Statuss:
Noslēdzies
att

Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes pilsētā

Numurs: 3.3.1.0/17/I/032

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada pašvaldība

Īstenošanas laiks: 12.09.2018. – 11.01.2020.

Finansējums:

 • Kopējās izmaksas – 634 251.45 EUR
 • Attiecināmās izmaksas – 615 554.58 EUR, t.sk.:
 • ERAF finansējums – 473 855.61 EUR
 • Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 27 729.65 EUR
 • Pašvaldības finansējums – 83 188.93 EUR
 • Cits publiskais finansējums - 30 780.39 EUR
 • Neattiecināmās izmaksas (elektronisko sakaru tīklu izmaksas, pašvaldības finansējums) - 18 696.87 EUR

Mērķis:

Palielināt privāto investīciju apjomu Gulbenes pilsētā un novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajam un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Mērķa grupa:

Gulbenes pilsētā un Stradu pagastā esošie mazie un vidējie uzņēmumi un jauni uzņēmumi. Netiešā mērķa grupa ir Gulbenes novada pašvaldība un vietējie iedzīvotāji.

Apraksts:

Projekta ietvaros tiks veikta:

 1. Kalēju ielas pārbūve (145 m) un publisko stāvvietu izbūve (11 vietas);
 2. Purva ielas posma pārbūve (150 m), lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ietves izbūve un apgaismojuma ierīkošana;
 3. Klēts ielas posma pārbūve (85 m), lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ietves izbūve;
 4. Pils ielas posma pārbūve (124 m), lietus ūdens novades sistēmas izbūve.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas vismaz 8 darba vietas un veiktas nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 504 636 EUR apmērā.

att
att
att
att