Statuss:
Noslēdzies
logo

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai līdz 31.12.2020.

SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.

Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.05.2023.

Informācija par projektu

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2023.

Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR

ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR

Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības

  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Sadarbības partneri

  • Pašvaldības.

Projektā iesaistītās izglītības iestādes Gulbenes novadā

  • Gulbenes novada vidusskola
  • Stāķu pamatskola
  • Tirzas pamatskola

Finansējums plāna realizācijai Gulbenes novadā:

  • 2017./2019.g. - 129 000 EUR
  • 2019./2021.g - 172 000 EUR
  • 2021./2023.g. - 82 000 EUR
  • Kopā: 383 tūkst. EUR
txt

Informāciju par projektu sagatavo un apkopo J.Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

att