Statuss:
Noslēdzies
logo

Projekta nosaukums: Līdzdalības karuselis

Projekta numurs: 2020-3-LV02-KA347-003516

Projekta partneri:

 • Gulbenes novada pašvaldība (vadošais partneris)
 • Smiltenes vidusskola
 • Balvu Bernu un jauniesu centrs
 • Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs

Projekta realizācijas ilgums: 01.10.2020. – 31.07.2022. (22 mēneši)

Finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā:

 • Kopējās izmaksas – EUR 19 040.00
 • ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums – EUR 19 040.00
 • Pašvaldības priekšfinansējums (20 % no ERASMUS+ finansējuma) – EUR 3 808

Mērķi:

Stiprināt skolēnu pašpārvaldes lomu skolas iekšējās vides veidošanā.

 • Veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā skolas vidē ilgtermiņā;
 • Veicināt diskusiju platformu starp skolas pašpārvaldi un lēmumu pieņēmējiem skolā, novadā, valstī;
 • Veicināt skolas pašpārvaldes darbu visās 8 tās darbības jomās – uzskaitīt jomas;
 • Veicināt formālās un neformālās izglītības mijiedarbību kā arī jaunatnes darba ienākšanu skolās.

Mērķa grupas:

 • Skolu Pašpārvalžu jaunieši
 • Jaunatnes darbinieki
 • Pašpārvalžu konsultanti
 • Skolu administrācija
 • Lēmumu pieņēmumi novadu līmenī
 • Eksperti

Aktivitātes:
Projekta aktivitātes balstās uz lēmumu pieņēmumu un jauniešu sadarbību. Kopumā paredzēts, ka jaunieši un lēmumu pieņēmēji tiksies savā starpā 10 dažādās aktivitātēs. Jaunieši un lēmumu pieņēmēji diskutēs par pašpārvaldes lomu skolas dzīvē, par pašpārvaldes nolikumu, par jauniešu līdzdalību, par plānošanas dokumentiem un to izstrādāšanu. Plānots, ka projekta aktivitātēs kopumā iesaistīsies vairāk nekā 500 cilvēki.

Rezultāti:

 • Izstrādāti skolu pašpārvaldes nolikumi
 • Izstrādāti skolu pašpārvalžu vidēja termiņa darbības plāni
 • 5 dažādas kopīgas visu projekta skolu aktivitātes
 • 5 dažādas aktivitātes skolas iekšienē
 • aktivitātēs kopā piedalījušies vairāk nekā 500 jauniešu un lēmumu pieņēmēju

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.