Sēdes ieraksts

Gulbenes novada domes sēdes Nr.3 lēmumi

1.Par L.B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

2.Par M. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

3.Par M. L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

4. Par U. E. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

5. Par R. L.-L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

6. Par I. I. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

7.Par Ņ. K. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

8.Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 5-8, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

9. Par dzīvojamās telpas Dzelzceļa iela 17-2, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

10. Par dzīvojamās telpas Dzirnavu iela 2-4, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

11. Par sociālā dzīvokļa Nr.5 izīrēšanu sociālajā dzīvojamajā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

12. Par dzīvojamās telpas Dārza iela 1-1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

13. Par dzīvojamās telpas Dārza ielā 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

14. Par dzīvojamās telpas “Ezīši”-6, Krapa, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

15. Par dzīvojamās telpas “Šķieneri 8”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

16. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas “Stāķi 11”-3, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

17. Par dzīvokļa “Šķieneri 8” - 13, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

18. Par dzīvokļa “Apogi”-2, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

19. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-63, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

20. Par dzīvokļa Litenes iela 13-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

21. Par dzīvokļa Litenes iela 29-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

22. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads,  īres līguma  termiņa pagarināšanu

23. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-19, Gulbene, Gulbenes novads,  īres līguma  termiņa pagarināšanu

24. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

25. Par dzīvokļa Pils iela 6-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

26. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

27. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pagarināšanu

28. Par dzīvokļa Robežu iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

29. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

30. Par dzīvokļa Viestura iela 22-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

31. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-13, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

32. Par dzīvokļa Dārza iela 3-2, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

33. Par dzīvojamās mājas “Elši”,  Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

34. Par dzīvokļa “Vietaskrasts”-3, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pagarināšanu

35. Par dzīvokļa “Vītoli” - 16, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

36. Par dzīvokļa “Kadiķi”-4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

37. Par dzīvokļa “Rozītes”-3, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

38. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

39. Par dzīvokļa “Stāķi 3”- 18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma  termiņa pagarināšanu

40. Par dzīvokļa “Stāķi 4” - 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

41. Par dzīvokļa “Stāķi 4” - 13, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

42. Par dzīvokļa “Stāķi 17”- 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

43. Par dzīvokļa “Stāķi 18”- 35, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

44. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

45. Par dzīvokļa “Šķieneri 10” - 29, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

46. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-59, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

47. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-1, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

48. Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

49. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-4, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

50. Par dzīvojamās telpas   “Gatves ”-9, Druviena,  Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

51. Par dzīvokļa “Veiši”-20, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

52. Par dzīvokļa “Šķieneri 2” - 9, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

53. Par dzīvokļa “Kopdarbība”-2, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

Lēmums

54. Par dzīvojamās telpas “Tīrumkleivas 6”-1, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

55. Par E. P. iesnieguma izskatīšanu

56. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada bāriņtiesas nolikums” apstiprināšanu

57. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2022.gada 30.jūnija iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu

58. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr. GND/2022/239 (protokols Nr.6; 13.p.) “Par Jaungulbenes pagasta dzīvokļa īpašuma “Pienotava 3” - 2 atsavināšanu”

59. Par grozījumiem 2023.gada 26.janvāra Gulbenes novada domes lēmumā  Nr. GND/2023/74 (protokols Nr.2; 62.p) “Par zemes vienības piekritību pašvaldībai”

60. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 70 - 4 atsavināšanu

61.Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Lapotnes” atsavināšanu

62. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Jauncelmiņi 1” atsavināšanu

63. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Būrukakti” atsavināšanu

64. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Druvienas pagasta nekustamajam īpašumam “Silieši”

65. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Agrumi”

66. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Smoņi”

67. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Skolas mežs” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

68. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Salmaņi - 6” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

69. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Dārza - 6” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu L

70. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam Rīgas iela 51 – 2

71. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam Rīgas iela 51 – 3

72. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam Rīgas iela 51 – 4

73. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam Rīgas iela 51 – 8

74. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam Rīgas iela 51 – 12

75. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam Rīgas iela 51 – 13

76. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam Rīgas iela 51 – 14

77. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam Rīgas iela 51 – 17

78. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam Rīgas iela 51 – 18

79. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam Rīgas iela 51 – 20

80.Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam Rīgas iela 51 - 22

81. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības neapdzīvojamām telpām Rīgas iela 51 – 25

82. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Autoceļš P36A” nodošanu valstij bez atlīdzības

83. Par dzīvokļa īpašuma Miera iela 15 – 3, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

84. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 k-1 – 54, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

85. Par nekustamā īpašuma “Stūris” – 2, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

86. Par dzīvokļa īpašuma “Gaujmalas” – 11, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

87. Par dzīvokļa īpašuma “Gaujmalas” – 16, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

88. Par kustamās mantas – kokmateriālu 55,4 m3 apjomā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

89. Par cirsmu nekustamajā īpašumā Tirzas pagastā ar nosaukumu “Valdiņi” izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

90. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 50010020060 un adresi: Skolas iela 10 B, Gulbene, Gulbenes novads, sastāvā esošajā ēkā ar kadastra apzīmējumu 50010020060006 nedzīvojamās telpas daļas 1 m2 platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

91. Par dzīvokļa īpašuma Upes iela 5 – 8, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

92. Par Lizuma pagastā ēkā ar adresi: “Veckalēji”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads nedzīvojamās telpas Nr.1 daļas 60 m2 platībā nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu

93. Par kustamās mantas – traktora (greidera) DZ-99 22 (valsts reģistrācijas numurs T3505LF), pircēja apstiprināšanu

94. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Parka iela 2” pircēja apstiprināšanu

95. Par dzīvokļa īpašuma Viestura iela 29 – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

96. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Saules iela 8” pircēja apstiprināšanu

97.Par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm

98. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas SEAT ALHAMBRA (valsts reģistrācijas numurs JC309), norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

99. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2022. gada 29. septembra lēmumā Nr. GND/2022/924 (protokols 19; 93.p) “Par ieguldījumu SIA “Gulbenes Energo Serviss“ pamatkapitālā”

Pielikums

100. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā bez nosaukuma nosacītās cenas apstiprināšanu

101. Par Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena izglītojamā uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2023.gadā

102. Par projekta “Garden Pearls  II / Dārza pērles II” projekta finansējuma nodrošināšanu

103. Par projekta “Green Railways II  / Zaļais dzelzceļš II” projekta finansējuma nodrošināšanu

104. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves programmas 2023.-2025. gadam plāna apstiprināšanu

105. Par viena bērna uzturēšanās izmaksu apstiprināšanu ģimenes atbalsta centrā “Saule”

106. Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu apstiprināšanu

107. Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu rīkoto bērnu un jauniešu nometņu un pasākumu  maksas pakalpojumiem

108. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pinkas”, kadastra numurs 5072 006 0138, ražošanas/noliktavas ēkas daļas 1784,05 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0238 daļas trešās nomas tiesību izsoles rīkošanu

1.pielikums

2.pielikums

109. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pinkas”, kadastra numurs 5072 006 0138, ražošanas/noliktavas ēkas daļas 2990,58 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0238 daļas trešās nomas tiesību izsoles rīkošanu

110. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pinkas”, kadastra numurs 5072 006 0138, ražošanas/noliktavas ēkas daļas 1839,30 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0238 daļas trešās nomas tiesību izsoles rīkošanu

1.pielikums

2.pielikums

111. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pinkas”, kadastra numurs 5072 006 0138, ražošanas/noliktavas ēkas daļas 1800,34 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0238 daļas trešās nomas tiesību izsoles rīkošanu

1.pielikums

2.pielikums

112. Par Gulbenes novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumiem

113. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā

114. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-5-24, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

115. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Salmaņi - 6” sastāva grozīšanu, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5064 019 0068, un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

116.Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Zariņi” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

117. Par Jaungulbenes pagasta dzīvokļa īpašuma “Gulbītis 2” – 14 atsavināšanu

118. Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes centru maksas pakalpojumiem

119. Par amatu savienošanas atļauju Vijai Mednei

120. Par amatu savienošanas atļauju Dacei Kablukovai

121. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5001 007 0270 un adresi: Zaļā iela 3, Gulbene, Gulbenes novads, ražošanas ēkas daļas 199,30 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 007 0270 daļas trešās nomas tiesību izsoles rīkošanu

122.Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5001 007 0270 un adresi: Zaļā iela 3, Gulbene, Gulbenes novads, ražošanas ēkas daļas 421,83 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 007 0270 daļas trešās nomas tiesību izsoles rīkošanu