīmēti izcērtamie koki, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums veikt koka ciršanu, sertificēta eksperta slēdziens, ja koks bojā ēku, inženierkomunikācijas.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Vides aizsardzības jautājumu komisija pēc iesnieguma saņemšanas veic koku apskati dabā un izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. Komisija pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru un norādot nosacījumus zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanai un ciršanas atļaujas saņemšanai, vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai.
  Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Komisijas lēmumu, (summu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumā minētos koeficientus .

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmums par koku ciršanu ir saņemams klātienē Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, vai pa pastu