APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2009. gada 10. septembra sēdē (protokols Nr.9, 19.§.),

saistošie noteikumi Nr. 8.

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2009. gada 28. decembra sēdē (protokols Nr.17, 17.§),

saistošie noteikumi Nr. 25;

Gulbenes novada domes 2010. gada 23. septembra sēdē (protokols Nr.14, 12.§),

saistošie noteikumi Nr. 21.

Saistošie noteikumi

Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu.

Apstiprināt Gulbenes novada teritorijas plānojumu, kas sastāv no:

 1. Beļavas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Beļavas pagasta padomes 2006.gada 27.decembra sēdes lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Beļavas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Beļavas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. - 2018. gads” apstiprināšanu” (protokols Nr. 16, 3. p.).
 2. Daukstu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Daukstu pagasta padomes 2008.gada 19.jūnija sēdes lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr.5/2008 “Daukstu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskā daļa un Daukstu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2005. - 2017. gads” apstiprināšanu”(protokols Nr. 8, 2.p.).
 3. Galgauskas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Galgauskas pagasta padomes 2007.gada 31.jūlija sēdes lēmumu “Par „Galgauskas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.”apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr.7, 11. p.).
 4. Jaungulbenes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jaungulbenes pagasta padomes 2003.gada 31.oktobra sēdes lēmumu „Par saistošo noteikumu „Jaungulbenes pagasta teritorijas plānotā un atļautā izmantošana 2001.-2013.gads” apstiprināšanu” (protokols Nr. 11, 2.&).
 5. Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Lejasciema pagasta padomes 2008.gada 22.janvāra sēdes lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr.1 „Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2008.- 2020.gadam” apstiprināšanu” (protokols Nr. 1,1.#).
 6. Litenes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Litenes pagasta padomes 2009.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 5/2009 „Litenes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Litenes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2008. - 2020. gads” apstiprināšanu” (protokols Nr. 9, 1.p.).
 7. Lizuma pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Lizuma pagasta padomes 2008.gada 20.marta sēdes lēmumu “Par Lizuma pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr. 5/2008-38 ”Lizuma pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” (protokols Nr. 9, 1.p.).
 8. Līgo pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Līgo pagasta padomes 2006.gada 27.jūlija sēdes lēmumu “Par līgo pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018 apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr. 1/2006 ”Līgo pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018 grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” (protokols Nr. 7, 1.#).
 9. Rankas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Rankas pagasta padomes 2006.gada 28.septembra sēdes lēmumu “Par Gulbenes rajona Rankas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr. 6/2006 ”Rankas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.”izdošanu” (protokols Nr. 11, 13.p.).
 10. Stāmerienas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Stāmerienas pagasta padomes 2006.gada 27.decembra sēdes lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Stāmerienas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Stāmerienas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gads” apstiprināšanu” (protokols Nr. 16, 3.p.).
 11. Stradu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Stradu pagasta padomes 2006.gada 12.jūlija sēdes lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Stradu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Stradu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2005.-2017.gads” apstiprināšanu” (protokols Nr. 10, 2.p.).
 12. Tirzas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Tirzas pagasta padomes 2006.gada 12.jūnija sēdes lēmumu “Par Tirzas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 4-2006/23 „Par Tirzas pagasta teritorijas plānojuma grafisko daļu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu” (protokols Nr. 7, 3.p.).
 13. Gulbenes pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Gulbenes novada domes 2010.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20 “Gulbenes novada Gulbenes pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2010.-2022.gads”(protokols Nr. 14, 11.&.).
 14. Druvienas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Gulbenes novada domes 2009.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 24„Gulbenes novada Druvienas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2009. - 2021. gads” (protokols Nr. 17, 16.&).

 

Apstiprinātie Gulbenes novada teritorijas plānojumi
 

 1.Beļavas pagasta teritorijas plānojuma 2006. - 2018.gadam 

2.Beļavas pagasta teritorijas izmantošanas un 

2006. - 2018.gadam

3.Beļavas pagasta teritorijas plānojuma 2006. - 2018.gadam 

1. Daukstu teritorijas plānojuma grozījumu ( 2005.- 2017.g ) tekstuālā daļa:

1.1 

1.2. Teritorijas 

2. Daukstu teritorijas plānojuma grozījumu grafiskā daļa:

2.1. 

2.2. Grafiskā daļa-

2.3. Grafiskā daļa-

 Druvienas pagasts

1. Druvienas teritorijas plānojuma teksta daļa

1.1. 

1.2. Teritorijas i

2. Druvienas teritorijas plānojuma 

1. Galgauskas pagasta teritorijas plānojuma teksta daļa

1.1. 

1.1.

2. Galgauskas teritorijas plānojuma (2007.-2019.)

 

1. Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma grozījumu (2008.- 2020.) teksta daļa

1.1. 

1.2.

2.

3. 

 

1. Litenes pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020.g. tekstuālā daļa

1.1 

 

1.2.

 

1.3. 

 

2. Litenes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa

2.1.

 

2.2.

 

2.3.

 

Plānojums stājies spēkā 2009.gada 8.maijā.