Statuss:
Īstenošanā
logo

Gulbenes novada pašvaldībai ir izdevies piesaistīt ārējo finansējumu, lai 2021.-2022.gadā veiktu apsaimniekošanas un kopšanas darbus Emzes parkā Gulbenē. Ir apstiprināti trīs projekti, kuru ietvaros notiks apsaimniekošanas darbi 58.9 ha platībā, ozolu alejas vainagu kopšana 100 kokiem, vērtīgo koku un krūmu stāva novērtēšana un kopšana saskaņā ar izstrādāto kopšanas plānu, meža taku tīrīšana 1.675 ha platībā, ainavu un sanitārā ciršana 2.75 ha platībā, dendroloģiskā stādījuma atjaunošana un piesārņojuma mazināšana, kā arī taciņas ap Emzes dīķi atjaunošana un informācijas stendu, norāžu un solu izvietošana.

 

Projekts #1

Projekta nosaukums: “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā”

Projekta īstenošanas vieta:  Emzes parks, Gulbene, Gulbenes novads

Projekta numurs: 1‑08/106/2020

Projekta realizācijas ilgums: 01.10.2020. – 30.11.2021. (1 gads)

Projekta mērķis: Unikāla dendroloģiskā stādījuma “Emzes parks” biotopu apsaimniekošana saskaņā ar dabas aizsardzības plānā paredzētajām aktivitātēm. Emzes parka kultūrvēsturiskās daļas biotopu stāvokļa uzlabošana, veicot apsaimniekošanas pasākumus saskaņā ar  projektā iesaistīto ekspertu un  speciālistu izvērtējumu un norādījumiem.

Gulbenes novada pašvaldības galvenās aktivitātes projektā:

 1. Vērtīgo koku un krūmu stāva novērtējums Emzes parka kultūrvēsturiskajā daļā (27,50 ha) un kopšanas plāna izstrāde kultūrvēsturiskajai daļai;
 2. Ozolu alejas koku vainagu kopšana Emzes ielā (~100 koki);
 3. Vērtīgo koku un krūmu stāva kopšana saskaņā ar izstrādāto kopšanas plānu;
 4. Dendroloģiskā piesārņojuma mazināšana, veicot mazvērtīgo audžu un invazīvo sugu audžu izgriešanu, atbrīvojot vērtīgo dendroloģisko stādījumu no piesārņojuma un noēnojuma riskiem;
 5. Dendroloģisko stādījumu un dabas vērtību topogrāfiskā uzmērīšana parka kultūrvēsturiskajā daļā (~ 21 ha).

Finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā:

Projekta kopējās izmaksas ir 35 000,00 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir 27 885,20 EUR, no tām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 23 901,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 3984.20 EUR. Neattiecināmās projekta izmaksas ir dendroloģisko stādījumu un dabas vērtību topogrāfiskās uzmērīšanas izmaksas  7114,80 EUR apmērā, kas ir pašvaldības budžeta finansējums. 

 

Projekts #2

Projekta nosaukums: “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā - 2.kārta”

Projekta īstenošanas vieta:  Emzes parks, Gulbene, Gulbenes novads (dabas parka zona un meža takas visā parka teritorijā)

Projekta numurs: 1‑08/4/2021

Projekta realizācijas ilgums: 01.07.2021. - 15.11.2021.

Projekta mērķis: Emzes parka biotopu stāvokļa uzlabošana, veicot apsaimniekošanas pasākumus saskaņā ar projektā iesaistīto ekspertu un speciālistu izvērtējumu un norādījumiem; kā arī dendroloģiskā stādījuma atjaunošana, ainavu veidošana, meža taku attīrīšana parka pieejamības nodrošināšanai.

Gulbenes novada pašvaldības galvenās aktivitātes projektā:

 1. Vērtīgo koku un krūmu stāva novērtējums Emzes parka dabas parka zonas Dienvidu daļā un  kopšanas plāna izstrāde (31,15 ha);
 2. Biotopu  kopšana un dendroloģiskā piesārņojuma mazināšana  saskaņā ar  izstrādāto kopšanas plānu;
 3. Meža kopšanas darbi - ainavu veidošana un sanitārā ciršana un meža taku attīrīšana no aizauguma (meža taku ciršana un attīrīšana 5 m platumā ~3350m garumā un sanitārā ciršana 50 m joslā 550 m garumā);
 4. Dendroloģiskā stādījuma atjaunošana (stādīšana);

Finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā:

Projekta kopējās izmaksas ir 31 570,79 EUR. Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 27 150,00 EUR, Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 4420,79 EUR.

 

Projekts #3

Projekta nosaukums: "Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā"

Projekta īstenošanas vieta:  Emzes parks, Gulbene, Gulbenes novads

Projekta numurs: 1-08/34/2021

Projekta realizācijas ilgums: 06.2021.-04.2022.

Projekta mērķis: Emzes parka kultūrvēsturiskās zonas ap Emzes dīķi tūrisma infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot sakārtotu, pieejamu teritoriju, kā arī informācijas un izziņas iespējas par unikālo dabas objektu, tajā pašā laikā mazinot nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Gulbenes novada pašvaldības galvenās aktivitātes projektā:

 1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
 2. Būvuzraudzība
 3. Emzes parka taciņu ap Emzes dīķi atjaunošana – būvniecība (tai skaitā informācijas stendu, solu, marķējuma stabu, barjeru u.c. elementu uzstādīšana)
 4. Informatīvo planšetu izgatavošana un uzstādīšana par Emzes parka dabas vērtībām.

Finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā:

Projekta kopējās izmaksas ir 42075,08 EUR, no tām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 29999,00 EUR.

att