My Community 2020

Projekta mērķis: Projekts balstās uz jaunu inovatīvu metožu un pieeju izstrādi, kas dod ieguldījumu digitālo prasmju un kultūras mantojuma jomā.  Tā mērķis ir risināt digitālo prasmju nepilnības, veidot rītdienas vēsturi un dot ieguldījumu kultūras mantojuma programmā. Projekts nodrošinās pieaugušajiem jaunas prasmes un kompetences, kas izmantojamas darba vidē un ikdienas dzīvē, uzlabojot savas komunikācijas prasmes, paaugstinot pašapziņu, apzinoties kultūras mantojumu un kļūstot par aktīvākiem pilsoņiem vietējā kopienā.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

 

Local and International Active Seniors

Projekta mērķis: veicināt brīvprātīgā darba pieaugumu cilvēkiem vecumā 50+, uzlabot procesus un politiku brīvprātīgā darba organizācijās, kā arī mazināt sociālo izolāciju cilvēkiem vecumā 50+.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

  • Senioru brīvprātīgā darba vadlīnijas nevalstiskajām organizācijām

Latviešu valodā

Angļu valodā

  • Brīvprātīgais darbs. Labās prakses piemēri senioru brīvprātīgā darba organizēšanā

Latviešu valodā

Angļu valodā

  • Brīvprātīgais darbs. Mācību programma nodarbību vadītājiem organizāciju sagatavošanai brīvprātīgo uzņemšanai

Latviešu valodā

Angļu valodā

  • Brīvprātīgais darbs. Mācību programma nodarbību vadītājiem senioru sagatavošanai brīvprātīgajam darbam

Latviešu valodā

Angļu valodā

 

Effective Learning

Projekta mērķis: dalīties labajā praksē skolēnu efektīvākas un radošākas mācību vides veidošanai un pedagogu, jaunatnes darbinieku prasmju attīstīšanai.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

 

Be:In (Inclusive participation: best practice sharing and networking)

Projekta mērķis: labās prakses apmaiņa starp pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām par tēmu: kā veicināt līdzdalību mērķa grupām, kuras visgrūtāk aizsniegt un iesaistīt.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

 

Silver Sharing Initiative

Projekta mērķis: paaugstināt vecāka gada gājuma cilvēku līdzdalību, veicināt iesaistīšanos mūžizglītībā un mazināt vecuma diskrimināciju, uzlabojot, testējot un ieviešot neformālās izglītības inovatīvo metodoloģiju “Silver Sharing Initiative”. Metodloģija ir izveidota Polijā, un projekta ietvaros tiks testēta un uzlabota starptautiskā līmenī. Metodoloģija fokusējas uz dažādu senioru prasmju un iemaņu attīstīšanu: IT prasmes, valodu prasmes, starpkultūru prasmes, lai veicinātu senioru sociālo integrāciju un pilsonisko līdzdalību. Projekta ietvaros tiks apmācīti treneri darbam ar iepriekšminēto metodoloģiju, kā arī tiks veiktas senioru eksperimentālas apmācības.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

 

Senior Pass

Projekta mērķis: veidot atbalsta sistēmu senioru konkurētspējas palielināšanai darba tirgū - celt pašapaziņu, papildināt datorprasmes un motivēt viņus meklēt jaunus darba ceļus. Projekta ietvaros tika izstrādāta alternatīva apmācību programma "BRUNO". Apmācību programma ir balstīta uz 4 savstarpēji papildinošām sadaļām - zināšanu ieguve, pašizaugsmes nodarbības, brīvprātīgais darbs un zināšanu pārnese.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

 

Senior Plus

Projekta mērķis: veidot atbalsta un mācību metodi kombinācijā ar mācību mobilitātēm veicinot senioru (50+) pašvērtējumu, motivāciju, iniciatīvu un iekļaušanos darba tirgū.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

 

Looking @ Learning

Projekta mērķis: radīt vietu un atbalstu formālās un neformālās izglītības profesionāļu starp-sektoru sadarbībai, kas vērsta uz inovācijām izglītībā, lai veidotu mūsdienīgu un veiksmīgu mācīšanās vidi jauniešiem viņu mācību procesā.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

 

Globālās izglītības sabiedrības veidošana

Projekta mērķis: paaugstināt sabiedrības izpratni par globālās izglītības tēmām.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

 

DROP'IN

Projekta mērķis: meklēt alternatīvus veidus skolēnu motivēšanai mācīties un paplašināt skolotāju zināšanas un metodisko bāzi, lai mazinātu riskus skolēnu priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

POP UP EUROPE Delivering Europe  to it's citizens

Projekta mērķis: apmainīties ar pieredzi un dalīties labajā praksē, ko pieņēmušas un ieviesušas pašvaldības. Labākā prakse ir "Pop Up Europe" pieredze, ko vadīja Antverpenes province (Beļģijas pašvaldība) 2017. gada maijā, un tā paša gada rudenī ieguva "Eiropas publiskās komunikācijas” galveno balvu.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli: