APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2009. gada 10. septembra sēdē (protokols Nr.9, 19.§.),

 

saistošie noteikumi Nr. 8.

 

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2009. gada 28. decembra sēdē (protokols Nr.17, 17.§),

 

saistošie noteikumi Nr. 25;

Gulbenes novada domes 2010. gada 23. septembra sēdē (protokols Nr.14, 12.§),

saistošie noteikumi Nr. 21.

Saistošie noteikumi

Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu.

Apstiprināt Gulbenes novada teritorijas plānojumu, kas sastāv no:

1. Beļavas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Beļavas pagasta padomes 2006.gada 27.decembra sēdes lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Beļavas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Beļavas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. - 2018. gads” apstiprināšanu” (protokols Nr. 16, 3. p.).

2. Daukstu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Daukstu pagasta padomes 2008.gada 19.jūnija sēdes lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr.5/2008 “Daukstu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskā daļa un Daukstu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2005. - 2017. gads” apstiprināšanu”(protokols Nr. 8, 2.p.).

3.Galgauskas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Galgauskas pagasta padomes 2007.gada 31.jūlija sēdes lēmumu “Par „Galgauskas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.”apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr.7, 11. p.).

4. Jaungulbenes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jaungulbenes pagasta padomes 2003.gada 31.oktobra sēdes lēmumu „Par saistošo noteikumu „Jaungulbenes pagasta teritorijas plānotā un atļautā izmantošana 2001.-2013.gads” apstiprināšanu” (protokols Nr. 11, 2.&).

5. Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Lejasciema pagasta padomes 2008.gada 22.janvāra sēdes lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr.1 „Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2008.- 2020.gadam” apstiprināšanu” (protokols Nr. 1,1.#).

6. Litenes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Litenes pagasta padomes 2009.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 5/2009 „Litenes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Litenes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2008. - 2020. gads” apstiprināšanu” (protokols Nr. 9, 1.p.).

7. Lizuma pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Lizuma pagasta padomes 2008.gada 20.marta sēdes lēmumu “Par Lizuma pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr. 5/2008-38 ”Lizuma pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” (protokols Nr. 9, 1.p.).

8. Līgo pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Līgo pagasta padomes 2006.gada 27.jūlija sēdes lēmumu “Par līgo pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018 apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr. 1/2006 ”Līgo pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018 grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” (protokols Nr. 7, 1.#).

9.Rankas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Rankas pagasta padomes 2006.gada 28.septembra sēdes lēmumu “Par Gulbenes rajona Rankas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr. 6/2006 ”Rankas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.”izdošanu” (protokols Nr. 11, 13.p.).

10.Stāmerienas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Stāmerienas pagasta padomes 2006.gada 27.decembra sēdes lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Stāmerienas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Stāmerienas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gads” apstiprināšanu” (protokols Nr. 16, 3.p.).

11. Stradu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Stradu pagasta padomes 2006.gada 12.jūlija sēdes lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Stradu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Stradu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2005.-2017.gads” apstiprināšanu” (protokols Nr. 10, 2.p.).

12. Tirzas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Tirzas pagasta padomes 2006.gada 12.jūnija sēdes lēmumu “Par Tirzas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 4-2006/23 „Par Tirzas pagasta teritorijas plānojuma grafisko daļu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu” (protokols Nr. 7, 3.p.).

13. Gulbenes pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Gulbenes novada domes 2010.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20 “Gulbenes novada Gulbenes pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2010.-2022.gads”(protokols Nr. 14, 11.&.).

14. Druvienas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Gulbenes novada domes 2009.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 24„Gulbenes novada Druvienas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2009. - 2021. gads” (protokols Nr. 17, 16.&).

Apstiprinātie Gulbenes novada teritorijas plānojumi

Beļavas pagasts

1.Beļavas pagasta teritorijas plānojuma 2006. - 2018.gadam paskaidrojuma raksts

2.Beļavas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. - 2018.gadam

3.Beļavas pagasta teritorijas plānojuma 2006. - 2018.gadam grafiskā daļa

Daukstu pagasts

1. Daukstu teritorijas plānojuma grozījumu ( 2005.- 2017.g ) tekstuālā daļa:

1.1 Paskaidrojuma raksts

1.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2. Daukstu teritorijas plānojuma grozījumu grafiskā daļa:

2.1. Grafiskās daļas satura rādītājs

2.2. Grafiskā daļa-1

2.3. Grafiskā daļa-2

Druvienas pagasts

1. Druvienas teritorijas plānojuma teksta daļa

1.1. Paskaidrojuma raksts

1.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2. Druvienas teritorijas plānojuma grafiskā daļa

Galgauskas pagasts

1. Galgauskas pagasta teritorijas plānojuma teksta daļa

1.1. Paskaidrojuma raksts

1.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2. Galgauskas teritorijas plānojuma (2007.-2019.) grafiskā daļa

Jaungulbenes pagasts

Jaungulbenes pagasta attīstības programma un teritorijas plānojums

Lejasciema pagasts

1. Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma grozījumu (2008.- 2020.) teksta daļa

1.1. Paskaidrojuma raksts

1.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2. Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma grozījumu (2008.- 2020.) grafiskā daļa

3. Vides pārskats

Litenes pagasts

1. Litenes pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020.g. tekstuālā daļa

1.1 Paskaidrojuma raksts

1.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

1.3. Vides pārskats

2. Litenes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa

2.1. Grafiskās daļas satura rādītājs

2.2. Grafiskā daļa-1

2.3. Grafiskā daļa-2

Plānojums stājies spēkā 2009.gada 8.maijā.

Lizuma pagasts

1. Lizuma pagasta teritorijas plānojuma (2008.- 2020.) teksta daļa

1.1. Paskaidrojuma raksts

1.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2. Lizuma pagasta teritorijas plānojuma (2008.- 2020.) grafiskā daļa

Līgo pagasts

1. Līgo pagasta teritorijas plānojuma 2006.- 2018.gadam teksta daļa

2. Līgo pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa

Rankas pagasts

1. Rankas pagasta teritorijas plānojuma (2006.- 2018.) teksta daļa

1.1. Paskaidrojuma raksts

1.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2. Rankas pagasta teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grafiskā daļa

3. Vides pārskats

Stāmerienas pagasts

1. Stāmerienas pagasta teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts 2006. - 2018.gadam

2. Stāmerienas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. - 2018.gadam

3. Stāmerienas pagasta teritorijas plānojuma 2006. - 2018.gadam grafiskā daļa

Stradu pagasts

1. Vides pārskats Stradu pagasta teritorijas plānojumam 2005. - 2017.gadam

2. Stradu pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija 2005. - 2017.gadam

Tirzas pagasts

Tirzas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam teksta daļa

1. Paskaidrojuma raksts

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

3. Grafiskā daļa

Plānojuma kartes

aizsargjoslas_1.jpg

aizsargjoslas_2.jpg

pamatkarte_1.jpg

pamatkarte_2.jpg

ter_izm_1.jpg

ter_izm_2.jpg

ter_izm_plan_1.jpg

ter_izm_plan_2.jpg

tirzc_aizsargjoslas_1.jpg

tirzc_aizsargjoslas_2.jpg

tirzc_ter_izmant_1.jpg

tirzc_ter_izmant_2.jpg

tirzc_ter_izm_plan_1.jpg

tirzc_ter_izm_plan_2.jpg

vecad_aizsargjoslas.jpg

vecad_ter_izm.jpg

Tematiskās kartes

biotopi.jpg

celi.jpg

der_izrakteni.jpg

kult_vest_piemin.jpg

pag_zemes.jpg

udeni.jpg

 

Gulbenes pilsēta

1.Gulbenes pilsētas teritorijas plānojums 2010.-2022.gads, teksta daļa

1.1. Paskaidrojuma raksts

1.2. Pielikumi pie paskaidrojuma raksta

5_piel_ielu-segumu-shema.pdf

6_piel_perspektivo-velo-celinu-shema.pdf

7_piel_telekomunikaciju-shema.pdf

8_piel_udensapgades-shema.pdf

9_piel_kanalizacijas-tiklu-shema.pdf

10_piel_elektrisko-tiklu-shema.pdf

11_piel_ielu-apgaismojuma-shema.pdf

12_piel_gazes-apgades-shema.pdf

13_piel_siltumapgades-tiklu-shema.pdf

14-piel_ugunsdzesibas-udens-nemsanas-vietu-shema .pdf

15_piel_kulturas-piemin- shema.pdf

16_piel_ielu-rekonstrukcija.pdf

17_piel_tranzitielu-shema.pdf

18_piel_zemes-ipasumu-pieder-shema.pdf

1.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2. Kartes

Gulbenes pilsētas teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte

Teritorijas esošās izmantošanas karte

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte